Kuu­sa­lu val­las jät­kab kor­ral­da­tud jäät­me­ve­du AS Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed

71

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas möö­du­nud nel­ja­päe­va, 23. märt­si is­tun­gil Kuu­sa­lu val­la kor­ral­da­tud jäät­me­veo kont­ses­sioo­ni and­mi­seks teh­tud rii­gi­han­ke võit­jaks ASi Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed. Võit­ja­ga sõl­mi­tak­se le­ping kol­meks aas­taks ning soo­vi kor­ral on pool­te kok­ku­lep­pel se­da võimalik pi­ken­da­da veel ku­ni ka­heks aas­taks. AS Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed osu­tab Kuu­sa­lu val­las kor­ral­da­tud jäät­me­veo tee­nust ka prae­gu – viieaas­ta­ne le­ping lõp­pes det­semb­ris 2022 ning se­da pi­ken­da­ti ku­ni uue ve­da­ja sel­gu­mi­se­ni ja te­ma­ga le­pin­gu sõl­mi­mi­se­ni.

Kuu­sa­lu val­la kesk­kon­na­spet­sia­lis­ti Mar­gus Kir­si sõ­nul aitab Eesti Keskkonnateenuste ja Kuusalu vallavalitsuse vahelise lepingu vormistamisel MTÜ Ees­ti Jäät­me­hool­dus­kes­kus ning ees­märk on, et Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed alus­tab Kuu­sa­lu val­las uu­tel tin­gi­mus­tel kor­ral­da­tud jäät­me­ve­du tä­na­vu juu­nist.

Rii­gi­han­ke viis see­kord lä­bi MTÜ Jäät­me­hool­dus­kes­kus. Kuu­sa­lu vald sai MTÜ Ees­ti Jäät­me­hool­dus­kes­kus liik­meks eel­mi­se aas­ta no­vemb­ris, ala­tes jaa­nua­rist 2023 hak­kas jäät­me­hool­du­se kor­ral­dus­lik­ke üle­san­deid val­las täit­ma MTÜ. Han­ge vii­di lä­bi Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­ta­tud tin­gi­mus­te alu­sel ja läh­tu­valt val­las keh­ti­ma ha­ka­nud uuest jäät­me­hool­du­sees­kir­jast.

Rii­gi­han­ke täh­ta­jaks, 6. märt­siks esi­ta­ti kaks pak­ku­must – ASilt Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed ja ASilt Ragn-Sells. Se­gaol­me­jäät­me­te, bio­la­gu­ne­va­te aia- ja hal­jas­tus­jäät­me­te ma­hu­ti­te tüh­jen­du­se, veo ning käit­lu­se, ka teks­tii­li­jäät­me­te äraveo hin­nad kuup­meet­ri koh­ta olid ASi Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed pak­ku­mu­ses väik­se­mad. Vas­ta­valt han­ke tin­gi­mus­te­le on pa­be­ri- ja kar­ton­gi­jäät­me­te, se­ga­pa­ken­di, bio­la­gu­ne­va­te köö­gi- ja söök­la­jäät­me­te, klaas­pa­ken­di ma­hu­ti­te tüh­jen­dus, ve­du ja käit­le­mi­ne ta­su­ta.

Kesk­kon­nas­pet­sia­list Mar­gus Kirss sel­gi­tas, et uu­te tin­gi­mus­te jär­gi toi­mu­va jäät­me­veo pu­hul on kin­nis­tuo­ma­ni­kel või­ma­lus ko­hu­tus­li­ku se­gaol­me­jäät­me­te ma­hu­ti­le li­saks ren­ti­da või os­ta en­da­le soo­vi kor­ral eral­di pa­be­ri­jäät­me­te ja pa­ken­di­te ma­hu­ti või kasutada vedaja antud jäät­me­ko­tti, need saab ära anda ta­su­ta. Uuen­dus on sel­leks, et või­mal­da­da ja muu­ta mu­ga­va­maks jäät­me­te sor­tee­ri­mist.

Val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list li­sas, et se­gaol­me­jäät­me­te ma­hu­ti­te tüh­jen­da­mi­se, veo ja nen­de jäät­me­te käit­le­mi­se hind muu­tub Kuu­sa­lu val­las suh­te­li­selt vä­he – hin­na­tõus ühes kuus jääb kesk­mi­selt al­la eu­ro kuup­meet­ri koh­ta.

„Suur uuen­dus on see, et edas­pi­di saab tel­li­da ko­ju teks­tii­li­jäät­me­te ära­ve­du. Sel­lest soo­vist tu­leb tea­vi­ta­da jäät­me­ve­da­jat, kui soo­vi­jaid on pii­sav ko­gus, tea­tab ve­da­ja soo­vi­ja­te­le, mil­lal teks­tii­li­jäät­me­te ve­du toi­mub. Kui­das see kõik toi­mu­ma hak­kab, kui­das saab tel­li­da ko­ju va­na­pa­be­ri ma­hu­tit, kui­das hak­kab ole­ma köö­gi­jäät­me­te­ga, sel­gi­tavad Eesti Keskkonnateenused ja vallavalitsus täp­se­malt en­ne uue le­pin­gu­pe­rioo­di al­gust,“ rää­kis ta.

Eel­mi­sel nä­da­lal kir­ju­ta­ti ja rää­gi­ti üle­rii­gi­li­ses mee­dias pal­ju sel­lest, et muu­tu­vad nõu­ded bio­la­gu­ne­va­te ­jäät­mete kom­pos­ti­mi­seks. Mar­gus Kirss üt­les, et Kuu­sa­lu val­las hak­kavad vajadusel kom­post­ri või kom­pos­ti­hun­ni­ku ole­ma­so­lu kont­rol­li­ma vallaametnik ja jäät­me­ve­da­ja – ini­mes­tel tu­leb seo­ses uue le­pin­gu sõl­mi­mi­se­ga ve­da­ja­le tea­da an­da, kuidas on biolagunevate söögijäätmete käitlemine korraldatud.

Mar­gus Kirss: „Kuu­sa­lu val­lavalitsust kompostimise rakendmisest tea­vi­ta­ma ei pea. Ti­hea­sus­tu­ses peab kompostimisel kasutama su­le­tud kom­pos­trit, ha­jaa­sus­tu­ses võib kompostida ka lahtiselt aunas, kui see asub naab­ri kin­nis­tust vä­he­malt 3 meet­ri ja ehi­ti­sest 4 meet­ri kau­gu­sel.“

Pi­kem väl­ja­võ­te Kuu­sa­lu val­la jäät­me­hool­du­sees­kir­jast il­mus 25. jaa­nua­ri 2023 Sõ­nu­mi­too­jas ja on täies ma­hus aval­da­tud Kuu­sa­lu val­la vee­bi­le­hel.

Eelmine artikkelRaasiku val­la­ma­ja ja Aru­kü­la rah­va­ma­ja re­no­vee­ri­mi­sest
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la sot­siaal­ko­mis­jon