Las­teaiaõ­pe­ta­ja­te pal­gad on oma­va­lit­sus­tes vä­ga eri­ne­vad

4661

Kuu­sa­lu val­las maks­tak­se las­teaiaõ­pe­ta­jai­le koo­liõ­pe­ta­ja­te­ga võrd­set pal­ka, Ani­ja ja Raa­si­ku val­las, Loksal on pal­ju ma­da­la­mad.

KÜL­LI KOP­PEL­MAA
ÜL­LE TAMM
ERE UI­BO
Ha­ri­dus- ja tea­dus­mi­nis­tee­rium on lu­ba­nud töö­ta­da väl­ja las­teaiaõ­pe­ta­ja­te pal­ga­kas­vu mo­ti­vee­ri­mi­se põ­hi­mõt­ted, et ai­da­ta oma­va­lit­sus­tel tõs­ta las­teaiaõ­pe­ta­ja­te töö­ta­sud vä­he­malt koo­liõ­pe­ta­ja­te pal­ga alam­mää­ra­ni.
Ala­tes jaa­nua­rist on riik­lik pal­ga­määr kõrg­ha­ri­du­se­ga pe­da­goo­gi­le 1000, ala­tes sep­temb­rist 1050 eu­rot.
Koh­tu­mi­sel Ees­ti Las­teaed­ni­ke Lii­du ju­ha­tu­se­ga üt­les ha­ri­dus- ja tea­dus­mi­nis­ter Mai­lis Reps, et oma­va­lit­sus, kes soo­vib 2017 sep­temb­ris saa­da las­teaia­õpe­ta­ja­te pal­ka­de tõst­mi­seks rii­gilt toe­tust, peab ole­ma vas­tu võt­nud põ­hi­mõt­te­li­se ot­su­se võrd­sus­ta­da las­teaiaõ­pe­ta­jate ja koo­liõ­pe­ta­ja pal­ga alam­mää­ra­d.
Esialg­se ka­va ko­ha­selt tu­leb toe­tu­se saa­mi­seks tõs­ta 1. sep­temb­rist 2017 las­teaiaõ­pe­ta­ja palk vä­he­malt 80 prot­sen­di­ni koo­liõ­pe­ta­ja pal­ga alam­mää­rast, 1. jaa­nua­riks 2018 vä­he­malt 85-90 prot­sen­di­ni, 1. jaa­nua­riks 2019 90-95 prot­sen­di­ni, seal­hul­gas ma­gist­rik­raa­di­ga õpe­ta­jal 100 prot­sen­di­ni siis keh­ti­vast pal­ga alam­mää­rast. Ees­märk on, et 2020. aas­ta jaa­nua­riks oleks pe­da­goo­gi­li­se kõrg­ha­ri­du­se­ga las­teaiaõ­pe­ta­ja töö­ta­su alam­määr võrd­ne koo­liõ­pe­ta­ja pal­ga alam­mää­ra­ga.
Ku­na las­teaiaõ­pe­ta­ja­te töö­ta­su tu­leb ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se ee­lar­vest, on nen­de palk val­da­des-lin­na­des eri­nev.
Ani­ja val­la kol­mes las­teaias on kok­ku 23 kõrg­ha­ri­du­se­ga ja 13 kes­ke­ri­ha­ri­du­se­ga õpe­ta­jat. Kõrg­ha­ri­du­se­ga las­teaiaõ­pe­ta­ja­te töö­ta­su on 768, kes­ke­ri­ha­ri­du­se­ga õpe­ta­jal 718 eu­rot. 4,5 õpe­ta­ja­koh­ta täi­da­vad kesk­ha­ri­du­se­ga õpe­ta­jad, kel­le palk on 627 eu­rot.
Käe­so­le­val aas­tal tõu­sis val­la las­teae­da­de õpe­ta­ja­te abi­de palk. Vo­li­ko­gu ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­ko­mis­jo­ni lii­ge, Ala­ve­re põ­hi­koo­li di­rek­tor Ren­na Rei­si te­gi vas­ta­valt aas­ta ta­ga­si ko­mis­jo­nis ot­sus­ta­tu­le et­te­pa­ne­ku tõs­ta ka las­teaiaõ­pe­ta­ja­te pal­ka. Te­ma et­te­pa­nek oli, et kõrg­ha­ri­du­se­ga õpe­ta­ja töö­ta­su tõsta ala­tes 1. jaa­nua­rist 863 eu­ro­ni kuus. Ta põh­jen­das, et las­teaiaõ­pe­ta­ja­te töö on vä­ga pin­ge­li­ne ja vas­tu­tus­ri­kas, Ani­ja val­la las­teae­da­de di­rek­to­ri­tel on so­bi­vaid õpe­ta­jaid lei­da ja hoi­da vä­ga ras­ke, kui üm­ber­kaud­se­tes val­da­des-lin­na­des on nen­de pal­gad olu­li­selt kõr­ge­mad.
Vo­li­ko­gu toe­tust et­te­pa­nek ei leid­nud. Abi­val­la­va­nem Mar­ge Ra­ja üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et Ren­na Rei­si et­te­pa­nek on põh­jen­da­tud, ku­na rii­gi­õpe­ta­ja­te pal­ga­tõus on oma­va­lit­sus­te­le ot­se­ne sur­ve tõs­ta las­teaiaõ­pe­ta­ja­te töö­ta­su.
„Kah­juks ei ol­nud või­ma­lik se­da te­ha 1. jaa­nua­rist, küll aga ole­me val­mis las­teaiaõ­pe­ta­ja­te pal­ka tõst­ma 1. sep­temb­rist. Kui suur pal­ga­tõus tu­leb, ei os­ka öel­da, ku­na ei tea veel rii­gi­pool­set pa­nust, prae­gu on kõik al­les ju­tu ta­se­mel,“ lau­sus ta.
Mar­ge Ra­ja ole­tas – kui riik tõs­tab ka edas­pi­di õpe­ta­ja­te pal­ka kaks kor­da aas­tas, na­gu tä­na­vu, ei pruu­gi Ani­ja vald suu­ta sel­le­ga kaa­sa min­na.
Kuu­sa­lu val­las võrd­sus­ta­ti las­teaiaõ­pe­ta­ja­te ja üld­ha­ri­dus­koo­li­de pe­da­goo­gi­de töö­ta­sud roh­kem kui 16 aas­tat ta­ga­si – 2000. aas­tal. Pal­ga­mää­rad on sa­mad ka hu­vi­rin­gi­de ju­hen­da­ja­te­le ja Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li õpe­ta­ja­te­le. Tä­na­vu­ses val­laee­lar­ves on pe­da­goo­gi­de pal­ka­de võrd­sus­ta­mi­seks täien­da­valt 70 000 eu­rot. Kuu­sa­lu val­las las­te­ae­da­des töö­tab 37 õpe­ta­jat, neist kõrg­ha­ri­du­se­ga on 20, kesk-eri­ha­ri­du­se­ga 20 ja eri­ha­ri­du­se­ta 3. Kesk-eriharidusega õpetajate tasu on 10, erihariduseta õpetajatel 20 protsenti väiksem riiklikust palgamäärast.
Lok­sa lin­nas on vas­ta­valt 2014. aas­tal vas­tu võe­tud mää­ru­se­le kõrg­ha­ri­du­se­ga las­teaiaõ­pe­ta­ja pal­ga­määr 700 eu­rot, kesk-eri­ha­ri­du­se­ga õpe­ta­jal 600 eu­rot ning kva­li­fi­kat­sioo­ni­nõue­te­le mit­te­vas­ta­val õpe­ta­jal 450 eu­rot kuus. Sõ­nu­mi­too­ja pa­lus lin­na­va­lit­su­selt in­fot, kui pal­ju on Lok­sa ain­sas las­teaias Õn­net­rii­nu pe­da­goo­ge ja kui pal­jud neist on kõrg­ha­ri­du­se­ga, kuid vas­tus jäi saa­ma­ta.
Raa­si­ku val­la kol­mes las­teaias on õpe­ta­jaid 33, neist 19 on kõrg­ha­ri­du­se­ga ja saa­vad pal­ka 820 eu­rot. Kesk-eri­ha­ri­du­se­ga õpe­ta­jaid on 6, ka nen­de palk on 820 eu­rot, kesk­ha­ri­du­se­ga õpe­ta­ja­test 2 saa­vad pal­ka 680 eu­rot, 6 õpe­ta­jat 550 eu­rot. Muu­si­kaõ­pe­ta­jaid, kõik kõr­ge­ma ha­ri­du­se­ga, on Raa­si­ku val­las 3, palk 820 eu­rot. Lii­ku­mi­sõ­pe­ta­jaid on 5, sa­mu­ti kõi­gil kõrg­ha­ri­dus ja palk 820 eu­rot. Kõrg­ha­ri­du­se­ga va­ne­mõ­pe­ta­jaid on 3, nen­de palk on 860 eu­rot kuus.
2017. aas­ta ee­lar­ves kas­va­­sid las­teaiaõ­pe­ta­ja­te töö­ta­sud 7,9 prot­sen­ti ning õpe­ta­ja abi­del 11,8 prot­sen­ti.