Raasiku val­la­ma­ja ja Aru­kü­la rah­va­ma­ja re­no­vee­ri­mi­sest

81
Raasiku vallamaja ja Aruküla rahvamaja.

Raa­si­ku val­la tä­na­vu­ses eel­ar­ves on 600 000 eu­rot, et ener­gia­tõ­hu­su­se meet­me kaa­sa­bil re­konst­ruee­ri­da ja au­to­ma­ti­see­ri­da ühises hoones ja ühe katuse all asu­va val­la­ma­ja ja Aru­kü­la rah­va­ma­ja kesk­küt­te­süs­teem ja ven­ti­lat­sioon ning pai­gal­da­da hoo­ne ka­tu­se­le päi­ke­se­pa­nee­lid.

Käesoleva aasta jaa­nua­ris kuu­lu­tas Raasiku val­la­va­lit­sus väl­ja rii­gi­han­ke val­la­ma­ja ja Aru­kü­la rah­va­ma­ja ener­gia­tõ­hu­su­se pa­ran­da­mi­seks. Täh­ta­jaks ehk 15. veeb­rua­riks, esi­tas pak­ku­mi­se pro­jek­tee­ri­mi­seks ja ehi­ta­mi­seks üks et­te­võ­te, kel­le pak­ku­mi­ne koos käi­be­mak­su­ga oli üle 845 000 eu­ro.

Val­la­va­lit­sus plaa­nis vo­li­ko­gult kü­si­da nõu­so­le­kut sõl­mi­da pak­ku­mi­se tei­nud et­te­võt­te­ga han­ke­le­ping, kuid 14. märt­sil toi­mu­nud is­tun­gi al­gu­ses võt­tis val­la­va­nem Raul Siem eel­nõu ta­ga­si. Ta sel­gi­tas, et mee­de, mil­lest Raa­si­ku val­la­le on toe­tust lu­ba­tud, eel­dab, et läh­tu­des ener­giaau­di­tist te­hak­se kõik ener­gia­tõ­hu­su­se tõst­mi­seks ka­van­da­tud tööd kor­ra­ga.

Ku­na osa val­la­ma­ja ka­tu­se ja fas­saa­di re­no­vee­ri­mis­töid on ju­ba va­rem teh­tud, po­le val­la­va­ne­ma sõ­nul või­ma­lik sel­le meet­me raa­mes enam lu­ba­tud toe­tust saa­da. Ta li­sas, et Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­ku­se tea­tel peaks sü­gi­sel ava­ne­ma uus mee­de, mil­le raa­mes on või­ma­lik toe­tust saa­da ka hoo­ne­te ener­gia­tõ­hu­su­se pa­ran­da­mi­seks osa­de kau­pa.

„Val­la­va­lit­sus tun­nis­tab rii­gi­han­ke nur­ju­nuks ning loo­de­ta­vas­ti saa­me sü­gi­sel esi­ta­da val­la­ma­ja ja rah­va­ma­ja ener­gia­tõ­hu­su­se pa­ran­da­mi­seks uue taot­lu­se,“ sõ­nas vallavanem Raul Siem.

Eelmine artikkelHar­ju­maa maa­va­ra­de tee­ma- p­la­nee­ring mää­rab tu­le­vas­te kar­jää­ri­de või­ma­li­kud asu­ko­had
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­las jät­kab kor­ral­da­tud jäät­me­ve­du AS Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed