Lok­sa-Kuu­sa­lu ko­du­kon­dii­ter ME­RI­KE PAR­MAS või­tis hea­te­ge­vus­li­ke tor­ti­de kon­kur­si

1556
ME­RI­KE PAR­MAS: „Teen tor­te vas­ta­valt tel­li­ja soo­vi­le. See on üks me oma pe­re­le teh­tud liht­ne tort.“

Aru­kü­la staa­dio­ni ava­mi­seks teh­tud tort osa­les Lion­si klu­bi­de hea­teo­päe­vaks kin­gi­tud tor­ti­de kon­kur­sil ja sai Tor­di­meist­ri­te Lii­du Fa­ce­boo­ki-le­hel
kõi­ge enam klik­ke.

Kui Aru­kü­las ava­ti sep­temb­ri vii­ma­sel lau­päe­val pi­du­li­kult põ­hi­koo­li uus staa­dion, pa­ku­ti seal li­gi 700 ini­me­se­le Raa­si­ku Lions klu­bi too­dud krä­su­pea-tor­ti. See oli ro­he­li­ne na­gu staa­dio­ni­mu­ru, pea­le oli kau­nis­tu­seks teh­tud väi­ke pje­des­taal – ku­ju­tas sa­ma­su­gust, na­gu lion­sid kin­ki­sid koo­li­le staa­dio­ni ava­mi­se pu­hul. Tort kaa­lus 27 ki­lo­gram­mi, mõõ­dud olid 110×70 sen­ti­meet­rit.

Tor­di val­mis­tas ja kin­kis hea­te­ge­vus­li­ku akt­sioo­ni raa­mes Lions klu­bi va­hen­du­sel Aru­kü­la rah­va­le ko­du-tor­di­meis­ter Me­ri­ke Par­mas, ke­da roh­kem tea­tak­se Lok­sa ja Kuu­sa­lu kan­dis. Ta osa­les sel­le tor­di­ga Tor­di­meist­ri­te Lii­du kor­ral­da­tud hea­teo­päe­va tor­di­kon­kur­sil.

Lion­si­te üle­rii­gi­li­ne hea­teo­päev toi­mus tä­na­vu 12. ok­toob­ril. Tor­di­meist­ri­te Liit är­gi­tas tun­nus­ta­tud tor­di­meist­reid, et leiak­sid mee­le­pä­ra­se Lion­si klu­bi ja an­nak­sid tea­da, et soo­vi­vad küp­se­ta­da hea­teo­päe­val osa­le­ja­te­le mi­da­gi ma­gu­sat. Fo­to tor­dist tu­li koos ret­sep­ti­ga pan­na üles Tor­di­meist­ri­te Lii­du Fa­ce­boo­ki-le­he­le. Võit­jad va­lis väl­ja rah­vas – au­hin­nad läk­sid nei­le meist­ri­te­le, kel­le tort sai kõi­ge enam meel­di­mi­si ehk klik­ke.

Tu­le­mu­sed ava­li­kus­ta­ti möö­du­nud tei­si­päe­val, 15. ok­toob­ril. Kõi­ge roh­kem klik­ke, kok­ku 215, ko­gus Aru­kü­la staa­dio­ni ava­mi­se­le teh­tud tort.

Me­ri­ke Par­mas ju­tus­tas, et tea­dis Raa­si­ku Lion­si klu­bi lii­get, Raa­si­ku val­la hal­dus- ja aren­du­so­sa­kon­na ju­ha­ta­jat, en­dist Kuu­sa­lu abi­val­la­va­ne­mat Aa­re Et­si. Raa­si­ku lion­sid on Lok­sa­le, kus tor­di­meis­ter elab, üks lä­he­maid klu­bi­sid. Ta võt­tis ühen­dust Aa­re Et­si­ga ja le­pi­ti kok­ku, et teeb oma hea­teo­tor­di ül­di­sest hea­teo­päe­vast kaks nä­da­lat va­rem.

„Kon­kur­si tin­gi­mus­tes oli, et hea­teo­tort oleks ku­jun­dus­li­kult seo­tud sel­le ob­jek­ti­ga, kus hea­te­gu te­hak­se. Et staa­dio­ni ava­mi­se tort saaks ro­he­li­ne, ka­su­tasin spi­na­ti­ja­hu­ga val­mis­ta­tud bisk­vii­ti, mit­te toi­du­vär­vi. Küp­se­tis­te ma­ter­jal peab ole­ma või­ma­li­kult na­tu­raal­ne, säi­li­tu­sai­neid ma ei li­sa,“ sel­gi­tab ta.

Aru­kü­la staa­dio­ni ava­mi­seks val­mis­ta­tud hea­teo­tort, mil­le meis­ter­das ja kin­kis Me­ri­ke Par­mas.

Või­du­tort oli suu­rim, mi­da ta on meis­ter­da­nud. Suu­re tor­di­põh­ja pa­ni kok­ku ko­dus ja ma­hu­tas vi­nee­ra­lu­se­le. Aru­kü­las li­sas tor­di­ma­ter­ja­list teh­tud pje­des­taa­li.

Hea­te­ge­vus­li­ke tor­ti­de kon­kurss toi­mus tä­na­vu esi­mest kor­da. Osa­le­jaid oli kuus. Me­ri­ke Par­mas, kes kuu­lub Tor­di­meistrite Lii­du ju­ha­tus­se, loo­dab, et kon­kurss tu­leb järg­mi­sel aas­tal uues­ti, soov on muu­ta tra­dit­sioo­niks: „Vaa­ta­me tin­gi­mu­sed üle ja jät­ka­me. Loo­da­me, et ku­ju­neb roh­ke osa­võ­tu­ga hea­teoakt­sioo­niks. Osa­võtt on va­ba­taht­lik, hea­teo­tor­di val­mi­mi­se ku­lud kan­nab te­gi­ja.“

Tor­di­meist­ri­te Liit on asu­ta­tud 2014. aas­tal. Sel­les­se on koon­du­nud ve­te­ri­naar- ja toi­dua­me­tilt tun­nus­tu­se saa­nud tor­di­te­gi­jad, kes või­vad te­gut­se­da ko­du­köö­gis, ko­du juur­de ehi­ta­tud et­te­võt­lus­ruu­mi­des, üü­ri­tud ruu­mi­des või oma koh­vi­ku köö­gis, kus on ta­ga­tud toi­du käit­le­mi­seks so­bi­vad tin­gi­mu­sed. Neil on re­gist­ree­ri­tud et­te­võ­te ja keh­tiv ter­vi­se­tõend.

Kan­na­pöö­re seit­se aas­tat ta­ga­si
Me­ri­ke Par­mas töö­tab oma Lok­sa ko­du köö­gis ja üt­leb, et nau­dib küp­se­ta­mist: „Alus­ta­sin FIE­na li­gi seit­se aas­tat ta­ga­si. Esial­gu te­gin tor­te oma lap­se­le, siis hak­ka­sid tei­sed ka soo­vi­ma, tel­li­mu­si tu­li ai­na ti­he­da­malt. Aru­ta­si­me pe­re­kes­kis, kas ja kui­das jät­ka­ta ning ot­sus­ta­si­me, et vor­mis­tan end FIEks.“

Ta mär­gib, elu suu­nas nii, et hak­kas te­ge­le­ma sel­le­ga, mil­lest oli mõel­nud noo­re­na, kon­diit­ri­töö oli te­ma väi­ke unis­tus. Pä­rast Kol­ga koo­li 9. klas­si oleks või­nud min­na kut­se­koo­li se­da ame­tit õp­pi­ma, aga ot­sus­tas jää­da ko­du­kan­ti kesk­koo­li lõ­pu­ni. Aas­ta­te jook­sul töö­tas eri ame­ti­tes, en­ne kol­man­da lap­se sün­di oli töö­koht Lok­sal lil­le­poes.

„Amet­lik­ku koo­li­tun­nis­tust mul kon­diit­ri­na po­le, kuid olen lä­bi­nud mit­meid kur­su­si ja koo­li­tu­si. Kui tun­nen, et koo­li­tus võib mind aren­da­da, siis osa­len,“ lau­sub Me­ri­ke Par­mas.

Ta rõ­hu­tab, et peab olu­li­seks pak­ku­da klien­ti­de­le kva­li­teet­set ja usal­dus­väär­set küp­se­tus­tee­nust. Just see­tõt­tu on tei­nud lä­bi nõue­te­ko­ha­sed kont­rol­lid, saa­nud ve­te­ri­naar- ja toi­dua­me­ti tun­nus­tu­se, as­tu­nud tor­di­meist­ri­te lii­tu. Ko­dus töö­ta­vaid tor­di­te­gi­jaid on Lok­sa-Kuu­sa­lu kan­dis pal­ju, tor­di­meist­ri­te lii­tu kuu­lub neist Kirs­ti Link, kel­le juur­de va­hel klien­te suu­nab.

Nüüd­seks on Me­ri­ke Par­mas meis­ter­da­nud tor­te üle tu­han­de. Ta mee­nu­tab, et ühel FIE­na te­gut­se­mi­se al­gu­saas­tal tel­li­ti mai­kuu­ga, kui on pal­ju sün­ni­päe­vi ning las­teae­da­de ja koo­li­de lõ­pe­ta­mi­si, te­malt tor­te kok­ku 64 ki­log­ram­mi. Nüüd on ko­gu­sed olu­li­selt suu­re­mad. Aru­kü­la staa­dio­ni ava­mi­se päe­vaks oli tel­li­tud kolm tor­ti, koos või­du­tor­di­ga val­mis­tas siis ai­nuük­si üheks päe­vaks kok­ku 32 ki­log­ram­mi.

„Mi­na vas­tu­tan tor­di eest ku­ni tel­li­ja­le üle and­mi­se­ni. Sa­ge­li viin tor­di ise ko­ha­le, et olek­sid ta­ga­tud õi­ged hoiu­tin­gi­mu­sed. Kui tul­lak­se ko­ju jä­re­le, pa­nen tel­li­ja­le sü­da­me­le, et ko­ha­le jõu­des tu­leb ko­he paigutada ja­he­das­se. Mi­nu tor­te on ka pä­ris kau­ge­le vii­dud,“ ju­tus­tab ta.
Mul­lu sü­gi­sel osa­les Me­ri­ke Par­mas Tor­di­meist­ri­te Lii­du bok­sis Tal­lin­nas Food­Fes­ti toi­du­mes­sil ning lä­heb 23.-25. ok­toob­ril toi­mu­va­le mes­si­le ka see­kord. Bok­sis tut­vus­ta­tak­se lii­du te­ge­mi­si ja müüak­se oma küp­se­ti­si.

Pal­vo­vad Kol­ga­kü­la teat­ri­koh­vi­kus­se
Tä­na­vu­ne su­vi oli Me­ri­ke Par­ma­se­le ta­va­pä­ra­sest töö­roh­kem – ta ai­tas Kol­ga­kü­la Selt­si ak­tiiv­se­tel nais­tel pi­da­da Rak­ve­re Teat­ri eten­dus­te ajal juu­nis ja au­gus­tis teat­ri­koh­vi­kut, mis oli teh­tud rah­va­ma­ja kõr­val asu­vas­se puu­kuu­ri. Te­malt tel­li­ti teat­ri­koh­vi­kus­se Pal­vo­va ja krä­su­pea koo­ke. Kol­ga­kü­la Selt­si te­gev­ju­hi Kai­sa Lin­no sõ­nul olid need koo­gid ühed kü­las­ta­ja­te lem­mi­kud.

Selts tee­nis koh­vi­ku­ga ra­ha rah­va­ma­ja eda­sis­teks et­te­võt­mis­teks, Me­ri­ke Par­ma­se­le oli see li­sa­tee­nis­tus: „Oli meel­div koos­töö, mi­nu­le öel­di koo­ki­de ko­gus ja ko­ha­le­too­mi­se päev. Sain se­da­si re­gu­laar­selt iga­nä­da­la­selt küp­se­ta­des hu­vi­ta­va ja teist­moo­di töö­ko­ge­mu­se.“

Eelmine artikkelTeeme Anija valla roheliseks!
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la­va­lit­sus oo­tab ko­da­ni­ku­päe­va tä­nu­kir­ja kan­di­daa­te