Lok­sa pe­rears­ti uus kon­kurss tehakse sep­temb­ris

1131

Ter­vi­sea­met – lin­na­va­lit­su­se üle­san­ne on kor­ral­da­da sot­siaalt­rans­por­ti.

Lin­na­pea Vär­ner Loots­mann kir­ju­tab äs­ja il­mu­nud Lok­sa Elus, et pen­sio­ni­le jää­nud pe­rears­ti Tat­ja­na Nu­gi­se ase­me­le uue pe­rears­ti leid­mi­seks kor­ral­da­tud kon­kur­si­le oli kan­di­daa­ti­de pak­ku­mi­si roh­kem kui ühel käel sõr­mi, kuid need võe­ti kii­res­ti ta­ga­si, ei so­bi­nud ter­vi­sea­me­ti­le.
Lin­na­pea hei­dab ter­vi­se­ame­ti amet­ni­ke­le et­te, et ei või­mal­da­tud lin­na­va­lit­su­sel koh­tu­da kan­di­daa­ti­de­ga ega pak­ku­da nei­le va­ja­du­sel lin­na­pool­set toe­tust, sest se­da ei lu­ba te­ha isi­kuand­me­te kait­se.
Sõ­nu­mi­too­ja pa­lus ter­vi­se­ame­tilt kom­men­taa­ri, kui­das pe­rears­ti kon­kurss kul­ges. Kü­si­si­me, kas ja kui­das saa­vad oma­va­lit­su­sed edas­ta­da või­ma­li­ke­le uu­te­le pe­rears­ti­de­le in­fot oma­pool­se­test toe­tus­test või kan­di­daa­did või­ma­lu­se uu­ri­da, mi­da pa­ku­tak­se li­saks.
Ter­vi­sea­me­ti ava­li­ke su­he­te juht Ii­ris Sa­lu­ri vas­tas, et dok­tor Tat­ja­na Nu­gis loo­bus ni­mis­tust ala­tes 1. juu­nist 2017. Ala­tes 1. juu­list osu­tab te­ma ni­mis­tu pat­sien­ti­de­le ül­dars­tia­bi pe­rearst Su­san­na Ka­ri, kes võ­tab pat­sien­te vas­tu Kuu­sa­lus.
„Ter­vi­sea­met on jär­je­kind­lalt ot­si­nud la­hen­dust Lok­sa ini­mes­te­le vas­tu­võ­tu taas­ta­mi­seks Lok­sa lin­nas. Kel dok­tor Ka­ri juur­de Kuu­sal­lu po­le või­ma­lik sõi­ta, on või­ma­lik pöör­du­da Lok­sa lin­na­va­lit­su­se poo­le, kel­le üks üle­san­ne on kor­ral­da­da oma ini­mes­te­le sot­siaalt­rans­por­ti,“  kir­ju­tas ter­vi­sea­me­ti ava­li­ke su­he­te juht.
Ta kir­jel­das, et ku­na kon­kurss luh­tus, siis alus­tas ter­vi­sea­met ko­he aju­ti­se asen­da­ja ot­si­mist, ühen­dust võe­ti nii Lok­sa lin­na pe­rears­ti­de kui ka pe­re­me­dit­sii­ni re­si­den­ti­de ja ars­ti­de­ga, kes on mu­jal va­ra­se­malt pe­rears­ti­de­le aju­tist asen­dust pak­ku­nud.
„Ter­vi­sea­met on ol­nud pi­de­valt kon­tak­tis ja in­for­mee­ri­nud Lok­sa lin­na­va­lit­sust või­ma­li­kest kan­di­daa­ti­dest ja edas­ta­nud in­fot, miks kan­di­daa­did, kes on kan­di­dee­ri­nud, siis­ki loo­bu­sid aju­ti­se asen­da­mi­se pak­ku­mi­sest. Kaks kan­di­daa­ti loo­bu­sid ise, ühe pu­hul ilm­ne­sid as­jao­lud, mil­le tõt­tu ei ol­nud või­ma­lik te­da aju­ti­seks asen­da­jaks mää­ra­ta,“ sel­gi­tas ta.
Oma­va­lit­sus­te või­ma­li­ke toe­tus­te koh­ta tea­tas ter­vi­sea­met, et nen­de koh­ta saab in­fot edas­ta­da ter­vi­sea­me­ti kau­du ja reeg­li­na nii te­hak­se. Ter­vi­sea­met li­sab in­fo pa­ku­ta­va­te soo­dus­tus­te koh­ta pe­rears­ti kon­kur­si kuu­lu­tus­se, mis edas­ta­tak­se Ees­ti pe­rears­ti­de Selt­si, pe­re­me­dit­sii­ni re­si­den­ti­de lis­ti ja ka aja­leh­te. Kon­kur­si­kuu­lu­tus peab si­sal­da­ma või­ma­li­kult pal­ju in­fot, mi­da oma­va­lit­sus toe­tu­se­na pa­kub, et noo­rel pe­rears­til te­kiks kuu­lu­tust lu­ge­des et­te­ku­ju­tus, mil­li­sed on või­ma­lu­sed uues töö- ja elu­ko­has. Ai­nuük­si lau­se, et oma­va­lit­sus toe­tab, ei ole pii­sav, et mo­ti­vee­ri­da ni­mis­tu­le kan­di­dee­ri­ma. Ka on jul­gus­ta­tud kan­di­daa­te ühen­dust võt­ma oma­va­lit­su­se­ga, et ise täp­sus­ta­da, mil­li­seid soo­dus­tu­si ja või­ma­lu­si pa­ku­tak­se.
Oma­va­lit­su­sed toe­ta­vad pe­rears­te eri­ne­valt – pa­ku­tak­se soo­dus­tin­gi­mu­sel ren­di­pin­da­sid, re­mon­di­tak­se ole­ma­so­le­vaid ruu­me, ehi­ta­tak­se es­ma­ta­san­di ter­vi­se­kes­ku­si. Ka ol­lak­se val­mis pak­ku­ma ela­mis­pin­da ja las­teaia­koh­ti.
„Ter­vi­sea­me­ti ees­märk on, et pat­sien­ti­de vas­tu­võtt Lok­sal jät­kuks har­ju­mis­pä­ra­sel moel esi­me­sel või­ma­lu­sel. Lä­bi­rää­ki­mi­sed jät­ku­vad ja lin­na­va­lit­sust on sel­lest in­for­mee­ri­tud,“ kin­ni­tas Ii­ris Sa­lu­ri.
Uus kon­kurss Lok­sa lin­nas on plaa­nis väl­ja kuu­lu­ta­da sep­temb­ris, siis lõ­pe­ta­vad oma õpin­gud pe­re­me­dit­sii­ni re­si­den­did ja on suu­rem või­ma­lus, et ni­mis­tu­le võiks tul­la po­tent­siaal­seid kan­di­daa­te.
„Kind­las­ti võ­ta­me en­ne kon­kur­si väl­ja­kuu­lu­ta­mist ühen­dust ka Lok­sa lin­na­va­lit­su­se­ga, et kuu­lu­tus­se oleks või­ma­lik pan­na ju­ba konk­reet­set in­fot sel­le koh­ta, mil­li­seid soo­dus­tu­si on Lok­sa lin­na või­ma­lik noo­re­le pe­rears­ti­le omalt poolt pak­ku­da,“ lu­bas ava­li­ke su­he­te juht.
Toi­me­tus kü­sis Lok­sa lin­na­pealt sot­siaalt­rans­por­di ja pe­re­ars­ti toe­ta­mi­se koh­ta. Vär­ner Loots­mann vas­tas, et lin­na­va­lit­sus aru­tab ter­vi­sea­me­ti ja pe­rears­ti kan­di­daa­ti­de­ga mo­ti­vat­sioo­ni­va­rian­te. Sot­siaal­trans­por­di koh­ta kom­men­tee­ris ta, et se­ni po­le ol­nud sot­siaalt­rans­por­di va­ja­dust, ter­vi­sea­me­ti ava­li­ke su­he­te ju­hi in­fo jär­gi on teis­te pe­rears­ti­de ni­mis­tu­tes kok­ku 800 va­ba koh­ta.

Eelmine artikkelPüha­päe­val tuleb ava­tud ta­lu­de päev
Järgmine artikkelAni­ja koh­vi­ku­te­päev ko­lis esi­mest kor­da mõi­sa­hoo­vi