Lau­lu­peo tu­li lii­gub see­kord Ida-Har­jus

647

Lau­lu- ja tant­su­peo „Mi­nu arm“ tu­le tee­kond al­gab 1. juu­nil Tar­tus ja jõuab 3. juu­lil Tal­lin­na. Lau­lu­peo tu­li on teel 33 päe­va ja lä­bib kõik maa­kon­nad. Har­ju­maa­le jõuab vii­ma­se­na ning lii­gub lä­bi Ida-Har­ju – kü­las­tab lau­lu- ja tant­su­peo tra­dit­sioo­ni üle­val hoid­nud ja Ees­ti kul­tuu­ri­loos olu­lis­te ini­mes­te­ga seo­tud pai­ku, ka muid ko­ha­lik­ke täht­said koh­ti.

Tu­li an­tak­se Jär­va­maalt üle 1. juu­lil kell 10 Val­ge­ho­bu­se­mäel, vas­tu võ­tab koos Har­ju maa­kon­na esin­du­se­ga ka Ani­ja val­la esin­dus. Es­malt viiak­se tu­li rah­va­tant­suõ­pe­ta­ja An­na Raud­kat­si haua­le Aeg­vii­dus, eda­si lii­gub lä­bi Voo­se ja Ala­ve­re ning jõuab Ko­se val­da Visk­la kü­las­se, kus on ra­ja­tud Ees­ti 100 Kiik­la. See­jä­rel suun­dub peo­tu­le ko­lonn Raa­si­ku val­da, pea­tu­tak­se Pe­ri­las lau­lui­sa Gus­tav Er­ne­sak­sa sün­ni­ko­du juu­res, kus lau­lab Ees­ti Rah­vus­mees­koor. Siis min­nak­se Raa­si­ku­le ja jõu­tak­se taas Ani­ja val­da, es­malt mõi­sa juur­de, sealt Keh­ra raud­tee­jaa­ma.

Sa­ma päe­va õh­tul an­tak­se lau­lu­peo tu­li Sood­la poe juu­res eda­si Kuu­sa­lu val­la­le, viiak­se Kõr­veaia­le maest­ro Vel­jo Tor­mi­se sün­ni­ko­dus­se, kus on ka­vas sim­man. Öö­sel on tu­li Kuu­sa­lu ki­ri­kus, na­gu on ol­nud oma va­ra­se­ma­tel tee­kon­da­del, vii­ma­ti 1999 aas­tal. Kuu­sa­lu mees­koo­ri me­hed olid too­kord tu­le­vaht­kon­nas ko­gu öö.

Kok­ku on lau­lu­peo­tu­li Kuu­sa­lu val­las li­gi öö­päe­va. 2. juu­lil on ka­vas tu­le tee­kon­da alus­ta­da Kuu­sa­lu ale­vi­kus, siis min­na Kol­ga mõi­sa, kus soo­vi kor­ral toi­mub tu­le ja­ga­mi­ne ning vii­mi­ne lau­lu- ja tant­su­peo­le olu­lis­te ini­mes­te­ga seo­tud pai­ka­des­se: Uu­ri kül­la rah­va­tant­su­ju­hi Maie Ora­va sün­ni­ko­dus­se ning järg­mi­se­na Tsit­res­se, kus olid sün­di­nud or­ga­nist Hu­go Lep­nurm ja pa­su­na­koo­ri ju­hen­da­nud ko­du-uu­ri­ja Ar­no Lep­nurm.

Järg­mi­ne pea­tus­paik on plaa­ni­tud Kiiu mõi­sa ees, sealt eda­si Valk­las­se Va­ba­dus­sõ­ja mä­les­tus­ki­vi juur­de.

Kuu­sa­lu val­last suun­du­tak­se Jõe­läht­me val­da Ka­ber­nee­me kü­las­se. Sealt viiak­se tu­li 2. juu­lil möö­da merd Viim­si val­da Ar­mu­nee­me­le, kus elas pre­si­dent Len­nart Me­ri.

Tu­le tee­kon­na ehk Tu­le­Tu­le­mi­se kor­ral­da­mi­seks on loo­dud maa­kond­li­kud ko­mis­jo­nid. Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du (HOL) ju­ha­tu­se ot­su­se­ga on Har­ju ko­mis­jo­nis Ani­ja val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam, Ani­ja val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­ha­ta­ja El­vis Hru­pa, MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam juht An­ne Oruaas, Ko­se abi­val­la­va­nem Kad­ri Tiis, Ko­se val­la kul­tuu­ri­nõu­nik Mar­git Ee­rik, Raa­si­ku val­la ha­ri­dus-, kul­tuu­ri- ja spor­dio­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja, Raa­si­ku rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja Hel­le Va­ga, Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­juht Ga­ri­na Too­min­gas, Kuu­sa­lu val­last Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­juht Ul­vi Rand ning ka Kuu­sa­lu pa­su­na­koo­ri di­ri­gent Ott Kask Viim­si val­la kul­tuu­ri­töö peas­pet­sia­lis­ti­na. Kok­ku on ko­mis­jo­nis 15 ini­mest, ko­mis­jo­ni ju­hib HO­Li kul­tuu­ri­nõu­nik Ruth Jü­ri­sa­lu.

Ul­vi Rand üt­les, et ka­van­da­tud pea­tus­koh­ta­des veel lõp­lik­ku te­ge­vus­ka­va pai­gas po­le, käi­vad töö­koo­so­le­kud ja aru­te­lud: „An­na­me edas­pi­di täp­se­malt tea­da üri­tus­te koh­ta, jäl­gi­ge rek­laa­mi. Kõik on oo­da­tud tuld tee­kon­nal ter­vi­ta­ma ja oma ideid pak­ku­ma, et mi­da veel võiks et­te võt­ta, või ise eri­ne­va­te al­ga­tus­te­ga kaa­sa löö­ma. Ole­me aru­ta­nud, et pea­tus­koh­ta­des võiks ja­ga­da peo­tuld soo­vi­ja­te­le, kui ta­he­tak­se viia sel­lest süü­da­tud küü­nal mõ­ne ko­ha­li­ku lau­lu- või tant­suõ­pe­ta­ja haua­le või üri­tu­se­le, mis seo­tak­se meie juu­be­li­lau­lu­peo ja tant­su­peo­ga.“