Lau­rit­sa­päe­va­ga al­gas Kuu­sa­lu 800 tä­his­ta­mi­se aas­ta

720
Kuu­sa­lu ko­du­loo­hu­vi­li­ne SVEN-OLAV PAA­VEL. Fo­to Lii­na Märt­son

Ku­na lau­rit­sa­päev lan­ges tä­na­vu kok­ku lau­päe­va­ga, kest­sid pi­dus­tu­sed Kuu­sa­lu val­las kolm päe­va, al­ga­sid Eric Sten­boc­ki elu­loo­raa­ma­tu esit­lu­se­ga ree­del ki­ri­kus ning lõp­pe­sid pü­ha­päe­val Tar­tu Sak­si­koo­ri kont­ser­di­ga Vel­jo Tor­mi­se sün­ni­ko­dus Kõr­veaial.

Lau­rit­sa­päev, 10. au­gust al­gas Kuu­sa­lu Lau­rit­sa­ki­vi juu­res, kus Kuu­sa­lu ko­du­loo­hu­vi­li­ne Sven-Olav Paa­vel tut­vus­tas Gus­tav Vil­bas­te 1930nda­tel ko­gu­tud le­gen­de lau­rit­sa­ki­vist ja sel­gi­tas ki­vi tä­hen­dust. Ta mär­kis, et kui­gi lau­rit­sa­ki­vi näol on te­gu vaat et Kuu­sa­lu süm­bo­li­ga, tea­tak­se sel­le koh­ta te­ge­li­kult häm­mas­ta­valt vä­he. 1964. aas­tal kait­se al­la võe­tud ki­vi on Sven-Olav Paa­ve­li hin­nan­gul Ees­ti kul­tu­se­ki­vi­dest üks oma­näo­li­se­maid loh­ku­de roh­ku­se ja kes­kaeg­se­te mär­ki­de tõt­tu. Er­ki Vaik­re MTÜst Est­lan­der viis ki­vi juu­res lä­bi rii­tu­se, esi­nes mees­tean­sam­bel Lüü-Türr Aru­kü­last.

Sü­da­päe­val oli Kuu­sa­lu Va­ba­dus­sõ­ja au­sam­ba juu­res tra­dit­sioo­ni­li­ne tse­re­moo­nia, sealt läks rah­vas rong­käi­gus lä­bi ale­vi­ku Lau­rit­sa pal­lip­lat­si­le, kus olid laat, koh­vi­ku­te­päev ning kont­ser­did ko­ha­li­kelt taid­le­ja­telt, te­ge­vu­sed las­te­le, õh­tul kont­sert Vi­ru Fol­gil esi­ne­nud ii­ri rah­va­muu­si­ku­telt ning sim­man. Kuu­sa­lu pas­to­raa­dis oli Ees­ti-Soo­me kul­tuu­ri­kon­ve­rents, ki­ri­kus pü­hit­se­ti Hu­go Lep­nur­me vit­raažaken ning oli ore­li­muu­si­ka­kont­sert. Kuu­sa­lu ale­vi­kus toi­mus 30. kor­da lau­rit­sa­päe­va­jooks.

Lau­rit­sa­päe­va pea­kor­ral­da­ja, Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­juht Ul­vi Rand rää­kis, et lau­rit­sa­päe­va pu­hul on täh­tis osa tra­dit­sioo­ni­del, see­tõt­tu po­le sel­le tä­his­ta­mi­se for­maat vii­mas­tel aas­ta­tel muu­tu­nud, mee­nu­ta­tak­se aja­lu­gu, kuid näi­da­tak­se ka tä­na­päe­va, ki­rik­lik seo­tak­se il­ma­li­ku­ga.

Sel kor­ral juh­tus, et kor­ra­ga toi­mus pal­ju ning ini­mes­tel tu­li te­ha va­li­kud – ühel ajal olid kee­le­kon­ve­rents ja loeng Hu­go Lep­nur­mest, sa­mal ajal ii­ri muu­si­ku­te kont­sert pal­lip­lat­sil ja ki­ri­kus ore­li­kont­sert.

„Kui­gi tean ini­me­si, kes taht­sid kõi­gest osa saa­da ning käi­sid ka­he ühel ajal toi­mu­nud kont­ser­di va­het, oli ta­ga­si­si­de vä­ga po­si­tiiv­ne. Kii­de­ti, et lau­rit­sa­päe­va prog­ramm oli tä­na­vu vä­ga mit­me­külg­ne,“ lau­sus Ul­vi Rand.

Ku­na sel ja järg­mi­sel aas­tal möö­dub Põh­ja-Ees­ti mit­me­te kü­la­de, seal­hul­gas ka Kuu­sa­lu, es­ma­mai­ni­mi­sest Taa­ni hin­da­mis­raa­ma­tus 800 aas­tat, ar­vas Va­ba­dus­sõ­ja au­sam­ba juu­res kõ­ne­le­nud kait­se­väe kap­lan Pee­ter Pae­nurm, et se­da võiks ära mär­ki­da. Sel­le­ga seo­ses te­gi Tor­mi­se-selts üles­kut­se tä­his­ta­da järg­ne­va aas­ta jook­sul Kuu­sa­lu 800. sün­ni­päe­va.

Ul­vi Rand: „Võt­si­me ees­ku­juks Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. aas­ta­päe­va, mi­da on pee­tud pool­teist-kaks aas­tat ning tee­me et­te­pa­ne­ku tä­his­ta­da Kuu­sa­lu aas­ta­päe­va lau­rit­sa­päe­vast lau­rit­sa­päe­va­ni. Kut­su­me üles kor­ral­da­ma sel pu­hul näi­teks kon­ve­rent­se, fil­mi­fes­ti­va­li, näi­tu­si, fo­to­kon­kurs­se. Et õp­pi­da pa­re­mi­ni tund­ma ko­du­kan­di aja­lu­gu, saa­da tea­da ko­ha­lu­gu­sid – kui pal­ju üld­se tea­tak­se, kus on Pa­ju lin­nus või Root­si ku­nin­ga män­nid või mis on lau­rit­sa­ki­vi täht­sus?“

Tor­mi­se-selts plaa­nib ka omalt poolt Kuu­sa­lu 800 tä­his­ta­da.

„Sel aas­tal koos Kol­ga­kü­la Selt­si­ga kor­ral­da­tud aja­loo­kon­ve­rents „Kuu­sa­lu vald 80“ ja näi­tus Kuu­sa­lu ale­vi­kust va­na­del fo­to­del läk­sid vä­ga häs­ti, ehk tee­me järg­mi­se aas­ta al­gu­ses taas aja­loo­kon­ve­rent­si,“ ar­vas Ul­vi Rand.

Eelmine artikkelKeh­ra tüd­ru­kud on Ees­ti meist­rid ran­na­kä­si­pal­lis
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la su­ves­por­di­päe­va võit­sid Zum­ba­ta­jad