Lahk­he­lid Kuu­sa­lu val­la tree­ning­rüh­ma­de toe­tus­sum­ma­de üle

1709

Ka­ra­tek­lu­bi IVL esi­tas vai­de Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se kor­ral­du­se koh­ta, val­la­va­lit­sus se­da ei ra­hul­da­nud.

Kui Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas jaa­nua­ris vas­ta­valt vo­li­ko­gu kul­tuu­ri- ja spor­di­ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­ku­le toe­tu­sed spor­di tree­ning­rüh­ma­de­le ja an­de­ka­te­le sport­las­te­le 2017. aas­ta val­laee­lar­vest, sõl­mi­sid ena­mik tree­ningk­lu­bi­dest val­la­va­lit­su­se­ga siht­fi­nant­see­ri­mis­le­pin­gud ning toe­tus­sum­ma­sid ha­ka­ti üle kand­ma. Le­pin­gu jät­tis sõl­mi­ma­ta ka­ra­tek­lu­bi IVL.
Veeb­rua­ri al­gu­ses esi­tas klu­bi ju­ha­tu­se lii­ge Priit Se­li val­la­va­lit­su­se­le vai­de, mil­les pa­lus tü­his­ta­da val­la­va­lit­su­se vas­tav kor­ral­dus ning ka vo­li­ko­gu kul­tuu­ri- ja spor­di­ko­mis­jo­ni ot­sus toe­tus­te jao­ta­mi­se koh­ta.
Priit Se­li põh­jen­das, et toe­tu­sed mää­ra­ti ebaõi­ges­ti ja kin­ni­ta­tud kor­ra vas­ta­selt, tek­ki­nud üle­jääk 6803,24 eu­rot ja­ga­ti te­ma hin­nan­gul su­vaot­sus­te jär­gi. Ta pa­lus tut­vu­mi­seks pro­to­kol­li kul­tuu­ri- ja spor­di­ko­mis­jo­ni koo­so­le­kust, kus aru­ta­ti toe­tus­te jao­ta­mist, ning spor­dik­lu­bi­de esi­ta­tud taot­lu­si.
Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si vas­tas, et ra­ha­jao­tu­sel jär­gi­ti mää­rust „Spor­di tree­ning­rüh­ma­de ja an­de­ka­te sport­las­te toe­ta­mi­se kord Kuu­sa­lu val­las“. Se­da teh­ti kul­tuu­ri- ja spor­di­ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­ku alu­sel, val­la­va­lit­su­sel sel­le koh­ta kü­si­mu­si ei tek­ki­nud. Sa­mas mär­kis val­la­va­nem, et ko­mis­jon peaks vai­des too­dut kä­sit­le­ma.
Val­la­va­nem juh­tis ka tä­he­le­pa­nu, et vas­ta­valt kor­ra­le sõl­mib val­la­va­lit­sus fi­nant­see­ri­mis­le­pin­gu ühe kuu jook­sul pä­rast kor­ral­du­se vas­tu­võt­mist.
Ka­ra­tek­lu­bi­le IVL sai va­le­mi jär­gi toe­tust 7721,69 eu­rot. Tree­nin­gu­tes osa­leb klu­bil Kuu­sa­lus 4 tree­ning­rüh­ma, kok­ku 40 noort.
Abi­val­la­va­nem Aa­re Ets üt­les, et prae­gu­seks on ka­ra­te­klu­bi IVL le­pin­gu sõl­mi­nud ja esi­me­ne osa­mak­se üle kan­tud.
Sa­mas on kri­ti­see­ri­nud val­la­vo­li­ko­gus mul­lu sep­temb­ri lõ­pus kin­ni­ta­tud mää­rust ka jalg­pal­lik­lu­bi Kuu­sa­lu Ka­lev juht ja tree­ner San­der Pii­be­mann, kes on oma aval­du­se alu­sel ar­va­tud nüüd kul­tuu­ri- ja spor­di­ko­mis­jo­ni koos­sei­sust väl­ja.
„Kuu­sa­lu Ka­lev sai uue kor­ra jär­gi 4000 eu­rot vä­hem toe­tust, mul­lu­ne toe­tus oli 18 623 eu­rot, tä­na­vu­ne 14 100 eu­rot. Pi­di­me tõst­ma las­te osa­lus­ta­su 5-7 eu­ro võr­ra kuus. Kui­gi te­gi­me ka soo­dus­tu­se, et kui pe­rest käib üle 3 lap­se meil tren­nis, siis roh­kem kui 2 lap­se eest maks­ma ei pea. Kuu­sa­lu Ka­le­vis on 7 tree­ning­rüh­ma, lap­si osa­leb 130, neist 114 Kuu­sa­lu val­la sis­se­kir­ju­tu­se­ga. Ehk­ki uus kord mul­le ei meel­di, see po­le val­la las­te­le ja ka val­la­le en­da­le kõi­ge pa­rem, tu­leb tõ­de­da, et kui ei oleks osa sum­mat üm­ber ja­ga­tud ja olek­si­me saa­nud toe­tust ai­nult va­le­mi jär­gi, oleks meie klu­bi­le an­tud veel pal­ju vä­hem toe­tust,“ kom­men­tee­ris Kuusalu Kalevi juht San­der Pii­be­mann Sõ­nu­mi­too­ja­le.
Abi­val­la­va­nem Aa­re Ets sel­gi­tas, et spor­dik­lu­bi­de­le oli ja­ga­da 55 000 eu­rot. Pool te­ge­vus­toe­tu­sest jao­ta­ti klu­bi­de va­hel võrd­selt ehk põ­hi­sum­ma­na, tei­ne osa ar­vu­ta­ti klu­bi­de tree­ning­rüh­ma­de ar­vust ja ise­loo­must läh­tu­valt. Tek­ki­nud jääk tu­le­nes sel­lest, et kol­mel klu­bil tu­li sel­li­se ar­vu­tu­se alu­sel toe­tu­seks suu­rem sum­ma, kui olid taot­le­nud, ja mit­mel klu­bil jäi toe­tus taot­lu­sest olu­li­selt vä­iksemaks.
„Ana­lüü­si­si­me uue spor­di­kor­ra väl­ja­töö­ta­mi­sel kõi­ki Ees­tis keh­ti­vaid spor­di toe­ta­mi­se re­gu­lat­sioo­ne, et neist Kuu­sa­lu­le pa­rim la­hen­dus lei­da. Samm-sam­mult ees­mär­gi suu­nas lii­ku­des jõud­si­me ka tõ­de­mu­se­ni, et re­gu­lat­sioon ei peaks ole­ma as­ja­tult kee­ru­li­ne, sest üks­kõik kui pal­ju koe­fit­sien­te ja muud sel­list ra­ken­da­da, toe­tus­ra­ha see val­laee­l­ar­ves­se ja spor­dik­lu­bi­de­le juur­de ei too,“ tõ­des ta.
Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu kul­tuu­ri- ja spor­di­ko­mis­jo­ni esi­mees As­ko Aug üt­les, et ko­mis­jon hak­kab spor­di­toe­tus­te kor­da taas aru­ta­ma märt­si lõpus toimuval koo­so­le­kul.

Eelmine artikkelTree­ni­ta­va­te arv kas­vab – Kuu­sa­lu val­la toe­tus lan­geb!
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la lem­mik­loo­ma­de pi­da­mi­se ees­ki­ri