ÕNNE ARBA on Kuusalu valla hoolekandespetsia­list

71
Õnne Arba

Kuu­sa­lu val­la hoo­le­kan­de­spet­sia­lis­ti­na töö­tab ala­tes 9. ok­toob­rist Õn­ne Ar­ba (pil­dil), kes on üle kol­me aas­ta töö­ta­nud Lok­sa lin­na­va­lit­su­ses las­te­kait­se- ja sot­siaal­nõu­ni­ku­na. Va­rem elas ta Lää­ne-Vi­ru­maal, kuid suur soov oli ela­ma asu­da maa­le ja me­re äär­de, ala­tes maist 2022 elab Suur­pea­l. Sealt on pä­rit te­ma va­na­va­ne­mad ja lap­se­põlv on möö­du­nud Suur­peal. Prae­gu õpib ta Tal­lin­na Teh­ni­ka­kõrg­koo­li Mõd­ri­ku tee­nus­ma­jan­du­se ins­ti­tuu­dis sot­siaal­töö eria­la kol­man­dal kur­su­sel. Õn­ne Ar­ba rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et kan­di­dee­ris Kuu­sa­lu val­la­maj­ja töö­le, sest Lok­sa lin­na­va­lit­su­ses sai esi­me­se töö­ko­ge­mu­se ko­ha­li­kus oma­va­lit­su­ses ning hak­kas hu­vi­ta­ma, kui­das on kor­ral­da­tud töö ja juh­ti­mi­ne teis­tes oma­va­lit­sus­tes: „Ava­nes või­ma­lus kan­di­dee­ri­da Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus­se ja sa­mas on Kuu­sa­lu vald nüüd ka mi­nu ko­du­vald. Li­saks ta­han ma pa­nus­ta­da Suur­pea kü­la aren­gus­se.“ Hoo­le­kan­des­pet­sia­lis­ti tööü­le­san­ne­te hul­ka kuu­lub Kuu­sa­lu val­la ees­kos­tea­lus­te töö kor­ral­da­mi­ne, eri­hoo­le­kan­de tee­nu­sed, ini­mes­te nõus­ta­mi­ne sot­siaal­kü­si­mus­tes.

Eelmine artikkelKuusalu vallas ollakse enim rahul raamatukoguga ja rahulolematum teedega
Järgmine artikkelKultuurijuht VEIKO VEIERT: „Anija valla rahvas on kultuurilembene.“