Lok­sa uus Kon­sum avas uk­sed

1617
Lok­sa Kon­su­mi hoo­ne au­tor, ar­hi­tekt ALEK­SAN­DER SKO­LI­MOWS­KI kii­dab, et ma­ja tu­li ilus ja ku­jun­dus­li­kult just sel­li­ne, na­gu et­te ku­ju­tas.

OÜ Fund Ehi­tus ra­jas COOP ket­ti kuu­lu­va Har­ju Tar­bi­ja­te Ühis­tu (HTÜ) tel­li­mu­sel Lok­sa­le uue kaup­lu­se­hoo­ne. Vast­val­mi­nud Kon­sum on ehi­ta­tud en­di­se poe ase­me­le – toi­du­poe ja omaaeg­se po­pu­laar­se Põh­ja­ran­ni­ku res­to­ra­ni ka­he­kor­ru­se­li­ne tel­lis­ki­vi­ma­ja lam­mu­ta­ti mul­lu sü­gi­sel.

Uue poe pi­du­lik ava­mi­ne toi­mus tei­si­päe­va, 28. mai hom­mi­kul. Ost­ja­te­le ava­ti uk­sed sü­da­päe­val. Uu­dis­ta­jaid oli sel­leks ajaks ko­gu­ne­nud kaup­lu­se uk­se ta­ha mitusada.

Hoo­ne ar­hi­tekt on Kuu­sa­lu val­la Pu­di­soo ela­nik Alek­san­der Sko­li­mows­ki, kel­le fir­ma ASE OÜ va­li­ti kon­kur­si tu­le­mu­se­na pro­jek­tee­ri­jaks. ASE OÜ on pro­jek­tee­ri­nud Vai­da ja Ro­hu­nee­me kaup­lu­sed ning Tõd­va ja Kii­sa poe vä­lis­vii­mist­lu­se. Töö Lok­sa Kon­su­mi­ga viis sel­le­ni,et Alek­san­der Sko­li­mows­ki on ala­tes mul­lu au­gus­tist Lok­sa lin­naar­hi­tekt-ehi­tus­nõu­nik.

Ar­hi­tekt va­lis Lok­sa Kon­su­mi üheks ku­jun­du­se­le­men­diks tel­li­se­mo­tii­vi, ku­na ma­ja asub lin­na­ke­se kõi­ge kesk­se­mas ko­has, kul­tuu­ri­mä­les­ti­seks kuu­lu­ta­tud bus­si­jaa­ma vas­tas. Bus­si­jaam on ehi­ta­tud 1938.-1939. aas­ta­tel, Lok­sal val­mis­ta­tud tel­lis­test, ar­hi­tekt on El­mar Lohk. Te­gu on Ees­ti esi­me­se sel­leks ots­tar­beks ra­ja­tud hoo­ne­ga. Aja­loo­li­ne bus­si­jaam ja mood­ne kaup­lu­se­hoo­ne moo­dus­ta­vad ku­jun­dus­li­kult ter­vi­ku.

Alek­san­der Sko­li­mows­ki kir­jel­das, et so­bi­va tel­lis­ki­vip­laa­di leid­mi­ne võt­tis ae­ga, es­malt oli ka­vas tel­li­da Sak­sa­maalt, siis lei­ti sar­na­ne Ees­tist, lõ­puks va­li­ti kol­mas va­riant, mis on sa­mu­ti Sak­sa­maalt.

„Kii­dan vä­ga ehi­ta­jat, Fund Ehi­tust,“ lau­sus ar­hi­tekt. „Et­te­võt­te töö­ta­jad on oma töös täp­sed ja kui mi­da­gi ta­he­ti muu­ta, siis võt­sid mi­nu kui au­to­ri­ga ühen­dust. Mul on ar­hi­tek­ti­töös ol­nud ka sel­li­ne olu­kord, kus ühe re­konst­ruee­ri­misp­ro­jek­ti osas te­gi ehi­ta­ja nii pal­ju muu­da­tu­si, et olin sun­ni­tud oma au­tor­lu­se ma­ha võt­ma. Lok­sa Kon­sum tu­li ilus, olen ra­hul. Ju­ba on öel­dud mit­melt poolt kii­du­sõ­nu. Ka ehi­ta­jad rää­ki­sid, et to­re on te­ha ilu­sat as­ja. Kui ta­va­li­selt lü­ka­tak­se täh­tae­gu eda­si, siis siin sai ma­ja val­mis va­rem, esialg­ne plaan oli, et pood peaks ava­ma uk­sed juu­nis en­ne jaa­ni­päe­va.“

Kon­su­mi töö­ta­jad kiit­sid Sõ­nu­mi­too­ja­le, et uues ma­jas on mu­ga­vad ja ava­ra­mad ol­me­ruu­mid. Kaup­lus on se­ni­sest olu­li­selt suu­rem, müü­gi­pin­da on 951 ruut­meet­rit. Peauk­sest va­sa­kul on ap­teek, mis ko­li­ti uu­de koh­ta üle se­ni­sest asu­pai­gast, post­kon­to­ri­ga sa­mast ma­jast. Pa­re­mal on lil­le­kaup­lus, seal hak­kab töö­le fir­ma, kes pi­das Kon­su­mis lil­le­poo­di ka en­ne lam­mu­ta­mist.

Ka Lok­sa Kon­su­mis on nüüd soo­ja toi­du ning pa­ga­ri­too­de­te le­tid. Müü­gi­pin­da ja ka maks­mis­või­ma­lu­si on roh­kem. Li­saks ta­va­kas­sa­de­le on poes ne­li nu­ti­kas­sat. Juur­de võe­ti üks töö­ta­ja.

Ku­na HTÜ ei saa­nud so­bi­va­te ruu­mi­de puu­du­mi­se tõt­tu ava­da uue poe ehi­ta­mi­se ajaks Lok­sal toi­du­kaup­lust asen­dus­pin­nal, suu­na­ti oma töö­ta­jad COOPi mu­ja­le poo­di­des­se. Ost­jad käi­sid Lok­sa teis­tes toi­du­kaup­lus­tes, eri­ti kit­sas oli ja pi­kad jär­je­kor­rad tek­ki­sid Gros­si toi­du­poes.

Eelmine artikkelRak­ve­re tea­tri proo­vi­d Kol­ga­kü­las
Järgmine artikkelKAIE UN­TE­RA te­gi Tal­lin­na kon­kur­si pa­ri­ma saia­ke­se