Lok­sa uus Kon­sum loo­de­tak­se ava­da juu­nis 2019

4165
Di­gi­taal­ne pilt Lok­sa­le ra­ja­ta­vast uuest Kon­su­mist, mis ehi­ta­tak­se se­ni­se kaup­lu­se ase­me­le.

Lok­sa Kon­su­mi kaup­lus su­le­tak­se ala­tes 26. sep­temb­rist li­gi­kau­du aas­taks. Uus Kon­sum loo­de­tak­se ava­da 2019. aas­ta juu­nis. Kon­sum asub hoo­nes, kus aas­taid ta­ga­si paik­nes ka omaaeg­ne po­pu­laar­ne Põh­ja­ran­ni­ku res­to­ran. Ko­gu ma­ja lä­heb 1. ok­toob­rist lam­mu­ta­mi­se­le, ase­me­le ehi­ta­tak­se uus kaup­lu­se­hoo­ne.
Har­ju Tar­bi­ja­te Ühis­tu ju­ha­tu­se esi­mees Jaan Mar­jun­di: „Töö­ta­jaid püüa­me sääs­ta ja pa­ku­me nei­le ehi­tu­se ajaks tööd oma ole­ma­so­le­va­te kaup­lus­tes. Har­ju Tar­bi­ja­te Ühis­tul on kok­ku 26 kaup­lust, tööd jät­kub ja ku­na töö­ta­jad on meil tub­lid, siis on ka kõi­gi­le edas­pi­di uues kaup­lu­ses töö­koht ga­ran­tee­ri­tud. Uu­de Kon­su­mi kaup­luses­se on li­saks meie kau­ban­dus­pin­na­le pla­nee­ri­tud ruu­mid ka ap­tee­gi­le ja lil­le­kaup­lu­se­le.“

Seo­ses Kon­su­mi sul­ge­mi­se­ga ka­ha­neb Lok­sa lin­na ja ümb­rus­kon­na ela­ni­ke või­ma­lus os­ta ko­du­lä­he­da­sest poest toi­duk­raa­mi se­ni­selt viielt poelt nel­ja­le. Neist suu­rim on Gros­si Toi­du­kau­bad, väik­se­mad on Va­len­ti­na Pood Tal­lin­na tä­na­val ning Meie Pood ja Uue­lin­na kaup­lus Pos­ti tä­na­val.

Lok­sa Meie Poe ju­ha­ta­ja Rein Rein­vee üt­les, et on op­ti­mist­lik ja põ­ne­vu­se­ga uue si­tuat­sioo­ni oo­tel. Sa­mas nen­tis, et et­te­võ­te lä­hi­tu­le­vi­kus oma poo­di laien­da­da ei plaa­ni, kuid plaa­nid või­vad pä­rast uue Kon­su­mi ava­mist muu­tu­da. Kü­si­mu­se­le va­ba­de töö­koh­ta­de ja li­sa­töö­jõu vär­ba­mi­se koh­ta tõ­des ta, et Meie Pood on ju­ba töö­ta­ja­te ri­du täien­da­nud, kuid hoo­li­ma­ta sel­lest on val­mis va­ja­du­sel ka uu­teks lä­bi­rää­ki­mis­teks, kõik sõl­tub käi­best.

Lok­sa noor­te­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Mar­git Ame­r kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et ku­na suu­re­ma­test poo­di­dest jääb Lok­sa­le nüüd vaid Gros­si Toi­du­kau­bad, siis ha­ka­tak­se ilm­selt se­da ti­he­da­mi­ni kü­las­ta­ma. Sa­mas ei näe ta ka suurt prob­lee­mi, pal­jud ini­me­sed käi­vad au­to­de­ga Tal­lin­nas tööl ning po­le kee­ru­li­ne teel ko­ju mõ­nest suu­re­mast os­tu­kes­ku­sest lä­bi as­tu­da. Mar­git Amer li­sas, et te­ma tea­da oo­da­tak­se rõõ­mu­ga uue suu­re­ma ja loo­de­ta­vas­ti ka mit­me­ke­si­se­ma kau­ba­va­li­ku­ga Kon­su­mi tu­le­kut ning aju­tis­te eba­mu­ga­vus­te üle ei vi­ri­se­ta.

Eelmine artikkelSel­gu­sid Ani­ja val­la ker­ge­jõus­ti­ku­meist­rid
Järgmine artikkelPolitseikroonika