Raa­si­ku vald lii­tub Kesk-Ees­ti Jäät­me­hool­dus­kes­ku­se­ga

21

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas 13. ap­ril­lil, et pä­rast MTÜ Jäät­me­hal­dus­kes­kus ühen­da­mist MTÜ­ga Kesk-Ees­ti Jäät­me­hool­dus­kes­kus jät­ka­tak­se osa­le­mist sel­le liik­me­na.

2012. aas­tal moo­dus­ta­sid Har­ju­maa 10 oma­va­lit­sust MTÜ Har­ju­maa Ühis­tee­nus­te Kes­kus, mis võt­tis neilt üle jäät­me­hool­dust re­gu­lee­ri­va­te õi­gus­ak­ti­de­ga oma­va­lit­sus­te­le pan­dud üle­san­ded. Paar aas­tat ta­ga­si Jäät­me­hal­dus­kes­ku­seks ni­me­ta­tud MTÜs­se on küm­nest liik­mest jää­nud veel ne­li: Raa­si­ku, Ani­ja, Jõe­läht­me ja Har­ku vald. Val­la­va­nem And­re Sepp üt­les, et Raa­si­ku vald on kes­ku­selt saa­nud jäät­mea­last nõu ning va­ja­li­ku do­ku­men­tat­sioo­ni koos­ta­mi­se, sa­mu­ti ra­ja­ti kes­ku­se eest­ve­da­mi­sel val­la jäät­me­jaam. Ta li­sas, et jäät­me­vald­kon­nas on va­ja abi ka edas­pi­di – aas­ta lõ­pus tu­leb lä­bi viia uus kor­ral­da­tud ol­me­jäät­me­veo han­ge, koos­ta­da uus jäät­me-ees­ki­ri. Sel­le tõt­tu on va­ja ot­sus­ta­da, kas jät­ka­ta MTÜs nel­ja­ke­si või lii­tu­da mõ­ne tei­se sar­na­se ühin­gu­ga. Nel­ja oma­va­lit­su­se ju­hid on leid­nud, et mõist­lik oleks lei­da jäät­me­hal­du­se vald­kon­nas uus part­ner ning va­li­sid sel­leks Kesk-Ees­ti Jäät­me­hool­dus­kes­ku­se (KEJHK). Sel­le asu­ta­sid 2003. aas­tal Ees­ti 24 oma­va­lit­sust, pä­rast 2017. aas­ta hal­dus­re­for­mi oli MTÜl 12 lii­get. Ani­ja ja Jõe­läht­me val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­ta­sid märt­sis, et lii­tu­vad Kesk-Ees­ti Jäät­me­hool­dus­kes­ku­se­ga. Har­ku val­la­vo­li­ko­gu is­tung, mil see päe­va­kor­ras, toi­mub 29. ap­ril­lil.

KEJHK ju­ha­tu­se esi­mees Rait Pi­hel­gas mär­kis, et ka­he MTÜ ühen­da­mi­se­ga kas­va­vad pä­de­vus ja fi­nants­või­me­kus jäät­me­vald­kon­da oma­va­lit­sus­te jaoks pa­re­mi­ni ja mu­ga­va­malt aren­da­da. Ta li­sas, et kes­ku­se ees­märk on pak­ku­da ela­ni­ke­le mu­ga­va ja aru­saa­da­vat jäät­me­veo tee­nust, ta­ga­da ko­ha­li­ke­le oma­va­lit­su­se­le, et jäät­me­hool­dus oleks kor­rekt­selt kor­ral­da­tud ja jäät­me­kes­ku­sed töö­tak­sid la­du­salt ning et rii­gi ees­mär­gid jäät­me­hool­du­ses saak­sid koos oma­va­lit­sus­te­ga täi­de­tud.

Kesk-Ees­ti Jäät­me­hool­dus­kes­ku­se üld­koo­so­le­kul on ot­sus­ta­tud muu­ta or­ga­ni­sat­sioo­ni põ­hi­kir­ja, et kaks MTÜd saak­sid ühi­ne­da, uue ühin­gu ni­meks saab Ees­ti Jäät­me­hool­dus­kes­kus. KEJHK-l on 4 töö­ta­jat. Liik­me­maks on käesoleval aas­tal 0,58 eu­rot ela­ni­ku koh­ta, kuid Rait Pi­hel­ga­se sõ­nul peab hi­lis­su­vel kaa­lu­ma, mil­li­seks see edas­pi­di ku­ju­neb. Prae­gu­ne st­ra­tee­gi­li­ne plaan on laie­ne­da, et liik­me­maks oleks väik­sem.

Vo­li­ko­gu lii­ge Avo Möls kü­sis, mis muu­tub Raa­si­ku val­la jaoks pa­re­maks, kui lii­tu­tak­se Kesk-Ees­ti Jäät­me­hool­dus­kes­ku­se­ga. Sa­mu­ti soo­vis ta tea­da, kui­das toi­me­ta­vad jäät­me­val­las Har­ju 6 oma­va­lit­sust, kes on Jäät­me­hal­dus­kes­ku­sest väl­ja as­tu­nud ning miks ei saa Raa­si­ku vald toi­me­ta­da nii na­gu ne­mad.

KEJHK juht vas­tas, et MTÜ liik­me­na saab vald kva­li­teet­se­ma jäät­me­vald­kon­na do­ku­men­tat­sioo­ni ja han­ked, kui neid ük­si te­hes. Ku­lub vä­hem ener­giat ja res­surs­si, val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list saab kes­ken­du­da muu­de­le vald­kon­da­de­le. Ta kin­ni­tas ka, et jäät­me­hool­dus­kes­ku­sel on või­me­kus esin­da­da liik­meid võimalikes vaidlustes jäät­me­ve­da­ja­ga ning nen­de­ga ei kaas­ne val­da­de­le ra­ha­li­si ku­lu­tu­si.

And­re Sepp rää­kis, kui tu­li 2017. aas­tal val­la­va­ne­maks, oli osa liik­me­test Jäät­me­hal­dus­kes­ku­sest väl­ja as­tu­nud, ku­na ei ol­nud ra­hul sel­le juh­ti­mi­se­ga. Ka ne­li al­les­jää­nud lii­get pol­nud ra­hul, ja aru­ta­sid, kas va­he­ta­da väl­ja te­gev­juht­kond või lei­da muu la­hen­dus. Ot­sus­ta­ti muu la­hen­du­se ka­suks ehk ühi­ne­da Ku­na Kesk-Ees­ti Jäät­me­hool­dus­kes­ku­se­ga. Val­la­va­nem üt­les ka, et pea­gi ava­neb kor­te­riü­his­tu­te­le suu­na­tud KI­Ki mee­de jäät­me­te lii­gi­ti ko­gu­mi­se toe­ta­mi­seks ko­ha­li­kes oma­va­lit­sus­tes. Ani­ja val­la­va­lit­su­se­ga on aru­ta­tud, et esi­ta­da sin­na ühi­ne taot­lus Mo­lok-tüü­pi sü­va­ma­hu­ti­te soe­ta­mi­seks. Sel­leks on And­re Se­pa hin­nan­gul va­ja te­ha pä­ris suur töö ning kui sel­le­ga te­ge­leb Kesk-Ees­ti Jäät­me­hool­dus­kes­kus, ei pea oma­va­lit­sus tee­nust kel­lelt­ki ost­ma.

Rait Pi­hel­gas li­sas, et kui võr­rel­da and­meid, kui pal­ju on KEJHK liik­me­test oma­va­lit­sus ku­lu­ta­nud liik­me­mak­su­le ja kui pal­ju saa­nud tu­lu KI­Ki esi­ta­tud pro­jek­ti­dest, on pro­jek­ti­tu­lu ol­nud üld­ju­hul suu­rem.

„Me näe­me vae­va, et or­ga­ni­sat­sioon oleks oma­va­lit­su­se­le ka ma­jan­dus­li­kult efek­tiiv­ne,“ kin­ni­tas ta.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gil osa­le­nud 16 liik­mest olid Kesk-Ees­ti Jäät­me­hool­dus­kes­ku­se­ga lii­tu­mi­se poolt 10, vas­tu oli 1, era­poo­le­tuks jäid 5.