Maanteeamet avastas puudusi Raasiku valla kohalikel teedel

1049

Maanteeamet kontrollis Igavere-Suursoo ja Järsi tee ning Raasiku aleviku Nurme tänava seisukorra vastavust teeseaduse nõuetele.

Maanteeameti järelevalveosakond saatis juuni alguses Raasiku vallavalitsusele kohalike teede mõõtmise protokolli – vastavalt 2. juuni mõõtmistulemustele on Igavere-Suursoo teel 7 puudujääki, Järsi teel avastati 4 nõuetele mittevastavust ning Nurme tänaval 6. Peamised probleemid olid lubatust sügavamad augud kruusateedel ja nähtavust takistav võsa.
Vallavalitsusel on õigus esitada maanteeametile arvamusi ja vastuväiteid hiljemalt 2. juuliks, info puudujääkidest on edastatud valla teehooldajale OÜle Tee ja Tee.
Maanteeameti mõõtmistulemuste järgi on Igavere-Suursoo kruusatee mõnedel lõikudel on roopad ja ebatasasused lubatust kõrgemad ning puuoksad varjavad nähtavust. Järsi tee kruusakattega lõikudel pole tagatud piisav nähtavus, asfaltkattega osal on liiga sügavad ning laiad augud. Kõige rohkem puudusi avastati Raasikul Nurme asfaltteel, kus on liiga sügavad ja laiad teeaugud, teele ulatuvad puuoksad, mis varjavad nii nähtavust kui ühte liiklusmärki. Lisaks märkis maanteeamet, et Nurme tänava tegelik pikkus ei vasta teeregistri andmetele – mõõtmistulemus andis pikkuseks 433 meetrit, registris on aga märgitud 502 meetrit.
Igavere-Suursoo tee mõõtmist alustati Rae ja Raasiku valla piirilt, Järsi teed hakati kontrollima Lagedi-Aruküla-Peningi riigimaantee poolt ning Nurme tänavat Raasiku Jaama tee juurest.
Vastavalt määrusele peavad kruusatee roopad ja ebatasasused jääma alla 10 sentimeetri, kontrollitud teelõikudel puudujääkidena märgitud ebatasasused olid kuni 20 sentimeetrit. Veel oli eksitud selle vastu, et võsa ja puuoksad olid teele lähemal kui meeter ning varjasid külgnähtavust. Teeaukude läbimõõt peab olema alla 20 sentimeetri ning sügavus kuni 5 sentimeetrit. Järsi teel leiti auke, mis olid kuni 60 sentimeetrit laiad ning lubatust sügavamad.
Maanteeameti järelevalve osakonna juhataja Jaanus Heinla ütles, et veel on raske öelda, kui tõsised on Raasiku valla teede puudujäägid, kuna menetlus on pooleli: „Menetlusosalised saavad võimaluse esitada oma arvamuse ja vastuväited, pärast seda teeb maanteeamet otsuse edasise suhtes.”
Ta märkis, et kuigi maanteeamet reageerib ka korrektselt põhjendatud kaebustele, kontrolliti Raasiku valla teid plaanipäraselt: „Järelevalvemenetluse käigus kontrolliti juhuslikku valimisse sattunud kohalike teede vastavust kehtestatud tee seisundinõuetele. Kontrollimisel lähtuti tee üldisest seisundinõuetest.”
Jaanus Heinla lisas, et praegu on pooleli ka Anija ja Kuusalu valla plaanilised kontrollid, juuni lõpus on menetlusosaliste arvamused ja seisukohad edastatud, siis saab maanteeamet seisukoha võtta. Loksa linnas pole sel aastal plaanis kontrolli teha.
Raasiku vallavanem Raivo Uukkivi kommenteeris, et kontrolliakt on edastatud töövõtjale, kelle kohustus on puudujäägid kõrvaldada: „Mõned neist puudustest on praeguseks likvideeritud, on aga ka neid, mille kõrvaldamiseks tuleks rajada uued teed.”
Käesoleval aastal on Raasiku vallas planeeritud hooldada ligi 100 kilomeetrit avalikke teid, mis läheks maksma 181 772,1 eurot. Möödunud aastal kulutas vald teede korrashoiuks 156 918,13 eurot ning investeeris teedesse 66 357,06 eurot.
Raasiku valla teehooldajaga OÜ Tee ja Tee sõlmis vald lepingu möödunud kevadel, ettevõtte esindaja kirjeldas, et süsteemne teehooldus on vallas aastaid puudunud ning ollakse seisus, kus enam ei aita hooldusest ning oleks vaja olulist kapitaalremonti.