Lepe kait­se­mi­nis­tee­riu­mi­ga toob Kuu­sa­lu val­la­le üle 710 000, Ani­ja val­la­le li­gi 178 000 eu­rot

619
Kok­ku­lep­pe all­kir­jas­ta­mi­ne Läs­nal pi­ka laua ta­ga: kait­se­mi­nis­ter JÜ­RI LUIK, Ani­ja val­la­va­nem RII­VO NOOR ja Kuu­sa­lu val­la­va­nem UR­MAS KIRT­SI. Foto Ere Uibo

Möö­du­nud kol­ma­päe­val, 18. sep­temb­ril and­sid kait­se­mi­nis­ter Jü­ri Luik ning Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor, Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si, Ta­pa val­la­va­nem Ri­ho Tell ja ka Lää­ne-Har­ju, Sa­ku, Rõu­ge, Saar­de ja Võ­ru val­la, Nar­va-Jõe­suu linna esin­da­jad all­kir­ja hea­de ka­vat­sus­te kok­ku­lep­pe­le. Pi­du­lik­ku all­kir­jas­ta­mist olid kait­se­väe Läs­na lin­na­kus­se kut­su­tud ka­jas­ta­ma aja­kir­ja­ni­kud üle-ees­ti­lis­test ja ko­ha­li­kest väl­jaan­ne­test.

Kait­se­mi­nis­ter Jü­ri Luik mär­kis all­kir­jas­ta­mi­sel, lep­pe­ga kin­ni­ta­tak­se, et rii­gi­kait­se­lis­te väl­jaõp­pea­la­de aren­da­mi­se­ga te­ge­vu­si viiak­se el­lu koos­töö ja tea­vi­ta­mi­se tõ­hus­ta­mi­se vai­mus.

Sõ­na võt­tis ka Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si. Kuu­sa­lu val­la ter­ri­too­riu­mil asub kait­se­väe suu­rim har­ju­tu­sa­la – 12 000 hek­ta­ri­li­ne kesk­po­lü­goon. Val­la­va­nem sõ­nas, et nüüd on jõu­tud va­he­fi­nišis­se teel, mi­da on käi­dud li­gi aas­ta: „Ole­me koos kait­se­mi­nis­tee­riu­mi esin­da­ja­te­ga aru­ta­nud, kui­das te­ha koos­tööd efek­tiiv­se­malt. Kuu­sa­lu val­la ko­ge­mus koos­tööst on ala­tes 2001. aas­tast, kui va­ba­rii­gi va­lit­sus ot­sus­tas moo­dus­ta­da kait­se­väe kesk­po­lü­goo­ni. On ol­nud eri ae­gu, na­gu on are­ne­nud Ees­ti riik, nii on are­ne­nud ka suh­ted.“

Ta tõ­des, et kait­se­väe har­ju­tu­sed te­ki­ta­vad ümb­rus­kon­na rah­va­le häi­rin­guid ja kit­sen­du­si, lep­pes on kir­jas te­ge­vu­sed, kui­das tea­vi­ta­tak­se ko­ha­li­kke ela­nik­ke ja te­hak­se oma­va­lit­sus­te­ga koos­tööd. Val­la­va­nem tä­nas kait­se­mi­nis­tee­riu­mi lä­bi­rää­ki­mis­te juh­ti­mi­se eest ning ka kol­lee­ge teis­test oma­va­lit­sus­test, kus sa­mu­ti asu­vad har­ju­tu­sa­lad.

„Pea­mi­ne ja ülim prio­ri­teet on va­ba Ees­ti riik ning sel­leks on va­ja po­lü­goo­ni ja tu­leb üht-teist ära kan­na­ta­da,“ lau­sus ta.

Lä­bi­rää­ki­mi­si juh­tis Rii­gi Kait­sein­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­se di­rek­tor Kus­ti Salm, kes kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et init­sia­tiiv lep­pe sõl­mi­mi­seks tu­li oma­va­lit­sus­telt: „Ena­mi­ku oma­va­lit­sus­te­ga ole­me koos­tööd tei­nud aas­taid, ne­mad on ri­igi­kait­se ja meie oma­va­lit­sus­te väl­ja­kut­se­te­ga üs­na häs­ti kur­sis.“

Sih­tots­tar­be­li­ne toe­tus
Pea­le ül­di­se kok­ku­lep­pe all­kir­jas­ta­sid kait­se­mi­nis­ter ja oma­va­lit­sus­ju­hid oma val­la koh­ta eral­di li­sa, kus on kir­jas, et mi­nis­tee­rium an­nab val­da­de­le sih­tots­tar­be­li­se toe­tu­se­na aas­ta­tel 2019-2023 nen­de pii­ri­des­se jää­va­te har­ju­tus­väl­ja­de ala­de eest kol­me­kord­se maa­mak­su suu­rust toe­tust, mil­lest on ma­ha ar­va­tud ju­ba maks­tav ko­hus­tus­lik maa­maks. Li­sa­tud on ar­vu­tus­käik. Kuu­sa­lu vald saab sel­lest tu­le­ne­valt aas­tas toe­tust 142 160,88 eu­rot, viie aas­ta­ga see­ga kok­ku 710 804,40 eu­rot ja Ani­ja vald 35 571,64 eu­rot, viie aas­ta­ga kok­ku 177 858,20 eu­rot. Lep­pes on mär­gi­tud, et toe­tu­se and­mi­se koh­ta ala­tes 2024. aas­tast teeb mi­nis­tee­rium ot­su­se vas­ta­va ee­lar­veaas­ta pla­nee­ri­mi­sel ja vor­mis­ta­tak­se kok­ku­lep­pe li­sa­na.

Ra­ha jao­ta­mi­se ot­sus­ta­vad vo­li­ko­gud
Har­ju­tus­väl­ja­de lä­he­du­ses asu­va­test kü­la­dest on ju­ba kü­si­tud, kui­das ha­ka­tak­se lu­ba­tud toe­tus­ra­ha val­da­des ka­su­ta­ma ja miks ei võe­tud toe­tus­te ar­vu­ta­mi­sel ar­ves­se laien­da­tud ohua­la­de suu­rust.

Kait­se­mi­nis­tee­riu­mi kesk­kon­na ja pla­nee­rin­gu­te vald­kon­na juht Ma­ris Freu­dent­hal tea­tas, et toe­tu­se ka­su­ta­mi­se ot­sus­tab oma­va­lit­sus, mi­nis­tee­rium sel­les­se ei sek­ku. Laien­da­tud ohua­la­del väl­jaõ­pet ei toi­mu, neid alasid toe­tu­se maks­mi­se alu­seks ei võe­tud, ohua­la­de­le võib hü­po­tee­ti­li­selt sat­tu­da siht­mär­gist möö­da­tu­lis­ta­tud lask.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si sel­gi­tas le­he­toi­me­tu­se­le toe­tu­se ka­su­ta­mi­se koh­ta, et ra­ha lae­kub val­laee­lar­ves­se ja se­da, ku­hu suu­na­tak­se, ot­sus­tab val­la­vo­li­ko­gu.

Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor kin­ni­tas sa­mu­ti, et ot­sus­tab vo­li­ko­gu, kuid li­sas, ta on se­da meelt, et toe­tus peaks mi­ne­ma häi­rin­gu­piir­kon­na toe­tu­seks, mit­te niiöel­da val­laee­lar­ve üht­ses­se pot­ti: „Loo­da­va Sood­la har­ju­tus­väl­ja piir­kon­da ehk suu­ri­ma mü­ra­reos­tu­se ala­le jää­vad Sood­la. Här­ma­ko­su, Pil­la­pa­lu, Aeg­vii­du. Oo­tan kü­la­ko­gu­kon­da­delt ja hu­vig­rup­pi­delt et­te­pa­ne­kuid, kui­das toe­tust võiks ka­su­ta­da. See on mi­nu sei­su­koht ja se­da pre­sen­tee­rin vo­li­ko­gu­le.“

Ka­van­da­ta­va Sood­la har­ju­tus­väl­ja ning kesk­po­lü­goo­ni ja laien­da­tud ohua­la va­he­le tu­leb uus mat­ka­ra­da (kaar­dil kol­la­se­ga).

Al­ter­na­tiiv­ne mat­ka­ra­da
Selt­sing Loo­dus, Ini­me­ne ja Sõ­ja­vä­gi pöör­dus kait­se­mi­nis­tee­riu­mi poo­le pal­ve­ga jät­ta Jus­si jär­ved ja nõmm po­lü­goo­ni laien­da­ta­vast ohua­last väl­ja, ku­na se­da lä­bi­vad mat­ka­ra­jad.
Ma­ris Freu­dent­hal sel­gi­tas, et ohua­lal ei to­hi lii­ku­da ku­ni 90 päe­val aas­tas sü­gi­sel-tal­vel, seal­sed loo­dus­väär­tu­sed jää­vad kaits­tuks ka edas­pi­di: „Kait­se­mi­nis­tee­rium ra­has­tab koos­töös RMK­ga li­gi 10ki­lo­meet­ri­se uue mat­ka­tee ra­ja­mist, see möö­dub laien­da­tud ohua­la­dest ja on aas­ta­ring­selt ava­tud. Sa­mu­ti püs­ti­ta­tak­se en­di­se Ve­ne­mäe tor­ni asu­ko­ha­le uus vaa­te­torn.“

Hea­de ka­vat­sus­te kok­ku­le­pe

1. Kait­se­väe kesk­po­lü­goo­ni, Sood­la, Män­ni­ku, Sir­ga­la, Kloo­ga, Ki­ke­pe­ra ja Nur­si­pa­lu har­ju­tus­väl­ja­de ning Ta­pa lä­hi­har­ju­tu­sa­la­ga (edas­pi­di har­ju­tus­väl­jad) seo­tud kü­si­mus­te en­ne­ta­vaks la­hen­da­mi­seks tea­vi­ta­vad poo­led üks­teist vas­tas­tik­ku ka­van­da­ta­va­test te­ge­vus­test või­ma­li­kult va­ra.
2. Mi­nis­tee­rium aren­dab har­ju­tus­väl­ja­de vee­bi­leh­te või­mal­da­maks ko­ha­li­ke­le ela­ni­ke­le sel­le kau­du an­da tea­vet häi­rin­gu­test ja te­ha et­te­pa­ne­kuid nen­de edas­pi­di­seks väl­ti­mi­seks.
3. Har­ju­tus­väl­ja­de aren­da­mi­seks va­ja­li­ke kin­nis­tu­te oman­da­mi­sel ta­gab mi­nis­tee­rium kin­nis­tu oma­ni­ke­le õig­la­se ja ko­he­se hü­vi­ti­se sea­du­ses sä­tes­ta­tud tin­gi­mus­tel.
4. Mi­nis­tee­rium ta­gab rii­gi­kait­se­li­sest te­ge­vu­sest era- ja ko­ha­li­ke­le tee­de­le te­ki­ta­tud kah­ju kõr­val­da­mi­se.
5. Mi­nis­tee­rium kor­ral­dab har­ju­tus­väl­ja­del toi­mu­va tut­vus­ta­mi­seks ko­ha­li­ke­le ela­ni­ke­le ava­lik­ke üri­tu­si kaa­sa­tes oma­va­lit­su­se esin­da­jaid.
6. Mi­nis­tee­rium toe­tab oma­va­lit­sust sea­du­ses sä­tes­ta­tud alus­tel igal aas­tal sih­tots­tar­be­li­se toe­tu­se­ga vas­ta­valt kok­ku­lep­pe li­sa­des 1-9 too­du­le. Toe­tust an­tak­se mi­nis­tee­riu­mi va­lit­se­mi­sa­la aren­gu­ka­va pe­rioo­dil 2019-2023.
7. Kok­ku­lep­pe punk­tis 6 ni­me­ta­tud toe­tu­se and­mi­se jät­ka­mi­se koh­ta ala­tes 2024. aas­tast teeb mi­nis­tee­rium ot­su­se vas­ta­va ee­lar­veaas­ta pla­nee­ri­mi­sel ja ot­sus vor­mis­ta­tak­se kok­ku­lep­pe li­sa­na.
8. Oma­va­lit­sus toe­tab rii­gi­kait­se­list te­ge­vust oma­va­lit­su­se ter­ri­too­riu­mi­le jää­va rii­gi­kait­se­li­se ta­ris­tu väl­jae­hi­ta­mi­sel va­ja­li­ke pla­nee­rin­gu­te ja lu­ba­de õi­gus­pä­ra­se, kii­re ja as­ja­tund­li­ku me­net­le­mi­se­ga.
9. Poo­led ko­hus­tu­vad täit­ma kok­ku­le­pet heas usus ja mõist­lik­ku­se põ­hi­mõt­test läh­tu­valt.

All­kir­jas­ta­nud kait­se­mi­nis­ter ning Ani­ja, Kuu­sa­lu, Lää­ne-Har­ju, Sa­ku, Ta­pa, Rõu­ge, Saar­de ja Võ­ru val­la, Nar­va-Jõe­suu linna esin­da­jad.