Lok­sa uue Kon­su­mi pro­jek­tee­ris ALEK­SAN­DER SKO­LI­MOWS­KI Pu­di­soolt

1535
Di­gi­pilt Lok­sa Kon­su­mist, mil­le pu­na­se ki­vi­kat­te­ga osa­le te­hak­se ühe ku­jun­du­se­le­men­di­na ka eri­li­ne val­gus­tus.

Ala­tes au­gus­tist töö­tab Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koo­ri laul­ja ja mõ­ne aas­ta eest lau­rit­sa­päe­vaks teh­tud suur­la­vas­tu­se „Lau­rit­sa lu­ba­dus“ pro­dut­sent, Pu­di­soo ela­nik Alek­san­der Sko­li­mows­ki Lok­sa lin­naar­hi­tekt-ehi­tus­nõu­ni­ku­na.

Ta üt­leb, et sat­tus Lok­sa­le töö­le tä­nu uue Kon­su­mi ehi­ta­mi­se­le. Te­ma fir­ma ASE OÜ va­li­ti COO­Pi ket­ti kuu­lu­va Har­ju Tar­bi­ja­te Ühis­tu kor­ral­da­tud kon­kur­si­ga Lok­sa Kon­su­mi kaup­lu­se pro­jek­tee­ri­jaks. Pro­jekt val­mis mai­kuus ning seo­ses sel­le­ga tu­li käia Lok­sal ehi­tus­pai­gas ja ka lin­na­va­lit­su­ses, lin­naar­hi­tek­tiks är­gi­tas kan­di­dee­ri­ma abi­lin­na­pea And­res Kask­la.

COO­Pi­ga seob pro­jek­tee­ri­mis­fir­mat ASE pi­kaa­ja­li­ne koos­töö – Tõd­va kaup­lu­se vä­lis­vii­mist­lus, Vai­da, Ro­hu­nee­me ja Püün­si kaup­lus­te pro­jek­tid.

Lok­sa Kon­su­mi pro­jek­ti au­tor ALEK­SAN­DER SKO­LI­MOWS­KI ja COOP Har­ju Tar­bi­ja­te Ühis­tu hal­dus­juht JÜ­RI KIM­MEL uu­ri­vad sei­na­kat­te­tel­li­se näi­di­seid.
Lok­sa Kon­su­mi pro­jek­ti au­tor ALEK­SAN­DER SKO­LI­MOWS­KI ja COOP Har­ju Tar­bi­ja­te Ühis­tu hal­dus­juht JÜ­RI KIM­MEL uu­ri­vad sei­na­kat­te­tel­li­se näi­di­seid.

OÜ Fund Ehi­tus lam­mu­tas sel sü­gi­sel Lok­sa Kon­su­mi se­ni­se hoo­ne ning asus ra­ja­ma uut, va­ra­se­mast olu­li­selt suu­re­mat kaup­lust. Alek­san­der Sko­li­mows­ki osa­leb hoo­ne pro­jek­ti au­to­ri­na iga­nä­da­las­tel töö­koo­so­le­ku­tel, kus tel­li­ja Har­ju Tar­bi­ja­te Ühis­tu ja ehi­ta­ja Fund Ehi­tus esin­da­jad aru­ta­vad koos ehi­tus­jä­re­le­val­va­ja­ga ehi­tu­se käi­ku.

Möö­du­nud nä­da­lal vaa­da­ti üle ku­jun­du­se­le­men­di­na ka­su­ta­va sei­na­kat­te­ma­ter­ja­li näi­di­sed. Au­tor on ku­jun­da­nud kaup­lu­se­hoo­ne me­re­pool­ses­se kül­ge esi­leu­la­tu­va osa sa­mas too­nis ja tel­li­se­mo­tii­vi­ga, na­gu on vas­ta­sa­suv aja­loo­li­ne bus­si­jaa­ma­hoo­ne. Ta lei­dis sar­na­se too­ni­ga tel­li­seid toot­va te­ha­se in­ter­ne­ti kau­du Sak­sa­maalt. Et­te­võt­telt tel­li­tak­se sei­na kat­teks so­bi­vas too­nis õhem ki­vip­laat.

Alek­san­der Sko­li­mows­ki: „Mul oli Lok­sa kaup­lu­se ku­jun­du­se­le­men­diks kolm va­rian­ti, ühel neist ka Kuu­sa­lu rah­va­rii­de mus­ter. Va­li­tud sai tel­li­se­mo­tiiv, ku­na kaup­lus asub Lok­sa lin­na kesk­se­mas ko­has, koos bus­si­jaa­ma­ga moo­dus­ta­vad ter­vi­ku – uu­se­hi­tus vih­jab ka va­na­le.“

Kok­ku on uues poe­hoo­nes ehi­tu­sa­lust pin­da 1497 ruut­meet­rit, sel­lest müü­gi­saal 951 ruut­meet­rit, ap­tee­gi­le 79,7 ja lil­le­kaup­lu­se­le 26 ruut­meet­rit.

Tel­li­sep­laa­ti­de­ga kae­tud osa tu­leb suu­re üm­mar­gu­se ak­na­ga, sealt lä­bi hak­kab paist­ma poe sis­se­pää­su juur­de lak­ke pai­gal­da­tav val­gus­ke­ra.

„Kui mõ­ni ob­jekt lä­heb hin­ge ja on ar­mas, siis män­gid-kat­se­tad ku­jun­du­se­ga roh­kem. Lok­sa poo­di olen ka­van­da­nud eri­li­se tun­de­ga,“ kom­men­tee­rib pro­jek­ti au­tor.

Kaup­lus ehi­ta­tak­se va­na ma­ja asu­ko­ha­le, kuid ula­tub tunduvalt suu­re­ma­na peaae­gu jõe äär­de väl­ja. Prae­gu lao­vad ehi­ta­jad ta­ha­poo­le jää­va ol­me- ja laoo­sa vun­da­men­ti. Park­lat ei laien­da­ta, sest see maa kuu­lub maan­teea­me­ti­le ning on ju­ba väl­ja ehi­ta­tud. Ka ei saa laien­da­da kõr­va­la­su­vat park­lat, mis on lin­na­le kuu­lu­val maal, ku­na kõr­val on era­maa.

Ehi­ta­ja­te sõ­nul on nur­ga­ki­vi pi­du­lik pa­nek ka­van­da­tud det­semb­ri tei­se nä­da­las­se. Ehi­tus­töö­de­ga ol­lak­se graa­fi­kus, val­mis ma­ja on plaa­nis tel­li­ja­le üle an­da mai­kuus. Lok­sa uus Kon­sum peaks uk­sed ava­ma en­ne jaa­ni­päe­va.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 21. novembril
Järgmine artikkelSoo­mus­rong Wa­ba­dus pea­tub Keh­ras, La­hin­gu­väl­jal ja Aeg­vii­dus