Lions-klu­bi va­lis val­la aas­ta ini­mes­teks Ani­ja Lü­li­ti te­gi­jad

2136
Ani­ja Lions-klu­bi pre­si­dent JAAN ORUAAS ning Ani­ja Lü­li­ti eest­ve­da­jad KAI­SA TAM­KI­VI ja KAI­TI KAR­TU­SOV. Fo­to Enn Pung

Ani­ja Lions-klu­bi kuu­lu­tas val­la tä­na­vus­teks aas­ta ini­mes­teks Ani­ja Lü­li­ti 3 eest­ve­da­jat –
KAI­SA TAM­KI­VI, KAI­TI KAR­TU­SO­VI ja LI­LIAN NÕL­VA­KU.

Aas­ta ini­me­si tä­na­ti Lions-klu­bi jõu­lu­peol lau­päe­val, 9. det­semb­ril Ne­li­jär­vel. Klu­bi pre­si­dent Jaan Oruaas an­dis Kai­sa Tam­ki­vi­le ja Kai­ti Kar­tu­so­vi­le üle tra­dit­sioo­ni­lise au­hin­na – kel­la, mil­le­le on gra­vee­ri­tud 2017. aas­ta ini­mes­te ni­med. Kol­mas aas­ta ini­me­ne, Li­lian Nõl­vak ko­ha­le tul­la ei saa­nud, ku­na nen­de per­re sün­di­sid hil­ju­ti kak­si­kud tüt­red.

Enn Pung Ani­ja Lions-klu­bist üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et es­ma­kord­selt päl­vi­sid aas­ta ini­me­se tiit­li kor­ra­ga mi­tu ini­mest, sest Ani­ja Lü­li­til oli kolm pea­kor­ral­da­jat. Kui­gi sel­le te­ge­vus­päev toi­mus 2016. aas­tal, ot­sus­tas lõ­vi-klu­bi just neid tä­na­vu tun­nus­ta­da, ku­na käe­s­ole­val aas­tal kas­vas Ani­ja Lü­li­ti al­ga­ta­ja­te te­ge­vu­sest väl­ja pro­jekt Di­gi­Maa.

„Ühe­kord­se akt­sioo­ni­na oleks Ani­ja Lü­li­ti jää­nud ilm­selt meie tä­he­le­pa­nu­ta, kuid sel­le te­ge­vusg­ru­pist, kus aru­ta­ti maa­le kii­re in­ter­ne­ti saa­mi­se või­ma­lu­si, sai al­gu­se üle-ees­ti­li­ne et­te­võt­mi­ne,“ sel­gi­tas ta.

Ani­ja Lü­li­ti idee au­tor Kai­sa Tam­ki­vi lau­sus, et aas­ta ini­me­seks va­li­mi­ne tu­li nei­le meel­di­va ül­la­tu­se­na ning õi­gel ajal, ku­na prae­gu käi­vad et­te­val­mis­tu­sed 2018. aas­tal toi­mu­vaks Ani­ja Lü­li­tiks.

„Mõ­ned et­te­võt­mi­sed tõm­ba­vad kor­raks ve­re käi­ma ja siis hää­bu­vad. Head al­ga­tu­sed jää­vad ela­ma. Mi­na olen rõõ­mus ja loo­dan, et on ka tei­sed, et Ani­ja Lü­li­ti ei ol­nud ühe­kord­ne väl­ga­tus,“ mär­kis ta.

Eel­mi­sel aas­tal tun­nus­ta­ti Ani­ja Lü­li­tit ka kui Har­ju­maa aas­ta te­gu: „Iga­su­gu­ne tun­nus­tus on to­re ja ole­me nen­de üle vä­ga õn­ne­li­kud. Järg­mi­se suu­re­ma ra­hu­lo­lu te­ki­taks see, kui mõ­ni tei­ne oma­va­lit­sus Ees­tis või üks­kõik kes, leiaks, et see on hea for­maat ning proo­viks oma Lü­li­tit te­ha.“

Ani­ja Lü­li­ti tu­leb taas
Järg­mi­ne Ani­ja Lü­li­ti on 14. ap­ril­lil 2018, ideid, mi­da te­ge­vus­päe­val ha­ka­tak­se el­lu vii­ma, oo­da­tak­se 14. märt­si­ni.
„Ani­ja Lü­li­ti po­le el­lu kut­su­tud vaid hea­kor­rap­ro­jek­ti­de jaoks, sel­le raa­mes ei pea ai­nult mu­ru rii­su­ma või lii­va­kas­te ehi­ta­ma. Kui kee­gi näi­teks tun­neb, et min­gis vald­kon­nas on Ani­ja val­las as­jaa­ja­mi­ne lii­ga pikk või eba­mu­gav, on vä­ga oo­da­tud idee ha­ka­ta se­da la­hen­da­ma. Tu­le­me kok­ku ja aru­ta­me, kui­das saa­me mõ­ne loa või koos­kõ­las­tu­se saa­mist liht­sus­ta­da,“ rää­kis Kai­sa Tam­ki­vi.

Ta tõi näi­teks – soo­viks ise, et MTÜd saak­sid Ani­ja val­las ra­ha­taot­lu­si esi­ta­da on­li­ne-kesk­kon­nas, mit­te ei peaks do­ku­men­te al­gu­ses ar­vu­tis­se laa­di­ma, see­jä­rel täit­ma ja uues­ti val­la­maj­ja saat­ma.

Ku­na Li­lian Nõl­va­kul on kaks bee­bit, ei osa­le te­ma see­kord Ani­ja Lü­li­ti te­gev­tii­mis.

„Ta ai­tab meid küll nõu­ga, kuid jõu­ga see­kord mit­te,“ sõ­nas Kai­sa Tam­ki­vi ning kin­ni­tas, et te­ma ase­mel kol­man­dat pea­kor­ral­da­jat ei võe­ta.

„Kuid ole­me ko­ge­mu­se võr­ra rik­ka­mad, alus­ta­nud va­ra­kult suu­re­ma tii­mi­ga ja üle­san­deid roh­kem ja­ga­nud. Esi­me­sel kor­ral us­ku­si­me küll oma et­te­võt­mis­se to­hu­tult, kuid meil pol­nud tões­tust. Nüüd ju­ba tea­me täp­selt, mi­da te­ha ning ole­me saa­nud ha­ka­ta se­da pa­re­mi­ni se­da et­te val­mis­ta­ma.“

Ta mär­kis – tun­du­valt liht­sam on ka sel­le võr­ra, et järg­mi­seks Ani­ja Lü­li­tiks on ra­ha­li­ne toe­tus – ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mi ka­hest voo­rust on te­ge­vus­päe­va kor­ral­da­mi­seks saa­dud kok­ku 3800 eu­rot, ra­ha te­ge­vus­te el­lu­vii­mi­seks on ka­van­da­tud ka Ani­ja val­la järg­mi­se aas­ta ee­lar­ve pro­jek­ti.

„Tu­gev toe­tus on ole­mas, kuid meil on ka suu­red am­bit­sioo­nid – ta­ha­me Ani­ja Lü­li­tis­se kaa­sa­ta poo­le roh­kem ini­me­si ja viia el­lu roh­kem pro­jek­te,“ sõ­nas Kai­sa Tam­ki­vi.

Esi­me­sel Ani­ja Lü­li­til osa­les 300 ini­mest, el­lu vii­di 19 esi­ta­tud ideed.

Eelmine artikkelHeategevusmüügid lasteaedades – seiklusraja, sõimelaste varjualuse, saanisõidu jaoks
Järgmine artikkelKooriühingu aastapreemia nominendid