Lok­sa muu­si­ka­koo­li on 45 aas­ta­ga lõ­pe­ta­nud 250 õpi­last

2220
Loksa muusikakooli vilistlaste segakoor, vasakul dirigent JUULE LAUREND.

Lok­sa muu­si­ka­koo­li asu­ta­ja ja en­di­ne di­rek­tor RAI­DI AND­RE kin­kis koo­li­le oma ema viiu­li.

Lok­sa muu­si­ka­kool on oma sün­ni­päe­va­pi­du­del ik­ka pak­ku­nud ül­la­tu­si – nii ka see­kord. Lau­päe­val, 2. det­semb­ril te­gi muu­si­ka­koo­li ja kul­tuu­ri­kes­ku­se saa­lis esi­ne­mis­de­büü­di vi­list­las­te se­ga­koor, mi­da ju­ha­ta­sid Juu­le Lau­rend ja Triin Lää­ne.

Li­saks ka­vas­se kir­ja pan­dud kol­me­le lau­lu­le esi­tas se­ga­koor „Korst­na­püh­ki­ja lau­lu“, mi­da laul­jad saat­sid pil­li­del. See tu­li pub­li­ku soo­vil kor­da­mi­se­le ja Juu­le Lau­ren­di kut­se pea­le läk­sid la­va­le kaa­sa laul­ma mi­tu saa­lis is­tu­nud vi­list­last.

Lok­sa muu­si­ka­koo­lis on aas­taid te­gut­se­nud vi­list­las­te nais­koor, see­kord pak­kus Juu­le Lau­rend idee, et võiks te­ha mi­da­gi uut, vi­list­la­sed said sel­lest in­nus­tust ja leid­sid lau­lu­hu­vi­li­si me­hi. Koo­ris lau­lab ka Lok­sa muu­si­ka­koo­li di­rek­tor Lau­ri Me­tus.

Es­ma­seid esi­ne­mi­si oli see­kord kont­ser­dil veel. Lok­sa muu­si­ka­koo­lis käe­so­le­val sügisel proo­vi­de­ga alus­ta­nud seits­me­liik­me­li­ne puhk­pil­lior­kes­ter te­gi Lok­sal sa­mu­ti de­büü­di – esi­ne­ti ühi­ses puhk­pil­lior­kest­ris koos Keh­ra kuns­ti­de­koo­li õpi­las­te­ga, sest mõ­le­mas koo­lis õpe­tab puhk­pil­le And­rei Sed­ler. Lau­ri Me­tus oli la­val ka puhk­pil­lior­kest­ri­ga – trum­mikomplekti mängijana.

Muu­si­ka­koo­li õpe­ta­jad Eri­ka Ka­se­ta­lu ja Rii­na Paar­ta­lu on aas­taid ju­hen­da­nud an­samb­leid, kus osa­le­vad nen­de prae­gu­sed õpi­la­sed ja vi­list­la­sed. Ka see­kord män­gi­sid aas­ta­päe­va­kont­ser­dil vi­list­las­te-õpi­las­te viiul­da­ja­te an­sam­bel ja akor­dio­nis­ti­de an­sam­bel.

Sa­mu­ti esi­ne­sid Eri­ka Ka­se­ta­lu plokkf­löö­di an­sam­bel ja las­te­koor, mil­le di­ri­gent on õpe­ta­ja Tee­le Utt. Me­nu­kas oli ka di­rek­tor Lau­ri Me­tu­se ju­hen­da­tav puhk­pil­lian­sam­bel, mis on te­gut­se­nud kaks aas­tat.

Ül­la­tu­si pak­kus ka kont­ser­di­le järg­ne­nud pi­du, kus Lok­sa noo­red Siim-Ak­sel Amer, Kaa­rel Eel­mäe, Mar­ko Me­tus, Ike Kau­ge­rand ja Ar­go Jü­ri­mets tu­lid rah­va et­te akus­ti­lis­te pil­li­de an­samb­li­ga. Bänd esi­tas kõik oma re­per­tuaa­ris ole­vad 13 lau­lu ning pa­lus rah­valt abi ni­me­va­li­kul. Va­rian­te oli noor­tel muu­si­ku­tel kaks – Vil­bas või MAIKS. Roh­kem meel­dis pub­li­ku­le MAIKS.

Peol jõud­sid la­val esi­ne­mas käia veel pal­jud vi­list­la­sed – nii, kui­das tu­ju oli ja punt kok­ku saa­di.

Flööt Root­sist, ki­tarr ja St­ra­di­va­riu­se viiu­li koo­pia
Di­rek­tor Lau­ri Me­tus tä­nas esi­ne­jaid, ju­hen­da­jaid ja koo­li abi­li­si ning peo­le tul­nud kü­la­li­si sõp­rus­koo­list – Kan­da­va muu­si­ka­koo­list Lä­tist.
Pä­rast se­da, kui õn­nit­le­jad olid sõ­na võt­nud, üt­les di­rek­tor, et käe­so­lev aas­ta on too­nud koo­li­le juur­de kaks pil­li, mis an­ti kin­gi­tu­se­na. Lok­sa ela­nik Sii­ri Mäll kin­kis koo­li­le oma Rootsis elava lap­se­lap­se flöö­di. Vi­list­la­ne Ka­ri­na Loo­mus kin­kis enda ki­tar­ri.

Lok­sa las­te­muu­si­ka­koo­li 1972. aas­tal asu­ta­nud Rai­di And­re, kes töö­tas koo­lis di­rek­to­ri­na ku­ni 2005. aas­ta­ni, teatas seepeale, et kin­gib koo­li­le oma ema Mag­da Mür­gi viiu­li. Ta sõ­nas, et se­da pil­li ta­he­ti te­malt ära os­ta, aga vas­tas siis, et oma ema viiu­lit ei müü.

Ema oli Tar­tu süm­fo­niet­tor­kest­ri esi­me­ne viiul. Ta sün­di­s Pe­ter­bu­ris, viiu­li ost­sid seal tema va­ne­mad. Pill on val­mis­ta­tud Tšeh­his ning on St­ra­di­va­riu­se viiu­li koo­pia.
Rai­di And­re lau­sus koo­li­le viiu­lit üle an­des, et tal on soov, kui edas­pi­di ta­hak­sid se­da män­gi­da te­ma pe­re­liik­med, siis kool lae­naks pil­li.
Ta pa­lus koo­li vi­list­la­sel An­ne­ly Jü­ri­met­sal män­gi­da sel viiu­lil väi­ke­se loo.

Lau­ri Me­tus tä­nas ja lau­sus, et loo­dab, kee­gi saab sel­le viiu­li­ga oma muu­si­ku­teed jät­ka­ta. Di­rek­tor tun­nis­tas pä­rast, et viiu­li kin­ki­mi­ne oli vä­ga oo­ta­ma­tu ja eri­li­ne ül­la­tus ning ar­vas, et kül­lap Elii­sa­beth Jor­dan män­gib se­da ke­va­del, kui koo­li lõ­pe­tab.

ANNELY JÜRIMETS mängis väikese loo viiulil, mille kinkis koolile RAIDI ANDRE.
ANNELY JÜRIMETS mängis väikese loo viiulil, mille kinkis koolile RAIDI ANDRE.

Kool kas­vas väl­ja muu­si­kak­las­si­dest
Es­malt olid Lok­sa 1. kesk­koo­li juu­res muu­si­kak­las­sid, esi­me­sed ava­ti 1956. aas­tal.
Muu­si­ka­kool te­gut­ses es­malt alg­koo­li­ma­ja tei­sel kor­ru­sel ka­hes ruu­mis, osa tun­de vii­di lä­bi kesk­koo­li muu­si­ka­klas­si­des. Siis ko­li­ti pois­te in­ter­naa­di tei­se­le kor­ru­se­le, kuuen­dal õp­peaas­tal sai kool en­da val­du­ses­se ko­gu ma­ja, mil­les töö­ta­ti 19 aas­tat. Prae­gu asub seal Lok­sa noor­te­kes­kus.

Oma prae­gu­ses­se asu­koh­ta, ku­na­gis­se par­tei­ko­mi­tee maj­ja, hi­li­se­mas­se koo­li in­ter­naa­ti, ko­lis muu­si­ka­kool 1992. aas­tal. Muu­si­ka­koo­li kä­su­tu­ses on ma­ja tei­ne kor­rus.

Lok­sa muu­si­ka­koo­lis on käe­so­le­val õp­peaas­tal 67 õpi­last, neist 40 on Lok­sa lin­nast, 25 Kuu­sa­lu val­last ja 2 Vi­hu­la val­last. Ve­ne õp­pe­kee­le­ga on õpi­las­test 25 ja ees­ti õp­pe­kee­le­ga 42. Õpe­ta­jaid on koo­lis 10 ning lõ­pe­ta­jaid 6. Koo­li on 45 te­gut­se­mi­saas­ta jook­sul lõ­pe­ta­jaid 250 õpilast, li­saks pal­jud, kes po­le muu­si­ka­koo­li õp­pe­ka­va lõ­pu­ni tei­nud, kuid saa­nud koo­list pil­li­män­gu- ja noo­di­tund­mi­se os­ku­se.

Lau­ri Me­tus tea­tas juu­be­li­peol, et koo­li 50. sün­ni­päe­vaks on ka­vas väl­ja an­da raa­mat ja pa­lus abi, et ko­gu­da mä­les­tu­si, pil­di­ma­ter­ja­li ja saata kooli.

Eelmine artikkelRobo­te­xil võit­nud Aru­kü­la koo­li võist­kond sõi­dab ke­va­del USAs­se
Järgmine artikkelMTÜ Arenduskoda jagab veebruaris 365 000 eurot