Raven kast­mis­vee eest ka­na­li­sat­sioo­ni­ta­su ei kü­si

48
Erik Jüriöö

Ani­ja ja Raa­si­ku val­la ühi­ne vee-et­te­võt­te OÜ Ra­ven ot­sus­tas või­mal­da­da ühis­vee­vär­gi vee ka­su­ta­mist su­ve­pe­rioo­dil aia­maa kast­mi­seks soo­dus­tin­gi­mus­tel – kin­nis­tuo­ma­ni­kud pea­vad kast­mi­sel maks­ma üks­nes tar­bi­tud vee eest, kanalisatsiooniteenuse eest eelmise 6 kuu keskmise tarbimise alusel.

Üks­nes tar­bi­tud vee hin­na­ga saab kast­mi­seks ka­su­ta­da ku­ni 10 kuup­meet­rit vett kuus. Soo­dus­tus keh­tib 1. maist 31. au­gus­ti­ni kin­nis­tuo­ma­ni­ke­le, kel­lel on Ra­ve­ni­ga keh­tiv vee­va­rus­tu­se ja reo­vee või reo­vee ära­juh­ti­mi­se tee­nu­se le­ping ning po­le et­te­võt­te ees võl­gu. Soo­dus­tu­se saa­mi­seks tu­leb mai­kuu jook­sul esi­ta­da Ra­ve­ni­le aval­dus.

Ku­ni 10 kuup­meet­rit kuus saab kast­mis­veeks ka­su­ta­da Ra­ve­ni vee­tee­nu­se hin­na­ga 2,29 eu­rot kuup­mee­ter, üle sel­le ka­su­ta­tud vee eest tu­leb maks­ta vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nu­se keh­tiv hind 5,72 eu­rot kuup­meet­ri eest.

Ra­ve­ni juht Erik Jü­riöö rää­kis, et esial­gu oli soov joo­gi­vee kast­mi­seks ka­su­ta­mi­sel soo­dus­tu­se te­ge­mi­ne lõ­pe­ta­da, kuid Raa­si­ku val­la ÜVK aren­da­mi­se uue ka­va uuringutest sel­gus, et veereserviga ei tohiks probleeme tekkida, li­saks saa­di klien­ti­delt ta­ga­si­si­det teenuse mõistlikumaks pakkumiseks: „Peame lähtume ka seadusega pandud kohustusest järgida säästliku loodusressursi kasutamise põhimõtteid. Ot­sus­ta­si­me te­ha sa­ma­moo­di na­gu Ko­se val­las, aga pii­ra­si­me kast­mis­vee ko­gust, mi­da võib tar­bi­da il­ma ka­na­li­sat­sioo­ni eest ta­su­ma­ta.“

Kast­mi­seks ka­su­ta­tud vee ko­gus mää­ra­tak­se kas kast­mis­vee to­ru­le pai­gal­da­tud nõue­te­ko­ha­se veear­ves­ti näi­tu­de alu­sel või ar­ves­ta­tak­se tal­ve­pe­rioo­di ning kast­mis­pe­rioo­di kesk­mi­se vee­tar­bi­mi­se va­he jär­gi. Erik Jü­riöö üt­les, et igal kin­nis­tul võib te­ge­li­kult ol­la vaid üks veear­vest­i ning edas­pi­di kast­mis­vee mõõt­mi­seks eral­di ar­ves­teid ei pan­da, ka­na­li­sat­sioo­ni­ta­su ha­ka­tak­se ar­ves­ta­ma eel­mi­se 6 kuu kesk­mi­se ka­su­ta­mi­se jär­gi.

„Loo­dan, et pu­hast joo­gi­vett ka­su­ta­tak­se kast­mi­seks sääst­li­kult. Ve­si ei ole sa­jap­rot­sen­di­li­selt taas­tuv loo­dus­va­ra ning kui juh­tub, et meie piir­kon­nas hak­ka­vad kae­vud kui­va­le jää­ma, pea­me se­da või­ma­lust hak­ka­ma pii­ra­ma,“ lau­sus Ra­ve­ni juht.

Eelmine artikkelAren­dus­ko­ja Lea­der-toe­tu­sed Kuu­sa­lu val­da ja Lok­sa lin­na
Järgmine artikkelAni­ja val­la tä­na­vu­sed pa­ri­mad lau­lu­lap­sed