Val­ge­jõe 33. las­te spor­di­päe­val lustisid nii lapsed kui täiskasvanud

99
Val­ge­jõe tä­na­vu­sest las­te spor­di­päe­vast osa­võt­nud koos spor­di­päe­va kor­ral­da­ja­te­ga. Fo­to Lin­da Aus­mees

Üle-eel­mi­sel lau­päe­val, 5. au­gus­til toi­mus Kuu­sa­lu val­las Val­ge­jõel 33. kor­da las­te spor­di­päev, mil­le tä­na­vu­ne tee­ma oli vaim­ne ter­vis ja rõõm. Kü­la­plat­si­le ko­gu­nes li­saks ümb­rus­kon­na rah­va­le pe­re­sid ka kau­ge­ma­test kü­la­dest, kok­ku mi­tu­sa­da ini­mest. Neist osa­le­sid võist­lus­tel sa­da­kond last ja täis­kas­va­nut.

Spor­di­päe­va ka­vas olid kuus võist­lu­sa­la, li­saks tra­dit­sioo­ni­lis­te­le kau­gus­hüp­pe­le, pal­li­vis­ke­le ja jook­su­le alad, milles pan­di proo­vi­le võist­le­ja täp­sus, ta­sa­kaal ja nu­pu­ta­mi­sos­kus.

„Tu­le­ne­valt spor­di­päe­va ala­tee­mast oli täp­sus­vis­kes va­ja ära tun­da igal pal­lil ol­nud pil­dil ku­ju­ta­tud emot­sioon ning vi­sa­ta pall sa­ma emot­sioo­ni ku­ju­ta­vas­se nõus­se. Slack­li­ne lin­dil kõn­di­mi­se üle­san­ne te­ki­tas me­ta­foo­ri ta­sa­kaa­lu hoid­mi­se olu­li­su­sest elus,“ rää­kis spor­di­päe­va üks eest­ve­da­ja Ane­te Lomp.

Enim põ­ne­vust ja ele­vust te­ki­ta­sid te­ma sõ­nul eri meel­te­ga ta­ju­mi­se võist­lus, mil­les pi­di pi­me­tes­tis ära tund­ma eri­ne­vad mait­sed, lõh­nad, he­lid ning kom­pi­des ka iga­päe­vaob­jek­tid. Nä­ge­mi­sü­le­san­des kont­rol­li­ti osa­le­ja­te nä­ge­mist vär­vi­pi­me­du­se leh­te­de­ga.

Spor­di­päe­val võis­tel­di kuues va­nu­seg­ru­pis, kõi­ge noo­re­mas ku­ni 3aas­ta­sed, va­ni­mas ala­tes 15aas­tas­test noor­test ku­ni ea­ka­te­ni. Tä­na­vu oli las­test kõi­ge roh­kem osa­võt­jaid 4-6aas­tas­te hul­gas, nen­de va­nu­se­grup­pi re­gist­ree­rus 19 last. Kõi­ge va­ne­mas va­nu­seg­ru­pis, kus võist­le­sid ka täis­kas­va­nud, oli osa­le­jaid 24. Pä­rast võist­lust said kõik osa­le­jad pui­dust me­da­li kir­ja­ga „Võit­ja“, jää­ti­se ning kin­gi­tu­se.

Tä­na­vu­seks spor­di­päe­vaks ehi­ta­ti uus pje­des­taal, mil­le Val­ge­jõe loo­du­sest ja spor­di­päe­va­dest ins­pi­ree­ri­tud esi­pa­nee­li­de ku­jun­du­se au­tor on Ane­te Lomp, ehi­ta­sid Ru­bo Lomp, Ar­tur Lomp ja Ar­go Prits. Ane­te Lomp sel­gi­tas, et va­ja­dus uue pje­des­taa­li jä­re­le tek­kis, sest se­ni ka­su­tu­sel ol­nud puu­pa­kud olid la­gu­ne­nud, li­saks oli va­ra­se­ma­tel aas­ta­tel poo­diu­miast­me­te­na ka­su­ta­tud puu­pakk väi­ke ja pol­nud tur­va­li­ne.

Spor­di­päe­va män­gu­juht oli Pi­pi Pikk­sukk, kes pä­rast spor­di­män­gu­de lõp­pu te­gi las­te­ga joo­ga­har­ju­tu­si ning mul­li­dis­kot. Pi­pit ke­has­tas Au­ni Lomp.

Las­telt kui üri­tu­se siht­rüh­malt ta­ga­si­si­de saa­mi­seks oo­tas spor­di­päe­va mees­kond joo­nis­tu­si oma lem­mik- ja unis­tus­te spor­di­päe­vast. Joo­nis­tus­test val­mis vä­li­näi­tus, osa­le­ja­te va­hel loo­si­ti väl­ja kas­ti­täis jää­tist.

„Joo­nis­tused annavad ideid järg­mi­se aas­ta spor­di­päe­va kor­ral­da­mi­seks. Sai­me kin­ni­tust, et spor­di­män­gu­de juu­res on olu­li­ne lus­ti­mi­ne ning kõi­gi­le me­da­li­te ja­ga­mi­ne soo­sib sõb­ra­lik­ku õhk­kon­da. Lap­sed tun­ne­vad, et ta­ha­vad spor­di­päe­va­le tul­la, sest võ­ta­vad se­da pi­gem män­gi­mi­se ja rõõm­sa päe­va kui ran­ge spor­ti­mi­se­na. Lii­ku­mi­ne on ter­vis­lik,“ üt­les Ane­te Lomp.
Spor­di­päe­va kor­ral­dus­mees­kon­nas olid tä­na­vu li­saks te­ma­le veel Kers­ti Tun­ger ja Lau­ra Järv. Päe­va aitasid korraldajatel läbi viia 20 va­ba­taht­lik­ku.

„Eel­mis­tel aas­ta­tel on mei­le suu­reks abiks ol­nud Kul­dar Pärn. Te­ma mä­les­tu­seks li­sa­si­me sel aas­tal män­gua­la­des­se kuu­li­tõu­ke, mil­les ta oma koo­lia­jal lõi re­kor­deid,“ sõ­nas Ane­te Lomp.

Eelmine artikkelRaasiku FC Joker noored võidutsesid Saaremaa Cup’il ja Rakvere Tarvas Cup’il
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la kü­la­de päe­va peaau­hin­na või­tis Pi­ka­ve­re