Las­teae­da­de tööst ja ko­ha­ta­sust

142
Kehra Lastetare lasteaed.

Ala­tes eel­mi­sest nel­ja­päe­vast, 11. märt­sist hak­ka­sid va­ba­rii­gi va­lit­su­se ot­su­sel ko­gu rii­gis keh­ti­ma kar­mi­mad pii­ran­gud ko­roo­na­vii­ru­se kii­re ja laia le­vi­ku tõt­tu. Dis­tant­sõp­pe­le jäid vä­he­malt ku­ni kuuks ajaks ka algk­las­sid. Alates neljapäevast on lasteaedadesse viidud vähem lap­si.

Möö­du­nud nä­da­lal saa­tis ha­ri­dus- ja tea­dus­mi­nis­tee­rium ko­ha­li­ke­le oma­va­lit­sus­te­le ju­hi­sed las­teaia­tee­nu­se ta­ga­mi­seks pii­ran­gu­te pe­rioo­dil. Sel­les pa­lu­tak­se ko­roo­na­vii­ru­se le­vi­ku tõ­kes­ta­mi­seks lap­se­va­ne­ma­tel lap­si las­teae­da väl­ti­ma­tu va­ja­du­se­ta mit­te viia, kuid oma­va­lit­sus­tel tu­leb oma hal­dus­ter­ri­too­riu­mil va­ja­du­sel ta­ga­da elu­täht­sal ame­ti­ko­hal töö­ta­va­te­le lap­se­va­ne­ma­te­le las­teaia öö­päe­va­ring­ne tee­nus. Ju­his­tes on kir­jas, kui lap­se­va­ne­mal ei ole las­teaia­koh­ta või­ma­lik ka­su­ta­da või las­teaed on su­le­tud, ei või sel­le pe­rioo­di eest ko­ha­ta­su võt­ta. Ju­hul, kui lap­se­va­nem loo­bub ko­roo­na­vii­ru­se le­vi­ku en­ne­ta­mi­seks las­teaia­tee­nu­se ka­su­ta­mi­sest, soo­vi­tab mi­nis­tee­rium või­ma­lu­sel loo­bu­da ko­ha­ta­su ra­ken­da­mi­sest või ko­hal­da­da sel­le pe­rioo­di eest väik­se­mat ko­ha­ta­su.

Sõ­nu­mi­too­ja uu­ris, kui pal­ju oli es­mas­päe­val, 15. märt­sil meie piir­kon­na las­teae­da­des lap­si ning kas oma­va­lit­sus­tel on ka­vas pii­ran­gu­te ajal ko­ha­ta­sust loo­bu­da.

Ani­ja vald
Ani­ja Val­la Las­teae­da­de Le­pat­rii­nu ma­jas oli es­mas­päe­val 11, Las­te­ta­res 5 ja Ala­ve­re las­teaias 8 last. Kok­ku on kol­me las­teaia ni­me­kir­jas li­gi 300 last. Aeg­vii­du las­teaed on ko­roo­na­vii­ru­se le­vi­ku tõt­tu 9.-19.märt­si­ni su­le­tud.

Ani­ja Val­la Las­teae­da­de di­rek­tor Eda-Mai Tam­mis­te üt­les, et vii­rus le­vib jõud­salt ka Keh­ra las­teae­da­des, Las­te­ta­res on õpe­ta­ja­te hai­ges­tu­mi­se tõt­tu su­le­tud 4 rüh­ma, Le­pat­rii­nus oli se­ni iso­lat­sioo­nis üks rühm, es­mas­päe­val tu­li veel üks rühm aju­ti­selt kin­ni pan­na.

Ka­hes las­teaias vii­di lä­bi kiir­tes­ti­mi­ne, kõi­gi soo­vi­nu­te tes­ti­de vas­tu­sed olid ne­ga­tiiv­sed. Li­saks on di­rek­tor tel­li­nud ühelt et­te­võt­telt Keh­ra las­teaia­hoo­ne­te põh­ja­li­ku de­sin­fit­see­ri­mi­se.
Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu arutab nel­ja­päe­val, 18. märt­sil val­la­va­lit­su­se esi­ta­tud eel­nõud las­teae­da­de ko­ha­ta­su muut­mi­se koh­ta. Ku­na val­las on ko­roo­na­vii­ru­ses­se le­vik vä­ga kõr­ge ning lap­se­va­ne­mad on kü­si­nud, kui­das toi­mub las­teae­da­de osa­lus­ta­su maks­mi­ne pii­ran­gu­te ajal, te­gi val­la­va­lit­sus vo­li­ko­gu­le et­te­pa­ne­ku li­sa­da las­teae­da­de ko­ha­ta­su kor­da, et lap­se­va­nem ei pea se­da maks­ma ju­hul, kui laps nak­kus­hai­gus­te epi­dee­mi­li­se le­vi­ku tõ­kes­ta­mi­seks keh­tes­ta­tud pii­ran­gu­te ajal las­teaias ei käi ning kui käib, ar­ves­ta­tak­se osa­lus­ta­su vaid nen­de päe­va­de eest, mil ta seal oli.

Kuu­sa­lu vald
Es­mas­päe­val, 15. märt­sil vii­di Kuu­sa­lu las­teae­da Jus­si­ke 29, Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teae­da 13, Kol­ga las­teae­da 7 last. Vi­ha­soo las­teaia-alg­koo­li liit­rüh­mas ei ol­nud üh­te­gi last.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus aru­tas las­teaia ko­ha­ta­su kü­si­must möö­du­nud nel­ja­päe­val toi­mu­nud is­tun­gil ning on sei­su­ko­hal, et ala­tes 15. märt­sist ku­ni 30. ap­ril­li­ni mit­te võt­ta osa­lus­ta­su, kui laps ei ole vii­bi­nud las­teaias. Ot­su­se va­bas­ta­mi­se koh­ta saab lan­ge­ta­da val­la­vo­li­ko­gu.
Val­la juh­tiv ha­ri­duss­pet­sia­list Anu Kirs­man üt­les, val­la­va­lit­sus val­mis­tab vo­li­ko­gu­le esi­ta­mi­seks eel­nõu, et vo­li­ko­gu de­le­gee­riks erio­lu­kor­ra või muu­de sar­nas­te olu­kor­da­de pe­rioo­dil las­teaia osa­lus­ta­sust va­bas­ta­mi­se val­la­va­lit­su­se pä­de­vus­se.

Raa­si­ku vald
Aru­kü­la las­teaias oli es­mas­päe­val 35 last, Raa­si­ku las­teaias 12 ja Pi­ka­ve­res 10.
Aru­kü­la las­teaia di­rek­tor Ka­rin Reis­ka ole­tas, et edas­pi­di tu­leb lap­si 5-10 roh­kem, ku­na es­mas­päe­vi­ti tuuak­se neid lasteae­da ena­mas­ti vä­hem kui teis­tel ar­gi­päe­va­del. Üks rühm on es­mas­päe­vast töö­ta­ja hai­ges­tu­mi­se tõt­tu su­le­tud. Kok­ku käib las­teaias 216 last. Pi­ka­ve­re las­teaia 35 lap­sest 16 va­ne­mad on and­nud tea­da, et ei loo­bu ko­hast ka pii­ran­gu­te pe­rioo­dil.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus on tea­ta­nud, et kõik val­la las­teae­da­des käi­va­te las­te pe­red, kes ei vii pe­rioo­dil 11. märt­sist 11. ap­ril­li­ni lap­si las­teae­da, va­bas­ta­tak­se ap­ril­li­kuu ko­ha­ta­sust. Lap­se­va­ne­mad pea­vad sel­leks tea­da and­ma hil­je­malt 19. märt­siks.

„Märt­si­kuu ar­ved on ju­ba esi­ta­tud, sel­le­pä­rast va­bas­ta­me need pe­red ap­ril­li ko­ha­ta­sust. Kui pii­ran­guid ala­tes 11. ap­ril­list pi­ken­da­tak­se, tee­me täien­da­vad ot­su­sed,“ lau­sus ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja.

Lok­sa linn
Lok­sa Õn­net­rii­nu las­teaias oli es­mas­päe­val, 15. märt­sil 20 last. Um­bes vee­rand las­te ar­vust va­jab eri päe­va­del las­teaias hoid­mist, kok­ku on las­teaias 93 last, tea­tas abi­lin­na­pea Hil­le­ri Trei­salt.

Lin­na­va­lit­su­se ot­su­se­ga on märt­si­kuus lap­se­va­ne­mad va­bas­ta­tud 50 prot­sen­dist ko­ha­ta­sust, kui 15. märt­sist ku­ni ap­ril­li lõ­pu­ni last las­teae­da ei vii, ning aprillis täie­li­kult, kui ko­gu ap­ril­li­kuu ei vii last ühel­gi päe­val las­teae­da.

Eelmine artikkelAn­ne Een­pa­lu joo­nis­tus­võist­lus
Järgmine artikkelRaa­si­ku kool võ­tab ka­su­tu­se­le vor­mi­müt­si