Lä­bi­rää­ki­mis­te kok­ku­le­pe – Suur­pea pii­re ei pea muut­ma

285
Kuusalu vald.

Eel­mi­sel kol­ma­päe­val koh­tu­sid Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se al­ga­tu­sel Lok­sa kul­tuu­ri­kes­ku­se saa­lis Suur­pea kü­la kol­me hu­vig­ru­pi esin­da­jad. Val­da esin­da­sid val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si, vo­li­ko­gu esi­mees Vär­ner Loots­mann ja kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list Ere Ui­bo. Suur­pea lin­na­ku ja põ­lis­kü­la eral­da­mi­se al­ga­ta­ja­test osa­le­sid kok­ku­saa­mi­sel Sig­ne Blum ja Tõ­nu Pres­järv. MTÜst Suur­pea Kü­la­selts ning An­ze­li­ka Koch ja Ja­nek Mar­ke­vitš en­di­sest sõ­ja­väe­lin­na­kust. Kü­la se­nist hal­dus­jao­tust soo­vi­vast MTÜst Pa­rim Paik Suur­peal olid kok­ku­saa­mi­sel An­ne­li La­mo­no­va ja Õn­ne Ar­ba. Val­la­va­ne­ma sõ­nul jõu­ti kok­ku­lep­pe­le, et kü­la ei ha­ka­ta ka­heks ja­ga­ma, sel­le ase­mel muu­de­tak­se val­las keh­ti­vat kü­la­va­ne­ma sta­tuu­ti: „Ot­si­me la­hen­du­se ning leia­me sõ­nas­tu­se sta­tuu­ti muut­mi­seks nii, et lin­na­ku ja põ­lis­kü­la ela­ni­kud saak­sid osa kü­la­ra­hast ja võik­sid toi­me­ta­da omaet­te. Sta­tuu­ti saab muu­ta vo­li­ko­gu ot­su­se­ga, sel­le­le eel­ne­vad aru­te­lud ko­mis­jo­ni­des ja kind­las­ti ka koos kü­la­va­ne­ma­te­ga.“ Suurpea küla 115 elanikku saatsid märtsis vallavalitsusele taotluse jagada küla ja linnak eraldi asustusüksuseks. Vallavolikogu algatas asustusjaotuse muutmise ja andis vallavalitsusele ülesande uurida asjaolusid.