Kuusalu volikogu lükkas Loksa ettepaneku tagasi

1510

Loksa linnapea teatas istungil Kuusalu vallavolikogu liikmena, et on Kuusalu valla ja Loksa linna liitmise poolt.

Kuusalu vallavolikogu otsustas 9 poolt- ja 6 vastuhäälega mitte nõustuda Loksa linnavolikogu ettepanekuga algatada ühinemisläbirääkimised haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks.
Loksa tegi jaanuaris ühinemisläbirääkimiste alustamiseks ettepaneku Haljala, Kadrina ja Vihula vallale. Sama ettepanek esitati ka Kuusalu vallale, kuid tingimusega, et loovutataks külad, kus asub Lahemaa rahvuspark. Lisatud oli, et Kuusalu vallaga ollakse valmis liituma ka tervikuna, kui vald loobub Kiiu mõisa renoveerimisest.
Kuusalu vallavolikogu otsustas esimese ettepaneku kohta, et sellega ei saa nõustuda, kuna kogu Lahemaa rahvusparki hõlmava omavalitsuse moodustamise idee pole leidnud toetust Lahemaa teistelt omavalitsustelt.
Kadrina volikogu arutas Loksa ettepanekut 17. veebruaril ja lükkas selle tagasi, sest ühisosa puudub Loksa linnaga. Vihula vallavolikogu otsustas 10. märtsil, et alustab läbirääkimisi pärast seda, kui on vastu võetud uus haldusreformiseadus. Haljala volikogu otsustas 15. märtsi istungil keelduda Loksa linnavolikogu ühinemisettepanekust.
Kuusalu volikogu ei nõustunud ka Loksa linnavolikogu ettepaneku teise poolega, mis puudutas Kiiu mõisa renoveerimisest loobumist. Kuusalu volikogu otsuses on kirjas, et selle ettepanekuga seatakse kahtluse alla Kuusalu vallavolikogu kui demokraatlikult moodustatud võimuorgani õigus, võime ja kohustus seaduste alusel iseseisvalt korraldada ja juhtida kohalikku elu, lähtudes vallaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades valla arengu iseärasusi.
Kuusalu vallavolikogu esimees Enn Kirsman ütles otsuse-eelnõu tutvustuseks, et seda arutati volikogu mitmes komisjonis, Loksa ettepanekuid oli tutvustatud kahel rahvakoosolekul ja külavanemate koosolekul.
„Lahemaa valla idee ei ole sellisel kujul realiseerunud, nagu Loksa linnavolikogu pakkus. Loksa ettepaneku teine osa on lihtsalt kohatu sekkumine Kuusalu valla kui iseseisva institutsiooni tegemistesse. Mina ja ilmsesti ka paljud teised lugesid sellest välja soovi Kuusalu volikogu omavahel tülli pöörata,“ lausus ta.
„Kas ühineda Loksaga või mitte, seda arutati koosolekutel ja leiti, et tuleks püüda leida ühisosa Loksaga, jõuda sisuliste läbirääkimiste ja kokkulepeteni pariteetsetel alustel. Oli ka seisukoht, et oodata ära haldusreformiseaduse vastuvõtmine ja siis vabatahtliku ühinemisega edasi minna.“
Kuusalu vallavolikogu liige, Loksa linnapea Värner Lootsmann kommenteeris Vihula vallavolikogu otsust Loksa ettepaneku kohta, et ühinemisläbirääkimisi ollakse valmis alustama pärast seda, kui seadus on vastu võetud.
Enn Kirsman sõnas, et kehtiv seadus annab võimaluse ühinemisläbirääkimiste alustamise ettepanek kas vastu võtta või tagasi lükata, edasilükkamist ette ei näe.

Opositsiooni küsimused
Margus Soom teatas, et ka tema luges Vihula otsustest välja sama, mis Värner Lootsmann, ning palus komisjonide esimeestelt seisukohta Loksa ettepaneku kohta.
Kogukonnakomisjoni esimees Andres Allmägi ütles, komisjon ei olnud Kuusalu valla poolitamisega nõus. Loksa ettepaneku teise osa kohta leiti, et teine volikogu ei saa otsustada naabervalla asju.
Arengukomisjoni esimees Mart Reimann lisas, Loksa ettepanek oligi esitatud stiilis, et ükski volikogu sellega nõustuda ei saaks.
Mait Kröönström ütles, et külavanemate koosolekul jäi kõlama mõte – me pole nii rikkad, et ühinemise kompensatsiooniks makstavast 800 000 eurost loobuda. Kui isikud ei sobi omavahel läbi rääkima, siis leida teised, kes räägivad, ja edasi minna.
Ta küsis, kas möödunud aasta lõpus loodud komisjon on ühinemisküsimusega tegelenud.
Enn Kirsman vastas, et saatis Loksa linnavolikogule kirja kohe, kui töörühm moodustati: „Selle töörühma töö lõppes enne algust, sest Loksalt tuli vastus, et ühise töörühma loomisel ei ole mõtet. Vallavolikogu moodustas töörühma 2008. aasta otsuste edasiviimiseks, nüüd tuleks tühistada nii see otsus kui ka töörühm.“
Loksa linnavolikogu tegi 2008 novembris Kuusalu volikogule ettepaneku ühinemisläbirääkimiste alustamiseks, Kuusalu volikogu võttis detsembris ettepaneku vastu, kuid Loksa linnajuhtide väitel ei jõudnud Kuusalu vastus nendeni. Ühinemisläbirääkimisi ei alustatud.
Värner Lootsmann: „2008. aasta otsus puudutas 2009. aasta kohalikke valimisi, ärge pange pead liiva alla. Kuusalu vallavolikogu liikmena mulle meeldiks, et Loksa linn ja Kuusalu vald liituksid. Kui uued ettevõtted alustavad Loksal lähiajal, nagu on plaanis, saaks vald Loksa näol arvestatava maksubaasi. Loksa ettepanek pole tehtud kellelegi ärategemiseks. Kiiu mõisa on vaja remontida, aga olukorras, kus haldusreform tuleb aasta-pooleteise pärast, on mõistlik, et arutatakse enne läbi, kui selleks laenu võetakse. Kuusalu valla laenukoormus pole aastatega vähenenud.“
Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi: „Kui tulin vallavanemaks, oli valla laenukoormus üle 70 protsendi eelarve kogumahust, praegu on 40 protsenti.“
Margus Soom: „Loksa linnavolikogu otsus seostada haldusreformi Kiiu mõisa renoveerimisega oli ääretult tark ja ettenägev. Liitumine tuleb ning hea oleks, kui Kuusalu vald ei oleks siis mõisa renoveerimiseks võetud 800 000eurose laenu võrra vaesem. Haldusreform on olnud arutuse all väikeses ringkonnas. Meil on hooneid, kuhu võiks minna vallamaja. Loksalt tuleksid liitunud valla bilanssi linnavalitsuse hooned. Teemade ring on lai, on plusse ja miinuseid, mis vajavad läbi arutamist.“
Ta viitas ettepanekule, mille luges ette juba istungi alguses: „Riigimehelikult mõtlevad omavalitsused on mõistnud haldusreformi vajalikkust. Paraku Kuusalu vallas on haldusreformi küsimustega tegeletud pealiskaudselt ja mitte tulevikku suunatud visiooni kujundamisega. Tulenevalt seadusandlusest teen ettepaneku moodustada Kuusalu volikogu juurde laiapõhjaline haldusreformikomisjon kõigist soovi avaldavatest volikoguliikmetest.“

Üksi jalgpalli mängida ei saa
Sulev Valdmaa avaldas arvamust, et Kuusalu vastus Loksa linnale ei ole soliidne: „Eri orkestrid mängivad praegu eri pille, tuleks moodustada orkester, kes suudab koos mängida.“
Andres Kaarmann märkis, et võiks võtta suuna Loksaga ühinemiseks: „Kunstlikult vastandada ei ole mõtet, suur hulk vallainimesi käib Loksal tööl ja koolis.“
Andres Allmägi: „Külavanemate koosolekul jäi kõlama mõte – jalgpalli ei saa mängida, kui reeglid ei ole paigas. Ootame ära uue haldusreformiseaduse.“

Eelmine artikkelKuusalu JK Rada alustas uut hooaega kaotusega
Järgmine artikkelSõnumitooja 30. märtsi lehes