Keh­ra pa­be­ri­päev oli pü­hen­da­tud raa­ma­tu­ko­guaas­ta­le

110
Keh­ra pa­be­ri­päe­va moe­sõul näi­ta­sid Keh­ra güm­naa­siu­mi 7. klas­si õpi­la­sed õpe­ta­ja AN­NE TAN­NE ju­hen­da­mi­sel val­mi­nud mui­nas­ju­tu­te­ge­las­te kos­tüü­me.

Lau­päe­val, 13. au­gus­til toi­mus Keh­ras ka­heaas­ta­se va­hea­ja jä­rel taas pa­be­ri­päev, mis MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam al­ga­tu­sel toi­mus esi­mest kor­da 2014. aas­tal. Keh­ra 5. pa­be­ri­päev oli pü­hen­da­tud raa­ma­tu­ko­gu­de aas­ta­le ning kor­ral­da­sid Keh­ra Raud­tee­jaam koos val­la­raa­ma­tu­ko­gu­ga.

„Raa­ma­tu­ko­guaas­ta pu­hul käib üle-ees­ti­li­ne et­te­võt­mi­ne „Raa­ma­tu­ko­gu ra­tas­tel“, raa­ma­tu­ko­gud lä­he­vad väl­ja, sõi­da­vad raa­ma­tu­ko­gu­bus­sid. Meie tu­li­me oma raa­ma­tu­te­ga pa­be­ri­päe­va­le,“ üt­le­sid raa­ma­tu­ko­gu­hoid­jad Ai­ta Tam­meorg ja Kai­re Kroon.

ANU MÄEORG (pa­re­mal) ju­hen­das pa­ber­lil­le­de meis­ter­da­mi­se töö­tu­ba.

Keh­ra raa­ma­tu­ko­gu avas ja­ma ees lae­nu­tus­punk­ti, raa­ma­tu­ko­gu­töö­ta­jad kor­ral­da­sid las­te­le raa­ma­tu­te­tee­ma­li­si võist­lu­si. Jaa­mae­si­sel plat­sil olid ka tänavusel paberipäeval töötoad ning osavusmängud lastele. Kõik osa­le­nud said täi­ta osa­le­ja­kaar­di, nen­de va­hel loo­si­ti raa­ma­tuid.

Paberipäev kulmineerus traditsioonilise moesõuga, ke­va­del õpe­ta­ja An­ne Tan­ne ju­hen­da­mi­sel val­mi­nud pa­be­rist rii­deid tut­vus­ta­sid Keh­ra güm­naa­siu­mi 7. klas­si õpi­la­sed. Tä­na­vu­ne tee­ma oli mui­nas­ju­tu­te­ge­la­sed, pub­li­ku eest käi­sid lä­bi nii Sip­sik kui Lot­te, kuid ka soo­koll Sh­rek, Lu­mi­val­ge­ke, Bu­ra­ti­no ja tei­sed.

Keh­ra muu­seu­mis esi­ne­sid He­li Lau­lus­tuu­dio laul­jad ja Keh­ra Nukk. Ani­ja val­la raa­ma­tu­ko­gu di­rek­tor An­ne­li Al­li­kas kõ­ne­les raa­ma­tu­ko­gust tä­na­päe­val ja tu­le­vi­kus. Nei­le, kel­le ter­vis­lik sei­sund ei või­mal­da raa­ma­tu­ko­gu kü­las­ta­da, pa­ku­tak­se ko­du­tee­nin­dust. Keh­ra raa­ma­tu­ko­gul oli sel­li­seid lu­ge­jaid eel­mi­sel aas­tal 15 ning ko­du­tee­nu­seid kok­ku 118. Sü­gi­sel võe­tak­se rah­vus­raa­ma­tu­ko­gu eest­ve­da­mi­sel ka­su­tu­se­le üle-ees­ti­li­ne vee­bip­lat­vorm, mil­le kau­du saab raa­ma­tuid tel­li­da pa­kiau­to­maa­ti või kul­le­ri­ga ko­ju, sa­mu­ti on tu­le­mas üle-ees­ti­li­ne riik­lik e-raa­ma­tu­te lae­nu­tus.

Keh­ra muu­seu­mi juht An­ne Oruaas viis eks­kur­sioo­ni­le koh­ta­des­se, kus on raa­ma­tu­ko­gu asu­nud. Ta mär­kis, et ühe­gi või­mu ajal po­le raat­si­tud Keh­ra raa­ma­tu­ko­gu­le ehi­ta­da oma ma­ja, ik­ka on pan­dud sin­na, kus pa­ras­ja­gu ruu­mi.

Kui 1921 an­dis riik val­da­de­le kor­ral­du­se raa­ma­tu­ko­gu­de töö kor­ral­da­mi­seks, avas Ani­ja lu­ge­mis­punkt Keh­ra esi­me­se lae­nu­tus­punk­ti jaa­ma­hoo­nes. Seal lae­nu­ta­ti raa­ma­tuid 1932. aas­ta­ni, kui tei­sel­pool raud­teed asu­nud Keh­ra koo­li juur­de asu­ta­ti raa­ma­tu­ko­gu. Raa­ma­tu­ko­gu pi­das koo­liõ­pe­ta­ja. Kui 1941. aas­ta 20. au­gus­til põ­le­ta­sid ve­ne­la­sed hoo­ne ma­ha, asu­ta­ti uus raa­ma­tu­ko­gu 1939 val­mi­nud koo­li­maj­ja. Kaks kor­da on raa­ma­tu­ko­gu ko­li­tud esi­me­se asu­ko­ha kõr­va­le, nii­ni­me­ta­tud Soo­sa­lu maj­ja, esi­mest kor­da oli seal ala­tes 1945. aas­tast, kuid aas­ta pä­rast oli te­ha­sel va­ja ruu­mi pu­na­nur­ga jaoks. Lü­hi­kest ae­ga oli raa­ma­tu­ko­gu Tu­ru tä­na­val, see­jä­rel raud­tee­jaa­ma kõr­val asu­nud kol­me­kord­ses hoo­nes, mis 1978. aas­tal põ­les. Raa­ma­tu­ko­gu oli sel­leks ajaks ta­ga­si en­di­ses poe­ma­jas, mil­lest sai ko­gu­le kõi­ge pi­ke­maa­ja­li­sem ko­du – seal lae­nu­ta­ti raa­ma­tuid ala­tes 1961. aas­tast üle 30 aas­ta. 1990nda­te kes­kel ko­li­ti raa­ma­tu­ko­gu Las­te­ta­re las­teaia tüh­jaks jää­nud ruu­mi­des­se ning prae­gu­ses­se asu­koh­ta Ani­ja val­la­ma­ja­ga sa­ma ka­tu­se al­la 2013. aas­tal.

Eelmine artikkelPolitseiuudised
Järgmine artikkelLauritsapäevapidustused on kasvamas festivaliks