KRIS­TII­NA RE­BA­NE Kuu­sa­lust esi­nes rah­va­muu­si­ka­peol to­ru­pil­li­ga

27

Kol­ga rah­va­tant­su­rüh­ma tant­si­ja, noor­te fol­kan­samb­li Uu­ri­kad abi­ju­hen­da­ja, Nee­me Koo­li muu­si­kaõ­pe­ta­ja Kris­tii­na Re­ba­ne Kuu­sa­lu kü­last oli lau­päe­val toi­mu­nud rah­va­muu­si­ka­peol „Pä­ri­selt“ la­val 20 to­ru­pil­li­män­gi­ja seas.

Ta rää­kis, et to­ru­pil­li­muu­si­ka hak­kas meel­di­ma, kui tant­sis Kuu­sa­lu kesk­koo­li se­ga­rüh­ma liik­me­na tant­su­peol 2014. aastal ning ot­sutas ka ise mängu sel­geks õp­pi­da, aas­tal 2017 Vil­jan­di fol­gil. To­ru­pil­li asus õp­pi­ma viis aas­tat ta­ga­si, 2018. aas­tal. Te­ma eraõ­pe­ta­ja oli Han­na-Liis Lao, kes lae­nas har­ju­ta­mi­seks oma tei­se to­ru­pil­li.

„Al­gu­se oli vä­ga kee­ru­li­ne, hin­ga­mi­ne tu­li pai­ka saa­da. Olen õp­pi­nud kla­ve­rit, puhk­pil­li po­le õp­pi­nud va­rem. Koor­di­nat­siooni tu­li õppida, ko­gu aeg ei pea pu­hu­ma. Esial­gu suut­sin män­gi­da jär­jest 20-30 mi­nu­tit, nüüd ju­ba pool­teist tun­di. En­da to­ru­pil­li sain eel­mi­sel sü­gi­sel, pil­li on tei­nud And­rus Taul. Esi­mest kor­da män­gi­sin oma pil­li no­vemb­ris Mar­di­laa­dal, rah­va­muu­si­ka­pi­du oli nüüd mi­nu suu­rim esi­ne­mi­ne to­ru­pil­li­män­gi­ja­na,“ sõ­nas Kris­tii­na Re­ba­ne.
Esi­ne­ma pää­se­mi­seks tu­li end re­gist­ree­ri­da, õp­pi­da lood sel­geks, käia koos teis­te kan­di­daa­ti­de­ga et­te­män­gi­mi­sel.

To­ru­pil­lian­samb­li ka­vas oli rah­va­muu­si­ka­peol ka Kuu­sa­lu ki­hel­kon­nas Tõ­nu Es­lo­nilt sal­ves­ta­tud lood „Ho­pas­til­la“ ja „Tral­li­lu­gu“.

Kris­tii­na Re­ba­ne: „Kui peol esi­ne­va­te teis­te to­ru­pil­li­män­gi­ja­te­ga tut­ta­vaks sai­me ja üt­le­sin, et olen Kuu­sa­lust, siis öel­di, et kuul­sast to­ru­pil­li­män­gu-kan­dist. Siin on tões­ti to­ru­pil­li­män­gu­ga pilt­li­kult öel­des üs­na suu­red kin­gad, mi­da täi­ta.“

Pä­rast rah­va­muu­si­ka­pi­du kii­rus­tas Kris­tii­na Re­ba­ne lau­lu­väl­ja­ku­le, kus al­gas noor­te lau­lu­peo peap­roov. Ta on Nee­me koo­li las­te­koo­ri ju­hen­da­ja ning esi­nes lau­lu­kaa­re all koos Tal­lin­nas te­gut­se­va se­ga­koo­ri­ga Lau­lu­pi­dur.

Kris­tii­na Re­ba­se to­ru­pil­li­män­gu kuu­leb üle­tu­le­val lau­päe­val, 15. juu­lil Lee­sil, kus an­sam­bel Uu­ri­kad esi­neb koos Kuu­sa­lu ker­ge­muu­si­ka­koo­ri­ga Hea Tu­ju Es­mas­päev.

Eelmine artikkelLea­de­ri mi­ni­voo­ru­dest said Ani­ja val­last toe­tust 11 ja Raa­si­ku val­last 2 pro­jek­ti
Järgmine artikkelKuu­sa­lu nais­ko­du­kaits­jad toit­lus­ta­sid noor­te­peo tant­si­jaid ja laul­jaid