Lea­de­ri väi­keet­te­võ­te­te toe­tust saa­vad Val­ge­jõe Vei­ni­vil­la ja Ii­sa­ka ta­lu Uu­ri kü­last

1861

MTÜ Aren­dus­ko­da Lea­der-piir­kon­da kuu­lu­vad Kuu­sa­lu, Ta­pa, Kad­ri­na ja Vi­hu­la vald, Lok­sa linn. Aren­dus­ko­ja kah­te et­te­võt­lus­meet­mes­se oli või­ma­lus ra­ha­taot­lu­si esi­ta­da sep­temb­ris. Es­malt hin­das ja moo­dus­tas pin­ge­rea Aren­dus­ko­ja hin­da­mis­ko­mis­jon, järg­nes PRIA kont­roll.
Meet­mest 1.1 elu­laa­diet­te­võt­lu­se toe­tus ot­sus­ta­ti toe­tus­ra­ha an­da kol­me­le pro­jek­ti­le.
Ühis­tu­run­du­se aren­da­mi­seks antakse EL Leader-programmist 10 850 eu­rot MTÜ-le Koos­töö­võr­gus­tik Ehe­dad Ela­mu­sed La­he­maal (KEEL), mis koon­dab tu­ris­mi­ta­lu­sid ja tu­ris­mi­ga te­ge­le­vad MTÜ­sid, liik­meid on ka Kuu­sa­lu val­last. Pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 19 420 eu­rot. Oma­fi­nant­see­rin­gu 8750 eu­rot li­sa­vad KEE­Li liik­med.
Ka­vas on õp­pe­rei­sid Lät­ti ja Poo­la. Ha­ka­tak­se väl­ja töö­ta­ma ühi­seid too­teid, KEE­Li tu­run­dusp­laa­ni ja te­ge­vus­ka­va. Uu­te­le liik­me­te­le te­hak­se KEE­Li pui­dust ta­lu­sil­did. Osa­le­tak­se tu­ris­mi­mes­si­del, ka Kuu­sa­lu mai­laa­dal.
Kuu­sa­lu val­last on KEE­Li liik­med Ii­sa­ka lam­ba­kas­va­tus- ja kä­si­töö­ta­lu Uu­ri kü­las, Val­ge­jõe Vei­ni­vil­la, Kol­ga­kü­la Selts, Va­na-Sir­ge Küü­lik Kal­me kü­las, Pu­di­soo puh­ke­ma­ja, Ülea­ru rat­sa­ta­lu Kem­ba kü­las.
Suu­rim toe­tus­sum­ma, 61 512 eu­rot, lä­heb Kad­ri­na val­da OÜ-le Nee­ru­ti Mõi­sa Kü­las­tus­kes­kus – kü­las­tus­kes­ku­se ra­ja­mi­seks. Vi­hu­la val­las te­gut­sev Mät­ta RT OÜ toe­tus on 29 838 eu­rot – tal­li­hoo­ne ka­tu­se re­konst­ruee­ri­mi­seks.
Meet­mest 1.2 mik­ro- ja väi­keet­te­võ­te­te aren­da­mi­ne toe­ta­tak­se 9 pro­jek­ti. Neist kaks on Kuu­sa­lu val­last.
OÜ Vei­ni­mõis­nik saab 6087,49 eu­rot Val­ge­jõe Vei­ni­vil­la­le võim­sa­ma­te ja pro­fes­sio­naal­se­ma­te toot­mis­sead­me­te soe­ta­mi­seks. OÜ Vei­ni­mõis­nik li­sab oma­fi­nant­see­rin­gu­na sa­ma pal­ju, pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 12 174,98 eu­rot.
FIE­le Prii­du Veer­sa­lu an­tak­se 7507,20 eu­rot Ii­sa­ka lam­ba­kas­va­tus­ta­lus uuen­dus­li­ke teh­no­loo­gia­te ka­su­tu­se­le võt­mi­seks, et aren­da­da are­tus­te­ge­vust – jõud­lus­kont­rol­li prog­ramm, pi­huar­vu­ti, kaa­luar­vu­ti, an­du­ri­ga kaa­lu­puur jms. Omao­sa­lus on 5004,80 eu­rot.
Toe­tust saa­vad veel OÜ Sil­la­xer, OÜ Oru­kü­la ja OÜ Lai­ne­la Vi­hu­la val­last ning OÜ Mat­si­mo­ka, OÜ Me­tal­li­tu­ba, OÜ Hõ­be­da Mõis ja OÜ Hõ­be­nool Kad­ri­na val­last.