Lok­sa koo­li poi­sid olid edu­kad rah­vus­va­he­li­sel mi­li­taar­võist­lu­sel

1795
72 võistkonna hulgas 5. kohal: Märt Mä­gi, Mar­ko Me­tus, Siim Ak­sel Amer ja Kaa­rel Eel­mäe.

SIIM AK­SEL AMER, MAR­KO ME­TUS, MÄRT MÄ­GI ja KAA­REL EEL­MÄE saa­vu­ta­sid Root­sis ko­du­kait­se ja va­ba­taht­li­ke võist­lus­tel 5. ko­ha.

Lok­sa koo­li õpilased, 17aastane Kaa­rel Eel­mäe, Mar­ko Me­tus (16), Siim Ak­sel Amer (18) ning Märt Mä­gi (17) Tal­lin­na Ehi­tus­koo­list võt­sid 18. au­gus­til kaa­sa oma pi­si­ke­se mas­ko­ti, jää­ka­ru Lür­vo ning asu­sid tee­le Root­si, kus Väl­lin­ges toi­mus sõ­ja­lis-sport­lik mit­me­võist­lus. Noor­me­hed pää­se­sid sin­na üle-ees­ti­li­sel Mi­ni-Er­na võist­lu­sel saa­vu­ta­tud tei­se ko­ha eest.
Kaa­rel Eel­mäe rää­kis, et Root­sis oli võist­lus­tu­les 72 nel­ja­liik­me­list võist­kon­da ehk 288 noort. Ees­tist olid veel Jõ­ge­va, Tal­lin­na ja Võ­ru ko­du­tüt­red ning Pär­nu noor­kot­kad. Võist­lus­tel osa­le­sid noo­red Root­sist, Lä­tist, Nor­rast ja Ees­tist. Lok­sa noor­mees­te mees­kond saa­vu­tas ül­dar­ves­tu­ses 5. ko­ha, pois­te ar­ves­tu­ses ol­di nel­jan­dad.
Ta kir­jel­das, et võist­lus oli võr­rel­des Ees­ti sar­nas­te võist­lu­se­ga ehk Er­na­ke­se ja Mi­ni-Er­na­ga täies­ti teist­su­gu­ne: „Seal ei pi­da­nud met­sas täis­va­rus­tu­ses orien­tee­ru­ma. Esi­me­sel päe­val pi­di lii­ku­ma ka­he-kol­me võist­kon­na kau­pa kah­te punk­ti, mi­ne­ma ta­ga­si laag­rip­lat­si­le, puh­ka­ma, söö­ma ja siis uues­ti sa­ma­de võist­kon­da­de­ga järg­mis­tes­se punk­ti­des­se.”
Poi­sid üt­le­sid, et nen­de mees­kon­na lem­mik­punkt, mis ka kõi­ge pa­re­mi­ni õn­nes­tus, oli ta­kis­tus­ra­da, kus ül­d­ar­ves­tu­ses saa­di tei­ne koht. Kõi­ge keh­ve­mi­ni läks 1-2-1 orien­tee­ru­mi­ses, kus esi­me­ne ning ka vii­ma­ne va­he­tus unus­ta­sid ära võt­ta vii­ma­se kont­roll­punk­ti ning see­tõt­tu ei saa­nud tu­le­must kir­ja ega punk­te juur­de.
Kui esi­me­se päe­va punk­tid lä­bi­tud, pa­nid kor­ral­da­jad kok­ku star­di­jär­jes­tuse järg­mi­seks päe­vaks orien­tee­ru­mis­võist­lu­seks. Star­ti asu­ti 17. ko­hal.
Mar­ko Me­tus: „Kõi­ge hu­vi­ta­vam oli­gi vii­ma­se päe­va orien­tee­ru­mis­võist­lus, kus alus­ta­si­me paa­ri­so­rien­tee­ru­mi­se­ga, see­jä­rel võt­si­me rel­vad ja orien­tee­ru­si­me nel­ja­ke­si rel­vas­ta­tult um­bes kolm ki­lo­meet­rit järg­mi­ses­se punk­ti, kus toi­mus lask­mi­ne.”
Ta li­sas, et see läks neil pa­ra­ku keh­vas­ti, ku­na 15 või­ma­li­kust trah­vi­rin­gist saa­di 14: „Las­ta tu­li püs­tia­sen­dis, iga­ühel oli ne­li las­ku märk­lau­da, mis oli üle­val ai­nult to­sin se­kun­dit. See­jä­rel läk­si­me te­ge­ma oma trah­vi­rin­ge nel­ja­küm­ne­meet­ri­sel rin­gil, pä­rast hak­ka­si­me orien­tee­ru­ma fi­nišis­se.”
Poi­sid kir­jel­da­sid, et al­gu­ses tun­du­sid võist­lu­sed to­hu­tult ker­ged, hil­jem tu­li oma ar­va­must muu­ta. Kui­gi ko­ge­mus oli ras­ke, jäid poi­sid ra­hu­le – oli põ­nev ning nei­le meelt­möö­da. Noor­mees­te jaoks oli see ka esi­me­ne vä­lis­mai­ne võist­lus.
Viien­da ko­ha üle nad vä­ga ül­la­tu­nud ei ol­nud: „En­da os­kus­tes oli­me kõik kind­lad ja tead­si­me, et kui tee­me oma töö ideaal­selt ära, siis või­me ka või­ta. Siis­ki la­si­me mi­tu ap­sa­kat sis­se.”
Mi­ni-Er­na, mil­le­ga Root­si mi­nek väl­ja tee­ni­ti, toi­mus juu­lis. Seal osa­le­sid noor­me­hed teist kor­da, esi­me­ne oli 2015. aas­tal Har­ju­maal, kus võist­le­sid väl­jas­pool ar­ves­tust ra­ja­tes­ti­ja­te­na.
Poi­sid üt­le­sid, et on igal aas­tal osa­le­nud maa­kond­li­kel või naa­ber­maa­kon­da­de pat­rull­võist­lus­tel: „Ole­me ko­gu­nud eri­ võist­lus­telt kam­bapea­le kok­ku to­hu­tul hul­gal nii esi­me­si kui tei­si koh­ti.”
Siim Ak­sel Amer: „Noor­kot­kaks ole­mi­ne on and­nud mei­le har­ju­mu­se ol­la met­sas, seal hak­ka­ma saa­da ning taht­­mi­se seal ae­ga vee­ta. Li­saks ole­me õp­pi­nud kaar­di lu­ge­mist, tu­le te­ge­mist, mees­kon­na­na töö­ta­mist, st­res­sio­lu­kor­da­des ra­hu säi­li­ta­mist, mis on olu­li­sed ka tsi­vii­le­lus. Li­saks kõi­ge­le muu­le ei saa mai­ni­ma­ta jät­ta ka meie ime­li­si kõ­hu­li­ha­seid ja biit­sep­sit.
Noormehed on olnud noorkotkad 7-10 aastat ning kuuluvad Loksa rühma, mille juhendajad on Tarmo Amer ja Margit Amer.

Eelmine artikkelKohvik-baar Kaer kolis Kuusalust Raasiku Elektri hoonesse
Järgmine artikkelAni­ja Lions-klu­bi ai­tas Aeg­vii­du las­teae­da