Kuu­sa­lu võistkonnale Ees­ti noor­te MV pronks­me­da­l

13
Kuu­sa­lu saa­li­ho­ki­tüd­ru­kud võit­sid Ees­ti noor­te meist­ri­võist­lus­tel teist aas­tat jär­jest 3. ko­ha. Fo­to Kristel Oja

Ree­del, 22. märt­sil Jõ­ge­val toi­mu­nud Ees­ti noor­te saa­li­ho­ki meist­ri­võist­lus­te fi­naal­tur­nii­ril tu­li tü­tar­las­te U14 va­nu­se­klas­sis Ees­ti meist­riks kroo­ni­tud Jõ­ge­va SK Tä­he/Oli­via 10TÜ ja EMÜ SK võist­kon­na jä­rel 3. ko­ha­le Kuu­sa­lu võistkond.

Meist­ri­võist­lus­tel osa­le­sid 6 võist­kon­da. Põ­hi­tur­nii­ril män­gi­sid kõik nais­kon­nad oma­va­hel kaks kor­da. Liid­ri­na lõ­pe­tas Jõ­ge­va SK Tä­he/Oli­via 10TÜ võist­kond, kes ko­gus 27 punk­ti, järg­ne­sid Keht­na SK 18 ja Kuu­sa­lu SK 15 punk­ti­ga. Kuu­sa­lu võistkond alis­tas esi­me­ses män­gus hi­li­se­ma meist­ri Jõ­ge­va 8:7, kuid kao­tas tei­se män­gu 4:8. Keht­na­le kao­ta­ti mõ­le­mad män­gud, 7:10 ja 3:6, esi­me­ne mäng EMÜ­ga või­de­ti 6:5, tei­ne kao­ta­ti 2:4, Rap­la SHK-le kao­ta­ti esi­me­ne mäng 4:15, kuid tei­ne või­de­ti 7:5 ning mõ­le­mad män­gud Oru põ­hi­koo­li võistkon­na­ga Kuu­sa­lu või­tis: 6:5 ja 5:0.

Pool­fi­naa­lis Jõ­ge­va SK Tä­he/Oli­via 10TÜ vas­tu tu­li Kuu­sa­lu nei­du­del vas­tu võt­ta 3:6 kao­tus (0:1, 3:1, 0:4), kuid 3.-4. ko­ha män­gus alis­ta­ti tä­na­vu esi­mest kor­da Keht­na SK 3:2 (1:1, 2:0, 0:1). Ees­ti noor­te meist­ri­võist­lus­te pronks­me­da­li või­du­ga kor­das Kuu­sa­lu jä­rel­kas­vuvõist­kond oma mul­lust tu­le­must.

Kuu­sa­lu võist­kon­na koos­sei­sus män­gi­sid Kuu­sa­lu kesk­koo­li õpi­la­sed San­dra Aun, Hei­di Ki­vi, De­lii­se Dor­bek, Li­se Ama­lie Jen­sen, Miia Tom­son, Mad­leen Lo­vii­se Sikk, Ka­ro­lin Ad­ler, Jo­set­te Roo­pa, He­le­ri Bok­lan, Ma­til­da Sei­no­ja, Ag­nes Agat­he Treu­feld ja Mia-Sa­rah Hiis ning Han­na-Bret Pa­jus ja He­ti-Lii­se Pa­jus Keh­rast. Tüd­ru­ku­te tree­ner on Pil­le Plakk.

Kuu­sa­lu võistkon­na vä­ra­va­vaht Ag­nes Agat­he Treu­feld päl­vis põ­hi­tur­nii­ri pa­ri­ma vä­ra­va­va­hi eriau­hin­na. Ta oli ka fi­naal­tur­nii­ri re­sul­ta­tiiv­seim väravavaht, tõrjudes 49 viskest 41.

Eelmine artikkelAru­kü­la B2-klas­si noor­me­hed said Ees­ti meistrivõistlustel kä­si­pal­lis 3. ko­ha
Järgmine artikkelLõp­pe­sid Har­ju­maa koo­li­de­va­he­li­sed meist­ri­võist­lu­sed võrk­pal­lis