Lahe­ma maa­kü­la­de mä­lu­maas­ti­ke pro­jek­t

793
Aja­loo­la­ne RIIN ALA­TA­LU ja pro­jek­ti­juht KAI­SA LIN­NO se­mi­na­ril Kol­ga muu­seu­mis.

Pro­jek­ti­juht KAI­SA LIN­NO tut­vus­tas Kol­ga muu­seu­mis poo­le­tei­se aas­ta jook­sul ko­gu­tut.

Eel­mi­se aas­ta ke­va­del ala­nud pro­jekt „La­he­maa maa­kü­la­de mä­lu­maas­ti­kud“ on jõud­nud vii­ma­ses­se etap­pi, ko­gu­tud ma­ter­ja­li ha­ka­tak­se tal­le­ta­ma maa-ame­ti di­gi­taal­se­le maa­kaar­di­le.

Juu­ni esi­me­sel nä­da­lal ko­gu­ne­sid pro­jek­ti töög­ru­pi liik­med ja ko­ha­li­kud hu­vi­li­sed Kol­ga muu­seu­mis­se, et ühes­koos vaa­da­ta lä­bi ning täp­sus­ta­da, mis ja kui­das maa­kaar­di­le kan­tak­se. Lä­hi­päe­va­del saa­de­tak­se ko­gu­tud ma­ter­ja­lid kü­la­va­ne­ma­te­le, et nen­de kaa­sa­bil veel üle kont­rol­li­da, kas asu­ko­had ja and­med on õi­ged.

La­he­maa maa­kü­la­de pro­jek­ti raa­mes ko­gu­ti ko­ha­pä­ri­must Kuu­sa­lu val­la 16 kü­la koh­ta: Kot­ka, Kol­ga­kü­la, Park­si, Murk­si, Va­na­kü­la, Val­ge­jõe, Nõm­me­ves­ki, Joa­ves­ki, Kem­ba, Kõn­nu, Kal­me, Kol­ga, Uu­ri, Muuk­si, Ka­ha­la ja Soo­rin­na. Pro­jek­ti on juh­ti­nud MTÜ Kol­ga­kü­la Selts, Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­kus toe­tab 30 000 eu­ro­ga, omao­sa­lust ai­tas 2000 eu­ro­ga kat­ta Kuu­sa­lu vald. Koos­tööd on teh­tud Kol­ga muu­seu­mi ja Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si­ga.

Ana­loog­ne ko­ha­pä­ri­mu­se ko­gu­mi­se pro­jekt lõp­pes 2017. aas­tal La­he­maa ran­na­kü­la­de koh­ta, eri­ne­vus on sel­les, et hõl­mas La­he­maa rah­vus­par­gi ran­na­kü­la­sid ka Lää­ne-Vi­ru­maal. Ran­na­kü­la­de pro­jek­ti raa­mes ko­gu­tud ma­ter­jal on ju­ba kan­tud maa-ame­ti di­gi­kaar­di­le.
Kai­sa Lin­no too­ni­tas, et mälumaastike pro­jekt on ol­nud ka­su­lik ja hu­vi­tav, pal­ju on juur­de saa­dud sel­list ma­ter­ja­li, mi­da va­rem ei tead­nud: „Ise­gi Kol­ga­kü­last, mil­le koh­ta on koos­ta­tud raa­mat, sai­me ik­ka uut ma­ter­ja­li. Tek­kis ju­ba kü­si­mus, ku­hu pan­na piir, et enam roh­kem ei ko­gu ega ka­jas­ta.“

Ta kii­tis kõi­ki abi­li­si, kes ko­gu­sid suu­list ja kir­ja­lik­ku pä­ri­must. Kok­ku oli pä­ri­mu­se ko­gu­jaid 15. Neist 5 on aja­loo­la­sed Al­lan Ala­kü­la, Hei­ki Pär­di, Ott Sand­rak, Riin Ala­ta­lu ja Sten Berg­lund, ning 10 ko­du­loo­last: pea­le pro­jek­ti­ju­hi veel Sven Olav Paa­vel, Maar­ja Oru­sa­lu, Rii­na Laa­ne­tu, Liis Burk, Anu Adam­son, Mee­lis Al­le­mann, Lei­li Valk, Ane­te Lomp ja Tee­le Hein.
Kü­la­de koh­ta on nen­de abil koos­ta­tud 16 aja­loo­list õien­dit. Raul Val­gis­te ai­tas fil­mi­le jääd­vus­ta­da 16 sü­vain­terv­juud – igast kü­last va­li­ti ini­me­ne, kes tea­dis ja mä­le­tas lu­gu­sid kü­la­elu koh­ta. Kok­ku on teh­tud pro­jek­ti käi­gus 55 in­terv­juud, li­saks vi­deo­te­le ka dik­to­fo­ni­sal­ves­tu­sed. Kaar­di­le kan­tak­se kok­ku 235 pai­ka koos neid tut­vus­ta­va­te lu­gu­de­ga, ka on saa­dud koo­piaid sa­da­dest fo­to­dest.

Kai­sa Lin­no: „Et in­ter­ne­tis oleks lõ­puks vi­ga­de­ta and­me­baas, pa­lu­me abi. Le­vi­ta­me lin­ki ole­ma­so­le­va ma­ter­ja­li­ga Fa­ce­boo­ki-võr­gus­ti­kes Kuu­sa­lu Kuu­lu­ta­ja ja Kuu­sa­lu Aja­lu­gu ning ka Kuu­sa­lu val­la Fa­ce­boo­ki-le­hel. Kui mär­ga­tak­se vi­gu, pa­lu­me tea­da an­da.“

Aja­loo­la­ne Riin Ala­ta­lu kõ­ne­les, kui­das esial­gu tun­dus tal­le, et La­he­maa kü­la­sid on aas­ta­te jook­sul ju­ba nii­gi uu­ri­tud ja pä­ri­must tal­le­ta­tud, mil­leks veel, kui Ees­tis on pal­ju kü­la­sid, mil­le koh­ta sel­li­seid ma­ter­ja­le po­le. Kuid nüüd leiab, et tä­nu sel­le­le pro­jek­ti­le saab La­he­maa kü­la­de koh­ta mit­meid ki­his­tu­si, mis ko­gu­tud lä­bi aas­ta­te, see­ga ter­vik­li­ku­ma pil­di.

„Ja­kob Hurt te­gi 1898. aas­tal üles­kut­se, et on vii­ma­ne aeg ko­gu­da pä­ri­must neilt, kes veel mi­da­gi mä­le­ta­vad. Tä­nu te­ma al­ga­tu­se­le, hil­jem Gus­tav Vil­bas­te­le ja pal­ju­de­le abi­lis­te­le on Ees­tis maail­ma pa­ri­mad folk­loo­ri­ko­gud. Nüüd ole­me saa­nud nei­le ko­gu­de­le juur­de väär­tus­lik­ku ma­ter­ja­li uue­ma aja koh­ta. See on ko­gu­kon­na­kesk­ne ja olu­li­ne on, et kõik osa­poo­led olek­sid kaa­sa­tud,“ kom­men­tee­ris ta.

Eelmine artikkelKeh­ras ja Raa­si­kul mee­nu­ta­ti 1941. aas­tal küü­di­ta­tuid
Järgmine artikkelAni­ja val­la noor­soo­töös­pet­sia­list on KAD­RI KÄÄRD