Lau­rit­sa­päe­va pi­du tu­leb tä­na­vu Kuu­sa­lus Lau­rit­sa pal­lip­lat­sil

1582

„See­kord­sed lau­rit­sa­päe­va­pi­dus­tu­sed on pü­hen­da­tud ka­he­le suur­me­he­le – ees­ti kir­ja­kee­le loo­nud pas­tor Eduard Ah­ren­si­le ja maest­ro Vel­jo Tor­mi­se­le,“ üt­leb Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­juht Ul­vi Rand.

„Õi­gel lau­rit­sa­päe­val, 10. au­gus­til, mis see­kord on nel­ja­päev, ava­tak­se Kuu­sa­lus va­na pas­to­raa­di ees Eduard Ah­ren­si skulp­tuur ja toi­mub Ahern­si­le pü­hen­da­tud kee­le­kon­ve­rents. Kor­ral­da­vad Lau­rent­siu­se Selts, Ees­ti Kee­le Ins­ti­tuut, Ema­kee­le Selts, Õpe­ta­tud Ees­ti Selts. Õh­tul on bal­ti­sak­sa muu­si­ka kont­sert Kuu­sa­lu ki­ri­kus, lau­lab Ma­ria Vald­maa, ore­lil saa­dab Saa­le Fis­her.“

Lau­rit­sa­päe­va jooks tu­leb 10. au­gus­ti õh­tul, võist­le­vad täis­kas­va­nud ja noo­red ala­tes 10. eluaas­tast.

Lau­rit­sa­päe­va rah­va­pi­dus­tu­sed on ka­vas lau­päe­val, 12. au­gus­til. Vii­mas­tel aas­ta­tel on peop­lats ol­nud pas­to­raa­di aias, tä­na­vu min­nak­se na­tu­ke kau­ge­ma­le – ki­ri­kuaia ta­ha ra­ja­tud Lau­rit­sa pal­lip­lat­si­le. Seal on lau­rit­sa­päe­va laat, koh­vi­kud, taid­le­ja­te kont­sert, lau­rit­sa­päe­va jooks las­te­le, õn­ne­loos, teat­rie­ten­dus Kuu­sa­lu­rah­va teat­rilt, las­te­le must­kuns­ti­tea­ter, kü­la­li­sed Soo­mest – Vi­ru Fol­gil esi­nev Ro­mak­ko ja sim­man an­samb­li­ga Po­sö.

Taas on Kuu­sa­lus pi­dus­tus­te ajal pa­raad ja rong­käik. Lau­rit­sa­päe­va, 10. au­gus­ti hom­mi­kul on tse­re­moo­nia Kuu­sa­lus Va­ba­dus­sõ­ja au­sam­ba juu­res, järg­neb kait­se­väe or­kest­ri vi­gur­marss lä­bi ale­vi­ku.

Lau­päe­val, 12. au­gus­til al­ga­vad rah­va­pi­dus­tu­sed sa­mu­ti Va­ba­dus­sõ­ja au­sam­ba juu­rest, tul­lak­se rong­käi­gu­ga lä­bi ale­vi peop­lat­si­le. Oo­ta­me en­di­selt ak­tiiv­selt kõi­ki rong­käi­gust osa võt­ma. Est­lan­der MTÜ kor­ral­dab taas rii­tu­se Lau­rit­sa­ki­vi juu­res.

Pü­ha­päe­val, 13. au­gus­ti pä­rast­lõu­nal ko­gu­ne­tak­se Kuu­sa­lust vei­di ee­mal asu­vas­se Aru kül­la Kõr­veaia tal­lu, mis on Vel­jo Tor­mi­se sün­ni­päe­va­ko­du. Kont­ser­dil „Tor­mis Kõr­veaial“ esi­ne­vad RAM, Jo­han­so­nid ja Kris­ta Cir­ta Joo­nas, Ma­ri Jür­jens, Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koor.

Ul­vi Rand: „Plaa­ni­me se­da kont­ser­ti rek­laa­mi­da üle Ees­ti. Kont­sert väl­jen­dab meie ja Kuu­sa­lu val­la tä­nu Vel­jo Tor­mi­se­le, kes sel aas­tal meie hul­gast lah­kus. Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts saab käe­so­le­va aas­ta lõ­pus 20aas­ta­seks, selt­si asu­ta­sid Kuu­sa­lu kul­tuu­rie­lu elav­da­mi­seks Vel­jo Tor­mis, Kuu­sa­lu rah­va­ma­ja too­kord­ne ju­ha­ta­ja Ju­lian Pat­rak ja Hel­le Le­pik.“

Kont­ser­diks pan­nak­se Kõr­ve­aia­le üles suur la­va. Hil­ju­ti kor­ral­das kul­tuu­ri­selts Kõr­veaial tal­gud. Pu­has­ta­ti skulp­tuu­rian­samb­lit, mis ava­ti ta­lu õuel 7 aas­tat ta­ga­si, Vel­jo Tor­mi­se 80. sün­ni­päe­va pu­hul. Kont­ser­ti ra­has­tavad Kul­tuur­ka­pi­tal, Kuu­sa­lu vald ja Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts. Pidu on kõi­gi­le ta­su­ta.