Lahe­maa in­no­vat­sioo­ni­la­bo­ri õp­pep­rog­ramm

439

Eel­mi­sel kol­ma­päe­val ko­gu­ne­sid Kol­ga­kü­la rah­va­maj­ja Ees­ti Maaü­li­koo­li küm­me­kond tu­den­git ning 15 et­te­võt­jat või et­te­võt­lu­sest hu­vi­ta­tud ini­mest. Maaü­li­kool osa­leb koos Sak­sa­maa, Hol­lan­di ja Ru­mee­nia üli­koo­li­de­ga rah­vus­va­he­li­ses ERAS­MUS+ õp­pep­rog­ram­mis, Ees­ti koos­töö­part­ne­riks va­li­ti MTÜ Öko­kul­ler.

Kol­meaas­ta­se prog­ram­mi raa­mes kor­ral­da­tak­se ko­ha­li­ke­le et­te­võt­ja­te­le ta­su­ta koo­li­tus. Maaü­li­koo­li loo­dus­tu­ris­mi õp­pe­jõud Tar­mo Pil­ving sel­gi­tas Kol­ga­kü­las, et soov on luua kesk­kond, kus tu­den­gid osa­le­vad koos ko­ha­li­ke­ga et­te­võt­lu­se aren­da­mi­ses. Plaan on jõu­da ärip­laa­ni­de­ni, mõ­nest ideest võib väl­ja kas­va­da ühi­ne or­ga­ni­sat­sioon või muu koos­töö­vorm. 

Ees­märk on luua La­he­maa Ko­gu­kon­na In­no­vat­sioo­ni­la­bor, osa­le­jaid võib ol­la ka kau­ge­malt, La­he­maa mõ­jua­lalt.

Tar­mo Pil­ving ja Ees­ti Sot­siaal­se­te Et­te­võ­te­te Võr­gus­ti­ku esin­da­ja Erk­ki Kub­be­ri vii­sid Kol­ga­kü­las lä­bi esi­me­se aru­te­lu. Osa­le­ja­tel pa­lu­ti kir­ja pan­na piir­kon­na et­te­võt­lu­se suu­ri­mad väl­ja­kut­sed, mil­leks ni­me­ta­ti in­fo­puu­dus, koos­töö, ma­dal tu­run­dus, tu­rism. Tar­mo Pil­ving üt­les, et järg­mi­sel õp­pe­päe­val, mis tu­leb 28. märtsil, min­nak­se konk­reet­se­maks ja ha­ka­tak­se nu­pu­ta­ma, kui­das väl­ja­kut­se­test läh­tu­valt luua pin­nas uu­te idee­de tek­keks, et ai­da­ta aren­da­da ko­ha­li­ke ini­mes­te et­te­võt­lik­kust. Ta jul­gus­tas, et veel on või­ma­lik lii­tu­da, sun­dust ärip­laa­ni te­ge­mi­seks po­le, võib ka käia kuu­la­mas.

Li­saks Kol­ga­kü­la koo­li­tus­päe­va­de­le al­gab järg­mi­sel nä­da­lal sa­ma prog­ram­mi raa­mes in­ter­ne­tis ing­li­se­keel­ne loen­gu­te­sa­ri. Kel hu­vi, võt­ta ühen­dust Kai­sa Lin­no­ga MTÜst Öko­kul­ler, saab lin­gi kur­su­se­le re­gist­ree­ri­mi­seks. Ka see koo­li­tus on ta­su­ta.