Aru­kü­la ja Raa­si­ku post­kon­to­ril oli vii­ma­ne töö­päev

482
Raa­si­ku post­kon­to­ri klien­di­tee­nin­da­ja MEE­LI KA­NAR­BIK läks sin­na töö­le ap­ril­lis 1978 – li­gi 45 aas­tat ta­ga­si.

Nii Raa­si­ku kui ka Aru­kü­la post­kon­tor lõ­pe­ta­sid töö 27. jaa­nua­ril kell 15.

Raa­si­ku vald on ala­tes käe­so­le­vast nä­da­last pos­tia­su­tu­se­ta. Om­ni­va esialg­ne soov oli sul­ge­da Raa­si­ku val­las te­gut­se­nud mõ­le­mad post­kon­to­rid eel­mi­sel sü­gi­sel, sa­maaeg­selt Kuu­sa­lu post­kon­to­ri­ga. Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se pal­vel lü­ka­ti Aru­kü­la ja Raa­si­ku post­kon­to­ri sul­ge­mi­ne eda­si jaa­nua­ri lõ­pu­ni, sest jõu­lu­pe­rioo­dil saa­de­ti roh­kelt kir­ju ja pak­ke.

Om­ni­va mee­dia­su­he­te juht Kris­ti­na Haa­va­la kir­jel­das Sõ­nu­mi­too­ja­le, et klien­ti­de tee­nin­da­mi­ne lõ­pe­ta­ti Aru­kü­la ja Raa­si­ku post­kon­to­ris jaa­nua­ri vii­ma­sel ree­del ning es­mas­päe­val ja tei­si­päe­val, 30. ja 31. jaa­nua­ril pa­ki­ti ja ko­li­ti.

Te­gu oli ren­di­pin­da­de­ga. Aru­kü­las ren­di­ti pos­tia­su­tu­se­le ruu­me Coo­pi kaup­lu­se ma­da­la­mas, eral­di sis­se­pää­su­ga osas ning Raa­si­kul Coo­pi poes en­di­se lil­le­poe asu­ko­has. Ree­del, 27. jaa­nua­ril en­ne kel­la 15 lõi nii Aru­kü­la kui ka Raa­si­ku post­kon­to­ri klien­di­tee­nin­da­ja ümb­ri­ku­le vii­ma­se, aja­loo­li­se pos­ti­temp­li ja pa­ni uk­se luk­ku. Ala­tes veeb­rua­rist on ren­di­le­pin­gud lõp­pe­nud ja kum­ma­gi post­kon­to­ri ai­nus töö­ta­ja koon­da­tud.

Raa­si­ku val­la sot­siaal­töös­pet­sia­list Ka­rin Möl­lits lu­bab, et nõus­tab ja ai­tab edas­pi­di val­la ela­nik­ke, kes se­ni käi­sid ar­ve­te eest ta­su­mas post­kon­to­ris. Kok­ku on sel­li­seid ini­me­si küm­me­kond. Mõ­le­ma post­kon­to­ri tee­nin­da­jad sel­gi­ta­sid nei­le, et ta­su­da ai­da­tak­se val­la­ma­jas, ja and­sid sot­siaal­töö­ta­ja kon­tak­tid.

Kris­ti­na Haa­va­la sel­gi­tas, et edas­pi­di osu­tab Om­ni­va pos­ti­tee­nust Raa­si­ku val­las kom­bi­nee­ri­tult: „Om­ni­va pa­kiau­to­maa­did asu­vad Aru­kü­la ja Raa­si­ku Coop Kon­su­mi juu­res. Aru­kü­la­le lä­him post­kon­tor on Jü­ris, ku­hu on al­la 10 ki­lo­meet­ri, ning Raa­si­ku­le lä­him on Keh­ra post­kon­tor, ka sin­na on vä­hem kui 10 ki­lo­meet­rit. Ko­ju saab tel­li­da per­so­naal­se kir­ja­kand­ja. Kui ela­tak­se pos­tia­su­tu­sest kau­ge­mal kui 5 ki­lo­meet­rit, on per­so­naal­se kir­ja­kand­ja kut­su­mi­ne ta­su­ta, lä­he­malt tu­lek mak­sab 5 eu­rot.“

Kir­ja­kas­te on Raa­si­ku val­da jää­nud kolm – kaks Aru­kü­las ja üks Raa­si­kul.

Raa­si­ku post­kon­tor ava­ti 1924
Raa­si­kul oli riik­lik pos­tia­su­tus 1924. aas­tast, kui val­mis uus post­kon­to­ri­hoo­ne Tal­lin­na maan­tee 2. En­ne se­da te­gut­ses post­kon­tor Hal­ja­vas, aas­tal 1924 ko­li­ti üle Raa­si­ku­le.

Post­kon­to­ri ju­ha­ta­ja­na, hil­jem ain­sa klien­di­tee­nin­da­ja­na töö­ta­nud Mee­li Ka­nar­bi­kul oleks tä­na­vu ap­ril­lis täi­tu­nud 45 aas­tat sin­na töö­le asu­mi­sest. Ta rää­kis, et vii­ma­sel töö­päe­val käis rah­vast post­kon­to­ris vä­he, kok­ku 5 ini­mest, kes veel ost­sid kar­pe pak­ki­de saat­mi­seks ja ümb­rik­ke: „Kui tu­li uu­dis, et post­kon­tor su­le­tak­se, ha­ka­ti usi­nalt mar­ke, ümb­rik­ke ja post­kaar­te va­ruks ost­ma. Lo­te­rii­pi­le­ti­te kas­ti müü­si­me tüh­jaks.“

Ta sõ­nas, et aas­ta­te­ga jäi kü­las­ta­jaid ai­na vä­he­maks, sest pal­jud toi­min­gud saab teh­tud in­ter­ne­ti kau­du: „Kui nõu­ko­gu­de ajal si­deo­pe­raa­to­ri­na töö­le asu­sin, käis rah­vas si­de­jaos­kon­nas sa­ge­das­ti. Töö­va­hen­did olid ar­ve­laud, kvii­tun­gi­raa­mat. Saa­de­ti ra­ha­kaar­te, me mak­si­me ra­ha väl­ja või võt­si­me ra­ha vas­tu ja saat­si­me kaar­diand­med eda­si. Edas­ta­si­me ka te­leg­ram­me ja võt­si­me neid vas­tu. Ini­me­ne täi­tis te­leg­ram­mi saat­mi­seks blan­ke­ti, me saat­si­me teks­ti Keh­ra te­leg­raa­fi. Kui saa­bus te­leg­ramm, siis pos­til­jo­nid vii­sid sel­le ko­ha­le. Pa­ki­li­se si­su­ga te­leg­ram­mid edas­ta­si­me ka ise või he­lis­ta­si­me ini­me­se­le. Kel te­le­fo­ni pol­nud, he­lis­ta­si­me te­ma naab­ri­te­le või tut­ta­va­te­le, väi­ke­ses ko­has tead­sid ju, kus kee­gi elab ja kes on ta suht­lus­ring­kon­nas. Aja­leh­te­de­le ja aja­kir­ja­de­le olid nõu­ko­gu­de ajal li­mii­did ning ini­me­sed tu­lid ju­ba poo­lest ööst jär­je­kor­da, et saaks soo­vi­tud väl­jaan­deid tel­li­da. Kui hom­mi­kul uk­sed ava­si­me, tu­li si­de­jaos­kond rah­vast täis. Mei­le oli see ras­ke aeg, sest osad taht­jad jäid tel­li­mis­või­ma­lu­sest il­ma ja olid pa­ha­sed.“

Mee­li Ka­nar­bik mee­nu­tas, et kõi­ge kee­ru­li­sem oli töö­ta­da en­ne ra­ha­re­for­mi, kui rub­la väär­tus lan­ges peaae­gu iga päe­va­ga: „See oli aeg, kus ei taht­nud töö­le min­na. Pen­sio­nä­rid oo­ta­sid uk­se ta­ga, aga pen­sio­ni­ra­ha kõi­gi­le ei ja­gu­nud, mak­si­me põ­hi­mõt­tel, kes ees, see mees. Mõ­ni käis mit­mel päe­val oo­ta­mas, ku­ni sai pen­sio­ni­ra­ha kät­te. Abie­lu­paa­ri­de pu­hul vaa­ta­si­me, et vä­he­malt ühe­le pe­re­liik­me­le saaks pen­sio­ni ära maks­ta.“

Üks kee­ru­li­sem, aga hu­vi­tav aeg oli, kui too­di ar­vu­tid. Kõi­ge­pealt tu­li nen­de­ga töö­ta­mi­ne sel­geks õp­pi­da, too­jad näi­ta­sid na­tu­ke klah­ve ja eda­si pi­di ise hak­ka­ma saa­ma: „Toi­min­gud ar­vu­ti­ga olid jär­je­kor­ras üles kir­ju­ta­tud, aga ik­ka oli abi va­ja, he­lis­ta­si­me kol­lee­gi­de­le, kõik ai­ta­sid üks­teist.“

Kui va­nast post­kon­to­ri­ma­jast ko­li­ti mõ­ni aas­ta ta­ga­si Kon­su­mis­se, oli see te­ma jaoks na­gu öö ja päev: „Siis järs­ku olin proua, ei pi­da­nud enam puid tas­si­ma ega ah­ju küt­ma, õues niit­ma ega rii­su­ma.“

Aru­kü­la post­kon­tor saa­nuks sa­ja-aas­ta­seks
Aru­kü­la post­kon­to­ril oleks tä­na­vu 8. mail täi­tu­nud 100 aas­tat riik­li­ku pos­tia­su­tu­se töö­le­hak­ka­mi­sest. Aru­kü­la raud­tee­jaa­mas alus­ta­ti 8. mail 1923 liht- ja täht­saa­de­tis­te ope­rat­sioo­ni­de­ga ron­gi­de lä­bi­sõi­du ajal.

Aru­kü­la post­kon­to­ri klien­di­tee­nin­da­ja ENE LEHT­ME: „Kah­ju on, et post­kon­tor su­le­ti, aga elu lä­heb eda­si.“ Fo­tod Ma­re Tam­me­rand

Ju­ha­ta­ja ja klien­di­tee­nin­da­ja­na töö­ta­nud Ene Leht­me asus post­kon­to­ris töö­le 20 aas­tat ta­ga­si – 14 aas­ta eest töö­tas Raa­si­ku post­kon­to­ris, va­he­peal oli tööl mu­jal, Aru­kü­la post­kon­to­ris jõu­dis töö­ta­da vii­ma­sed kuus aas­tat.

Ta üt­les, et ju­ba mõ­ni aeg ta­ga­si oli sel­ge, rah­vast käis post­kon­to­ris jär­jest vä­hem ning see lä­heb sul­ge­mi­se­le: „Om­ni­val on e-pood, ale­vi­kes­se on pan­dud pa­kiau­to­maa­did. Mar­ke, ümb­rik­ke ja post­kaar­te saab os­ta mu­jalt, Tal­lin­nas ka R-Kios­ki­test. Ini­me­sed saa­vad suu­res osas hak­ka­ma il­ma post­kon­to­ri­ta.“

Vii­ma­ne töö­päev oli te­ma sõ­nul ka Aru­kü­la post­kon­to­ris vaik­ne, kü­las­ta­jaid oli vä­he, kok­ku um­bes 15. Edas­pi­di saab pos­ti­toi­min­gu­te te­ge­mi­seks va­ja­du­sel tel­li­da ko­ju per­so­naal­se kir­ja­kand­ja, aga kind­las­ti peab siis tel­li­ja ole­ma kok­ku­le­pi­tud ajal ko­dus ko­hal ning koe­rad tu­leb kin­ni pan­na. Ka sõb­ra­lik koer peab ole­ma kin­ni, mui­du pos­til­jon õue ei as­tu.

Ka te­ma tõ­des, et aja jook­sul on töö post­kon­to­ris pal­ju muu­tu­nud, kui­gi 20 aas­tat ta­ga­si, kui Raa­si­kul töö­le asus, enam aja­leh­te­de-aja­kir­ja­de tel­li­mi­sel li­mii­te pol­nud: „Vii­ma­sel ajal tel­li­ti aja­kir­jan­dust meie kau­du vä­ga vä­he, väl­jaan­ded saa­da­vad ise meel­de­tu­le­tu­sed ja ar­ved, ta­su­da saab in­ter­ne­ti­pan­ga kau­du. Esial­gu oli pal­ju pos­ti­pak­ke, siis olid Ant­ti­la ja Hob­by Hall vä­ga po­pid pos­ti­müü­gi­kau­ba­ma­jad. Pak­ki­de­le tul­di post­kon­to­ris­se jä­re­le, pos­til­jo­nid neid ko­ju ei vii­nud.“

Kuu­sa­lu ini­me­se tä­hi­tud ki­ri vii­di Keh­ras­se
Ka Kuu­sa­lu vald on jää­nud post­kon­to­ri­ta, Kuu­sa­lu post­kon­tor sul­ges uk­sed mul­lu no­vemb­ri al­gu­ses. Kuu­sa­lu ja sel­le ümb­ru­se ini­me­sed saa­vad sa­mu­ti va­ja­du­sel kut­su­da ko­ju per­so­naal­se kir­ja­kan­dja. Lä­hi­mad post­kon­to­rid asu­vad Lok­sal ja Keh­ras.

Kuu­sa­lu val­la ini­mes­te Fa­ce­boo­ki-võr­gus­ti­kus pos­ti­tas üks kü­lae­la­nik, et te­ma tä­hi­tud ki­ri saa­de­ti Keh­ras­se. Ku­na Keh­ra post­kon­tor on ava­tud tööa­jal, ei saa­nud ta kir­ja­le jä­re­le min­na. Kui he­lis­tas Om­ni­va in­fo­te­le­fo­ni­le, sai soo­vi­tu­se suu­na­ta tä­hi­tud ki­ri eda­si Kuu­sa­lu pa­kiau­to­maa­ti, aga see ole­vat ta­su­li­ne tee­nus. Kom­men­taa­ri­des kü­si­ti, kui­das saab Keh­ra post­kon­to­ris­se ini­me­ne, kel ei ole au­tot ega in­ter­ne­ti­või­ma­lust tee­nu­se üm­ber­suu­na­mi­seks – Keh­ra ja Kuu­sa­lu va­hel puu­dub ühist­rans­port, tu­leb sõi­ta Tal­lin­na, sealt eda­si Keh­ras­se ja siis sa­ma teed pi­di ta­ga­si. Kui saa­de­taks Lok­sa­le, oleks pal­ju liht­sam sõi­ta lii­ni­bus­si­ga sin­na ja ta­ga­si.

Sõ­nu­mi­too­ja kü­sis Om­ni­va mee­dia­su­he­te ju­hilt, kas oleks või­ma­lik tä­hi­tud kir­jad ja pa­kid suu­na­ta lä­hi­mas­se post­kon­to­ris­se ar­ves­ta­des ini­mes­te lii­ku­mis­suun­di ja ühist­rans­por­di või­ma­lu­si.

Mee­dia­su­he­te juht vas­tas, et Kuu­sa­lu ja Jõe­läht­me piir­kon­na ini­me­sed saa­vad sa­mu­ti tel­li­da oma saa­de­ti­sed per­so­naal­se pos­ti­tee­nu­se raa­mes ko­ju või töö­le. Ka see tee­nus on ta­su­ta, kui ela­tak­se või töö­koht asub post­kon­to­rist kau­ge­mal kui 5 ki­lo­meet­rit. Sel­leks tu­leb he­lis­ta­da te­le­fo­nil 6643 330 või täi­ta tel­li­mus Om­ni­va ko­du­le­hel. Tel­li­must tul­lak­se te­ma sõ­nul täit­ma üld­ju­hul järg­mi­sel töö­päe­val. Ta li­sas, et per­so­naal­se pos­ti­tee­nu­se maht ei ole Kuu­sa­lu piir­kon­nas kas­va­nud.

Eelmine artikkelIsamaaline ja rahvarohke Hõimumarss
Järgmine artikkelLok­sa Pe­re­pood lõ­pe­tas te­ge­vu­se