Loa­ta kae­ve­töö­de tõt­tu jäi Aru­kü­la poo­leks päe­vaks vee­ta

424

Ühe kin­nis­tuo­ma­ni­ku oma­vo­li­li­se te­gut­se­mi­se tõt­tu oli Aru­kü­la ale­vik möö­du­nud ree­del viis tun­di vee­ta.

Eel­mi­se ree­de pä­rast­lõu­nal kel­la kol­me pai­ku jäid ko­gu Aru­kü­la ale­vi­ku ma­ja­pi­da­mi­sed kraa­ni­vee­ta. Val­la vee-et­te­võt­te OÜ Ra­ven ju­ha­ta­ja Ser­gei Ki­vi rää­kis, et Sü­gi­se tä­na­va ühe kin­nis­tu oma­nik or­ga­ni­see­ris il­ma kel­le­ga­gi koos­kõ­las­ta­ma­ta kae­ve­töid ning sel­le käi­gus lõ­hu­ti ühis­vee­vär­gi­ to­ru.

„Ko­pa­mees põ­ge­nes ko­ha­pealt, kuid kin­nis­tuo­ma­nik oli õn­neks val­mis pa­ran­dus­töid klat­ti­ma,“ sõ­nas ta.

Ra­ve­ni juht sel­gi­tas, et ko­gu ale­vik jäi vee­ta, sest kraa­ne pol­nud või­ma­lik sul­ge­da mu­jalt kui ai­nult pump­la­test: „Ku­na ko­gu­tud nii­ni­me­ta­tud tu­le­tõr­je­re­serv jook­sis ava­rii ajal peaae­gu täie­li­kult ma­hu­ti­test väl­ja, pi­di­me kii­res­ti rea­gee­ri­ma. Kat­ki oli ühis­vee­vär­gi va­na trass, mil­le lä­he­dal ei ole kraa­ne, kust oleks saa­nud se­da sul­ge­da, uue ÜVK ehi­tu­se käi­gus on osa se­ni­seid kae­ve ju­ba lik­vi­dee­ri­tud. See­tõt­tu oli olu­kord kee­ru­li­ne, ei ol­nud või­ma­lik jät­ta osa­le ale­vi­kust vett al­les, vaid tu­li pump­lad rik­ke lik­vi­dee­ri­mi­se ajaks seis­ma pan­na.“

Ku­na Aru­kü­las ra­ja­tak­se prae­gu uut ühis­vee­vär­ki ja -ka­na­li­sat­sioo­ni, tu­lid sel­le ehi­ta­jad ap­pi ning pa­ran­da­sid kat­ki­se vee­to­ru ära. Ava­rii juh­tus pä­rast­lõu­nal kel­la kol­me ajal, vee said Aru­kü­la ela­ni­kud maj­ja ta­ga­si õh­tu­pi­me­du­ses kell ka­hek­sa.

„Pol­nud tea­da, kui ula­tus­lik see ava­rii on. Kui üks koht sai la­pi­tud, sel­gus, et to­ru ik­ka veel le­kib – oli kat­ki ka tei­sest ko­hast. See­tõt­tu võt­tis pa­ran­da­mi­ne pä­ris kaua ae­ga. Õn­neks olid ela­ni­kud suh­te­li­selt mõist­vad. Loo­mu­li­kult oli pa­ha­meelt, ja muud­kui he­lis­ta­ti, kuid saa­di aru, et vee­ta jää­mi­se põh­jus­tas ava­rii ja to­ru­de pa­ran­da­mi­se­ga te­gel­etak­se. Ehi­ta­jad ku­lu­ta­sid oma ree­de­sest töö­päe­vast ja õh­tust sel­le­le mi­tu tun­di,“ rää­kis Ser­gei Ki­vi.

Aru­kü­la ÜVK ehi­tu­se pro­jek­ti­juht Ar­mis Henk YIT Ees­ti ASist sõ­nas, hea vä­he­malt, et sel­li­ne asi juh­tus töö­päe­val: „Nä­da­la­va­he­tu­sel tul­nuks ko­ha­le kut­su­da ava­riib­ri­gaad. Ku­na oli töö­päev, jät­sid ÜVK ehi­ta­jad oma töö poo­le­li ja läk­sid ava­riid lik­vi­dee­ri­ma. Et see võt­tis ne­li-viis tun­di, siis sel­le võr­ra vä­hem jõu­ti sel päe­val ehi­ta­da uut vee- ja ka­na­li­sat­sioo­nit­ras­si.“
Kui pal­ju läks ava­rii lik­vi­dee­ri­mi­ne süüd­la­se­le maks­ma, ei osa­nud ta öel­da, sel­le lep­pis kin­nis­tuo­ma­nik kok­ku nen­de all­töö­võt­ja­ga.

Ser­gei Ki­vi sõ­nul po­le ka Ra­ven veel kah­ju­sum­mat kok­ku ar­ves­ta­nud, küll aga os­kas öel­da, et ma­hu­ti­test jook­sis väl­ja 100-150 kuup­meet­rit vett. Vee­hind on Aru­kü­las 2.51 eu­rot kuup­mee­ter: „See ku­lu tu­leb süüd­la­sel igal ju­hul ta­su­da, muid kah­ju­nõu­deid po­le mei­le se­ni esi­ta­tud.“

30Ta aval­das loo­tust, et ko­gu Aru­kü­la vee­ta jää­mi­se süüd­la­ne sai aru – ava­li­ku­le ala­le ei to­hi min­na maad kae­va­ma nii, et kom­mu­ni­kat­sioo­ni­de val­da­jad po­le näi­da­nud et­te koh­ti, kus mi­da­gi asub: „Sest maa si­se­muses on erinevaid kom­mu­ni­kat­sioo­ne.“

Eelmine artikkelAni­ja-Aeg­vii­du Ühen­du­se ja Kes­ke­ra­kon­na liik­med all­kir­jas­ta­sid koos­töö­lep­pe
Järgmine artikkelHar­ju­maa aas­ta te­gi­ja­te kon­kur­si­le esi­ta­ti kok­ku 121 kan­di­daa­ti