Lok­sa-Kuu­sa­lu-Tal­linn lii­ni­bus­sid on hom­mi­ku­ti vä­ga kül­mad

1058

Pakase tõttu on ATKO Grupp pidanud sageli remontima liinibusside eelsoojendusi, selleks on tööle võetud veel üks elektrik.

Sõ­nu­mi­too­ja toi­me­tu­se­ga võt­tis ühen­dust Lok­sa ela­nik Eve Said­la, kes sõi­dab lii­ni­bus­si­ga Lok­salt Tal­lin­nas­se töö­le ja ta­ga­si. Ta kur­tis, et seo­ses kül­ma­de il­ma­de­ga on bus­si­sõit ol­nud vä­ga eba­mu­gav.

Va­ra­hom­mi­kul kell 6 Lok­salt pea­lin­na poo­le star­ti­nud lii­ni­buss on ol­nud hom­mi­ku­ti vä­ga külm, soo­ja õh­ku on ha­ka­nud bus­si pu­hu­ma lin­na pii­ril. Buss on sõit­jaid täis, kõik kül­me­ta­vad. Ta sõi­dab lin­na töö­le ja ta­ga­si nel­jan­dat aas­tat, se­ni po­le bus­si­des hom­mi­ku­ti nii külm ol­nud.

„Tu­lid meel­de en­di­sed ajad, kui neid si­ni­seid pil­ve­bus­se veel ei ol­nud, sõit­si­me va­na­de lii­ni­bus­si­de­ga, mis olid ja jäid­ki kül­maks. Kal­lid ühist­rans­por­dis töö­ta­vad ini­me­sed, saa­ge aru, ole­me sun­ni­tud töö­le sõi­tes end pak­sult rii­des­se top­pi­ma mit­te sel­le­pä­rast, et õues on külm, vaid et bus­sis ei kan­na­ta is­tu­da. Roh­kem sok­ke liht­salt ei ma­hu saa­bas­tes­se, aga ik­ka on külm,“ kõ­ne­les ta.

Buss sõi­dab Lok­salt Tal­lin­nas­se li­gi 1,5 tun­di. Kuu­pi­let mak­sab 66 eu­rot. Eve Said­la mär­kis, et sel­li­se ra­ha eest ta­haks nor­maal­seid sõi­du­tin­gi­mu­si. Ta pöör­dus ühist­rans­por­di­kes­ku­ses­se, sealt lu­ba­ti, et in­fo edas­ta­tak­se AT­KO Gru­pi­le ning maan­teea­me­ti jä­re­le­val­veo­sa­kon­na­le. Kuid bus­sid jäid hom­mi­ku­ti en­di­selt kül­maks.

„Üks buss­juht põh­jen­das mei­le, et His­paa­nias teh­tud bussid, neid ei saa­gi sel­li­se kül­ma­ga soo­jaks,“ li­sas ta.

Har­ju­maa Ühist­rans­por­di­kes­kus kan­nab nüüd ni­me Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­kus. Sel­le bü­roo­juht Sir­ly Mil­top üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et kül­ma­de bus­si­de tee­mal on ühen­dust võe­tud ve­da­ja­ga ning jä­re­le­val­ve­ga: „Jä­re­le­val­vet teos­tab maan­teea­met, ole­mas on vas­ta­vad mõõ­te­riis­tad. Lii­ni­bus­sis peab sõi­tu alus­ta­des ole­ma soo­ja vä­he­malt 10 kraa­di, kas te­ge­li­kult on või ei ole, ei saa tun­ne­tu­se jär­gi kind­laks te­ha, sest ini­mes­te soo­ja­tund­lik­kus on eri­nev. Ve­da­ja on mei­le vas­ta­nud, et küt­te­süs­tee­mi­de­ga on vä­ga kül­ma­de il­ma­de kor­ral prob­lee­me.“

Ta li­sas, et tal­vi­sel ajal on vas­ta­valt ve­da­ja­ga sõl­mi­tud le­pin­gu­le bus­si et­te­val­mis­tu­saeg en­ne lii­ni­le mi­ne­kut 20 mi­nu­tit. See ei pruu­gi ol­la pii­sav, kui eel­soo­jen­dus ei töö­ta kor­ra­li­kult.

„Soo­vi­tan igal ju­hul esi­ta­da kae­bu­sed lii­ni­bus­si­de koh­ta nii mei­le ühist­rans­por­di­kes­ku­ses­se kui ka AT­KOs­se. Kui ole­me kae­bu­se­ga kur­sis, saa­me niiöel­da kätt pul­sil hoi­da ja jäl­gi­da, kas ja kui­das sel­le­le vas­ta­tak­se ja kui­das olu­kor­da pa­ran­da­tak­se. Si­ni­sed lii­ni­bus­sid on os­te­tud kuus aas­tat ta­ga­si saas­tek­voo­ti­de sum­ma­de eest ning an­tud ve­da­ja­le ka­su­ta­da. Bus­si­de ka­su­tu­si­ga on pikk, bus­sid vas­ta­vad nõue­te­le, teh­ni­li­si rik­keid juh­tub, aga val­da­valt on bus­sid kor­ras,“ rää­kis Sir­ly Mil­top.

AT­KO Gru­pi Har­ju­maa osa­kon­na ida­poo­le lo­gis­tik Pil­le Val­le-Vars­se­len­ko tõ­des, et nii pikk kül­ma­pe­riood on vii­nud mit­mel bus­sil eel­soo­jen­du­se ri­vist väl­ja: „Buss jõuab õh­tul Lok­sa­le, soo­jen­dus töö­tab, aga hom­mi­kul eel­soo­jen­dus ei töö­ta. Tu­leb viia re­mon­ti. Igal päe­val on ol­nud mõ­ne lii­ni­bus­si eel­soo­jen­dus re­mon­dis. Ole­me töö­le võt­nud täien­da­valt elekt­ri­ku, kes sel­le prob­lee­mi­ga te­ge­leb.“

Eelmine artikkelEMIL RU­TI­KU rää­kis vo­li­ko­gu is­tun­gil oma kor­rupt­sioo­ni­süü­dis­tu­sest
Järgmine artikkelPika­ve­re hoo­le­ko­gu soo­vib mõi­sa­koo­li muut­mist 6klas­si­li­seks