Aru­kü­la B2-klas­si noor­me­hed said Ees­ti meistrivõistlustel kä­si­pal­lis 3. ko­ha

8
Aru­kü­la Spor­dik­lu­bi B-klas­si kä­si­pal­lu­rid koos tree­ner AND­RUS RO­GEN­BAU­MI­GA. Fo­to Mer­lin Raud­kett/Ees­ti Kä­si­pal­li­liit

Põl­vas Me­si­kä­pa hal­lis toi­mus 29.-31. märt­si­ni noor­mees­te B2 (2008 ja hil­jem sün­di­nud) va­nu­sek­las­si Ees­ti 2024. aas­ta kä­si­pal­li­meist­ri­võist­lus­te 2. etapp ning sel­gu­sid pa­ri­mad. B2-va­nu­se­klas­si noor­mees­te võist­kon­di osa­les Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel 8. Ka­he eta­pi jook­sul män­gi­sid kõik üks kord oma­va­hel ning see­jä­rel toi­mu­sid fi­naal­tur­nii­rid.

Pä­rast det­semb­ri al­gu­ses Aru­kü­las toi­mu­nud esi­mest etap­pi, kus iga mees­kond pi­das viis män­gu, oli 10 punk­ti­ga lii­der Põl­va Kä­si­pal­lik­lu­bi/Põl­va Spor­di­koo­li võist­kond, järg­ne­sid 7 punk­ti­ga Tal­lin­na Kä­si­pal­lia­ka­dee­mia (TKA) ja SK Ta­pa/Ta­pa Val­la Spor­di­koo­li võist­kond. Aru­kü­la Spor­dik­lu­bi oli 6 punk­ti­ga 4. ja HC Keh­ra sa­mu­ti 6 punk­ti­ga 5. ko­hal. Aru­kü­la SK alis­tas HC Keh­ra 21:20, HC Viim­si 27:24 ja HC Tal­la­se 23:17, kuid kao­tas TKA-le 14:20 ja Ta­pa­le 16:22. Keh­ra mees­kond alis­tas Vil­jan­di KK/Vil­jan­di SK/Pär­nu 24:20, Tal­la­se 21:19 ja Viim­si 24:14, kuid kao­tas li­saks Aru­kü­la­le ka TKA­le 21:27.

Tei­se eta­pi esi­me­sel päe­val eel­mi­sel ree­del kao­tas Aru­kü­la Põl­va­le 20:29, kuid alis­tas Vil­jan­di/Pär­nu mees­kon­na 32:17. Keh­ra noor­me­hed pi­did vas­tu võt­ma kaks kao­tust – Ta­pa­le kao­ta­ti 20:28 ja Põl­va­le 26:32.

Lau­päe­val-pü­ha­päe­val jät­ku­sid män­gud ka­hes fi­naalg­ru­pis. Roh­kem punk­te ko­gu­nud neli mees­kon­da Põl­va, TKA, Aru­kü­la ja Ta­pa pää­se­sid A-fi­naa­li, kus sel­gi­ta­ti väl­ja 1.-4. ko­had. Keh­ra, Tal­las, Vil­jan­di/Pär­nu ja Viim­si jät­ka­sid B-fi­naa­lis ehk koh­ta­de­le 5.-8.

Aru­kü­la mees­kond kao­tas A-fi­naa­lis Põl­va­le 21:24, kuid alis­tas Ta­pa 30:23 ja TKA 24:18. Lõp­li­ku pa­re­mus­jär­jes­tu­se saa­mi­seks lii­de­ti põ­hi- ja fi­naal­tur­nii­ri punk­tid. Ees­ti meist­riks tu­li Põl­va KPK/Põl­va SK mees­kond täi­se­du 20 punk­ti­ga. Tei­se ko­ha sai TKA 13 ja kol­man­da ko­ha Aru­kü­la SK 12 punk­ti­ga.

Aru­kü­la Spor­dik­lu­bi pronks­me­da­li võit­nud mees­kon­da kuu­lu­sid Ro­bin Raen Lõõ­nik, Too­mas Kan­gur, Uku Kor­jus, Ser­go Ra­hu Soo­mets, Re­mi Tap­per Soo­mets, Aron Sepp, Kris­to­fer Pe­dai, Sten-Mikk Jür­gen­son, Ro­bert-Ru­ben Svil­berg, Cas­par Mo­lok, Joo­sep Sa­lu­mäe, Ris­to Köst, Uku Ma­dis Sõ­na­jalg, Se­bas­tian Mäelt, Tre­vor Mäe­mets ja Rai­go Ree. Nen­de tree­ne­rid on And­rus Ro­gen­baum ja Toi­vo Järv. B-fi­naa­lis kao­tas Keh­ra mees­kond Tal­la­se­le 20:21, alis­tas Vil­jan­di 25:11 ja Viim­si 24:17. Meist­ri­võist­lus­te kok­ku­võt­tes sai Keh­ra mees­kond 10 punk­ti­ga 6. ko­ha. Mees­kon­na tree­ner on Ind­rek Lill­soo.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­da ra­ja­tak­se mand­ri-Eu­roo­pa üks suu­rim aku­park
Järgmine artikkelKuu­sa­lu võistkonnale Ees­ti noor­te MV pronks­me­da­l