Lok­sa tee­nin­dus­punktist

869

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ot­sus­tas muu­ta Lok­sa tee­nin­dus­punk­ti tööae­ga – ala­tes 1. ok­toob­rist on tee­nin­dus­punkt ava­tud nel­ja­päe­vi­ti ning 1. jaa­nua­rist 2019 on see ka­vas sul­ge­da.

Tee­nin­dus­punk­tis töö­ta­nud re­fe­rent Es­ta Nurm­sa­lu töö­tab 1. ok­toob­rist nel­jal töö­päe­val nä­da­las Kuu­sa­lu val­la­ma­jas Kiius kant­se­lei sek­re­tä­ri­na.

Lok­sa ja Kuu­sa­lu val­la lii­tu­mi­se jä­rel 2006. aas­tal töö­le ha­ka­nud tee­nin­dus­punkt Lok­sal on te­gut­se­nud 12 aas­tat. Val­la­va­nem Mo­ni­ka Sa­lu sel­gi­tab, et tee­nin­dus­punkt on oma üle­san­de täit­nud ja võib te­ge­vu­se lõ­pe­ta­da. Prae­gu­seks on as­ja­aja­mi­seks va­ja­li­ke tee­nus­te kät­te­saa­da­vus muu­tu­nud, saab ka­su­ta­da e-tee­nu­seid, bus­si­liik­lus Kiiu suu­nal on ti­he­dam, sot­siaal­töö­ta­jad käi­vad osa­de val­la­ko­da­ni­ke ko­du­des ning tee­nin­dus­punk­ti kü­las­ta­ta­vus on vä­he­ne­nud, kesk­mi­selt käib seal 3 ini­mest päe­vas, kõi­ge enam on klien­te nel­ja­päe­vi­ti. Kü­las­ta­ta­vus on vä­he­ne­nud pii­ri­ni, kus tu­leb ar­ves­ta­da tee­nin­dus­punk­ti re­fe­ren­di töö­koor­must, tee­nu­se­le ku­lu­vat ka­su ja ku­lu­tu­si ruu­mi­de ülal­pi­da­mi­se­le.

Edas­pi­di on või­ma­lik saa­da aval­dus­te esi­ta­mi­seks vajalikke blan­ket­te Joa­ves­ki, Kõn­nu ja Vi­ha­soo raa­ma­tu­ko­gu­dest, seal­sed töö­ta­jad ai­ta­vad val­la ko­du­le­helt va­ja­lik­ku tea­vet lu­ge­da. En­di­selt saab va­ja­du­sel he­lis­ta­da ja kir­ju­ta­da ka Es­ta Nurm­sa­lu­le.

Eelmine artikkelMILA­NA LEO­KE-BO­SEN­KO Keh­ras sai mis­si­võist­lu­sel 2. ko­ha
Järgmine artikkelSõnumitoojas 3. oktoobril