Lok­sa noor­kot­kas­tel ja ko­du­tü­tar­del täi­tub 20. te­ge­vu­saas­ta

1099
Lok­sa noor­kot­kas­te rüh­ma­juht TAR­MO AMER, ko­du­tü­tar­de rüh­ma­va­nem MAR­GIT AMER ning RA­NEL LII­VA­MÄ­GI, MART­TI NEID­LA, KRE­GOR LATT ja LII­SA LAUR. Põ­ran­dal is­tub SA­MUEL GI­LIN.

SAND­RA VI­LU­MAA

Tä­na­vu su­vel tä­his­tab noor­kot­kas­te ja ko­du­tü­tar­de Lok­sa rühm ka­he­küm­nen­dat te­ge­vu­saas­tat, ka­vas on kor­ral­da­da rüh­ma vi­list­las­te kok­ku­tu­lek. Esialg­se plaa­ni ko­ha­selt peaks see toi­mu­ma 18. au­gus­til.

Lok­sa rühm on Har­ju­maal te­gut­se­nud jär­je­pi­de­valt kõi­ge kauem. Kõik sai al­gu­se sel­lest, kui Lok­sa güm­naa­siu­mi töö-õ­pe­tu­se õpe­ta­ja Enn Mai­berg te­gi 1997. aas­ta ke­va­del ko­ha­li­ku­le kait­se­liit­la­se­le Tar­mo Ame­ri­le et­te­pa­ne­ku moo­dus­ta­da noor­kot­kas­te rühm, kuid hu­vi­ta­va­na tun­du­nud pak­ku­mi­ne tol aas­tal ideeks jäi­gi. Järg­mi­se aas­ta õp­pis Tar­mo Amer Mee­go­mäel Kait­se­väe la­hin­gu­koo­lis.

Plaan luua Lok­sa noor­kot­kas­te rühm sai amet­li­kult teoks 1999. aas­ta sü­gi­sel. Rüh­ma­ju­hiks sai Ri­ho Sa­lu­mäe, sest Tar­mo Amer pi­di poo­leks aas­taks taas Mee­go­mäe­le mi­ne­ma. 2000. aas­tal and­sid rüh­ma­ju­hi Ri­ho Sa­lu­mäe käe all te­gut­se­nud noor­kot­kad-ko­du­tüt­red oma esi­me­sed tõo­tu­sed.

Al­gu­ses tüd­ru­ku­tel amet­lik­ku rüh­ma ei ol­nud, ent 2001. aas­tal lii­tus te­ge­vu­se­ga Mar­git Amer, kes on prae­gu­gi Lok­sa ko­du­tü­tar­de rüh­ma­va­nem. Mar­git Amer on ka ko­du­tü­tar­de Har­ju ring­kon­na rüh­ma­va­nem. Lok­sa Noor­te Kot­kas­te rüh­ma­ju­hi­na te­gut­seb ka­he­küm­nen­dat aas­tat Tar­mo Amer.

Va­ra­se­malt käi­di koos Lok­sa koo­li­ma­jas. Aas­tal 2013 ha­ka­ti te­gut­se­ma Lok­sa noor­te­kes­ku­ses tei­sel kor­ru­sel, kus noor­kot­kad ja ko­du­tüt­red kor­ras­ta­sid koos rüh­ma­juh­ti­de­ga en­da­le toa. Täie­lik re­mont õn­nes­tus te­ha 2015. aas­tal, kui noor­kot­ka ja Lok­sa güm­naa­siu­mi vi­list­la­se Mar­ko Ku­ri­soo al­ga­tu­sel osa­le­ti pro­jek­tis „Tu­ba kor­da”. Pro­jekt sai ra­has­tu­se MTÜ Ees­ti Ava­tud Noor­te­kes­kus­te Ühen­du­se koor­di­nee­ri­tud prog­ram­mist „Noor­te kon­ku­rent­si­või­me suu­ren­da­mi­seks ja sot­siaal­se tõr­ju­tu­se vä­hen­da­mi­seks ühis­kon­na­le pa­ku­ta­va noor­soo­töö tee­nu­se osu­ta­mi­ne“. Noor­te et­te­võt­mist toe­ta­ti 707,83 eu­ro­ga.

Lok­sa rüh­mast on 20 aas­ta jook­sul tõo­tu­se and­nud 51 noor­kot­kast ja 39 ko­du­tü­tart. Nüüd on rüh­mas ju­ba ka üks tei­se põlv­kon­na esin­da­ja – Krist­jan Teern oli 25. veeb­rua­ril aas­tal 2001 tõo­tu­se and­nud esi­mes­te noor­kot­kas­te seas, käe­so­le­va aas­ta veeb­rua­ris an­dis tõo­tu­se te­ma tü­tar Han­na­bel Teern.

Prae­gu on Lok­sal noor­kot­kaid 14 ja ko­du­tüt­reid 15.

Jär­jest enam on algk­las­si­lap­si
Tar­mo Amer üt­leb, et ka­he­küm­ne aas­ta jook­sul on Noor­te Kot­kas­te ja Ko­du­tü­tar­de väär­tu­sed ja nen­dest kin­ni­pi­da­mi­ne jää­nud en­di­seks: lu­ba­dus jät­ta ko­ju kae­ba­mi­ne, va­le­ta­mi­ne ja viia lõ­pu­le kõik et­te­võe­tud te­ge­mi­sed.

Mar­git Amer li­sab, et ku­na or­ga­ni­sat­sioon on ran­gelt va­ba­taht­lik, ühen­dab see oma­va­hel et­te­võt­lik­ke, ak­tiiv­seid, abi­val­meid ja üh­te­hoid­vaid noo­ri.

Rüh­ma­juh­ti­de sõ­nul on noor­te hu­vi ja or­ga­ni­sat­sioo­ni kuu­lu­ja­te arv jär­jest kas­va­nud. Üha enam tu­leb juur­de algk­las­siõ­pi­la­si. Pea­mi­selt soo­vi­tak­se ha­ka­ta noor­kot­kaks või ko­du­tüt­reks, sest sel­le­ga on va­rem te­ge­le­nud ema-isa või õed-ven­nad või on sõp­ra­de ju­tust jää­nud hea mul­je. Kui va­rem olid Har­ju­maal väi­ke­sed rüh­mad, siis nüüd ula­tu­vad Har­ju ma­le­va noor­kot­kas­te-ko­du­tü­tar­de numb­rid mit­me­tes­se sa­da­des­se.

Mar­git Amer nen­dib, et kui­gi suu­re­ne­nud arv ei või­mal­da kor­ral­da­da sa­ma­su­gu­seid ühi­s-
ü­ri­tu­si, näi­teks paa­di- ja jalg­rat­ta­mat­ku, kui oli va­rem, te­hak­se nüüd suu­ri maa­kond­lik­ke ja üle-ees­ti­li­si laag­reid. Iga­su­vi­ne suur­laa­ger toi­mub tä­na­vu Saa­re­maal.

Noo­re­mad ja ka va­ne­mad oli­jad kii­da­vad, et laag­rid on ol­nud hu­vi­ta­vad ja õpet­li­kud ning õhk­kond teo­taht­lik, to­re on õp­pi­da tar­vi­lik­ke os­ku­si ja va­bal ajal to­re­das­ti ae­ga vee­ta. Esi­le tuuak­se nii me­dit­sii­nip­rak­ti­kat, krii­si­käi­tu­mist kui ka orien­tee­ru­mist ning olu­li­seks pee­tak­se, et saab tead­mi­si, kui­das met­sas ise­seis­valt toi­me tul­la.

Lok­sa üks esi­me­si noor­kot­kaid Krist­jan Teern kii­tis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et sai or­ga­ni­sat­sioo­nist kaa­sa head mä­les­tu­sed, pin­ge­ta­lu­vu­se ja hu­vi mi­li­taar­vald­kon­na vas­tu, mis­tõt­tu oli Kait­se­lii­dus kuus aas­tat ülea­ja­tee­ni­ja.

Lok­sa kooli 11. klas­si õpi­la­ne Mar­ko Me­tus, tii­mi LÜR­VO ase­kap­ten ja küm­nen­dat aas­tat noor­kot­kas, lu­bas, kui kait­se­väk­ke veeb­liks ei lä­he, siis Kait­se­lii­tu as­tub kaht­le­ma­ta.

Võist­lus­tel edu­kad
Lok­sa noor­kot­kad ja ko­du­tüt­red on ol­nud võist­lus­tel ak­tiiv­sed ja edu­kad. Lok­sa noor­kot­kas­te tiim on üle-ees­ti­li­sel võist­lus­män­gul Mi­ni-Er­na tul­nud va­ba­riik­li­ku­le tei­se­le ko­ha­le nel­jal kor­ral: aas­tal 2001, 2008, 2012 ja 2017. See­kord min­nak­se võist­le­ma 1. juu­nil, siis toi­mub noo­re­ma­te ko­du­tü­tar­de ja noor­kot­kas­te mat­ka­mäng „Räs­tik”.

Või­du­pü­hal, 23. juu­nil ja­gab va­ba­rii­gi pre­si­dent pa­raa­dil maa­kon­da­de esin­da­ja­te­le või­du­tuld. Har­ju maa­kon­na tu­le­too­jad olid 2016. aas­tal Lok­sa ko­du­tü­tar He­li­na Pii­be­leht ja noor­kot­kas Siim Ak­sel Amer. See­kord­se või­du­tu­le too­jaks on Har­ju­maalt va­li­tud taas Lok­sa noor­kot­kas – Lok­sa güm­naa­siu­mi 9. a klas­si õpi­la­ne And­rei Bek­ker.

Eelmine artikkelAlavere kooli ja küla raamatukogud ühendatakse
Järgmine artikkelKehra päeval oli vallamaja välikohvik vihma tõttu fuajees