Kuu­sa­lu val­la va­baü­hen­dus­te esin­dus tut­vus naab­ri­te­ga

177
Koh­tu­mi­ne Ani­ja val­la­ma­jas: Kol­ga­kü­la Selt­si te­gev­juht KAI­SA LIN­NO, men­tor PI­RET JEE­DAS, Kuu­sa­lu Hoo­le­la ju­ha­tu­se lii­ge KAIE US­TAV, Ani­ja val­la aren­dus­juht JAN­NE KAL­LAK­MAA, Kuu­sa­lu val­la va­ba­te­ge­vus­te koor­di­naa­tor VE­RO­NI­KA LAEN­DE, Ani­ja Mõi­sa Hal­duse te­gev­juht ÜL­LE DAUT, Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­juht UL­VI RAND, Ani­ja abi­val­la­va­nem MAR­GE RA­JA, val­la­va­nem RII­VO NOOR ja Ani­ja val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se juht VEI­KO VEIERT.

Sai­me õp­pe­käigu­ga kin­ni­tust, et tu­rism on pea­mi­ne tee­ma, mil­les võik­si­me ha­ka­ta Ani­ja ning Jõe­läht­me val­la­va­lit­sus­te ja MTÜ­de­ga edas­pi­di ti­he­da­malt koos­tööd te­ge­ma. Rae val­las nä­gi­me val­la­juh­ti­de ja va­baü­hen­dus­te häs­ti toi­mi­vat oma­va­he­list töö­kor­ral­dust, osad üle­san­ded on de­le­gee­ri­tud ale­vi­ke- ja kü­la­va­ne­ma­te MTÜ-le,“ sõ­nas Kuu­sa­lu val­la va­baü­hen­dus­te ümar­laua asu­ta­ja ja üks eest­ve­da­ja­test, MTÜ Kol­ga­kü­la Selts te­gev­juht Kai­sa Lin­no möö­du­nud kol­ma­päe­val naa­ber­val­da­des­se kor­ral­da­tud ring­sõi­du koh­ta.

Kü­las­tus oli üks osa pro­jek­tist, mil­le­ga Kai­sa Lin­no osa­les kon­kur­sil ja päl­vis tä­na­vu ke­va­del Ko­da­ni­kuü­his­kon­na Siht­ka­pi­ta­lilt ko­gu­kon­na eest­ve­da­ja sti­pen­diu­mi 5000 eu­rot. Kok­ku oli Ees­tis sti­pen­diu­mi­saa­jaid 26. Kai­sa Lin­no sai sti­pen­diu­mi Kuu­sa­lu val­la va­baü­hen­dus­te oma­va­he­li­se koos­töö pa­ran­da­mi­seks ning ees­mär­gi­pä­ra­se ja tõ­hu­sa koos­töö aren­da­mi­seks Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­ga.

Pro­jekt peab ole­ma el­lu vii­dud käe­so­le­va aas­ta­ga, det­semb­ri lõ­puks tu­leb koos­ta­da val­la va­baü­hen­dus­te st­ra­tee­gia ning sõl­mi­da va­baü­hen­dus­te ümar­laua ja Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se koos­töö­kok­ku­le­pe.

Ring­sõi­dul tut­vu­ti, kui­das naa­be­ro­ma­va­lit­sus­tes su­hel­dak­se va­baü­hen­dus­te­ga ja te­hak­se koos­tööd. Kuu­sa­lu val­la va­baü­hen­du­si esin­da­sid pea­le Kai­sa Lin­no veel Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­juht Ul­vi Rand ja MTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la ju­ha­tu­se lii­ge Kaie Us­tav ning sti­pen­diu­mip­ro­jek­ti men­tor Pi­ret Jee­das. Kaa­sa kut­su­ti Kuu­sa­lu val­la­juh­te ja spet­sia­lis­te, val­la­ma­jast osa­les va­ba­te­ge­vus­te koor­di­naa­tor Ve­ro­ni­ka Laen­de.

„Esialg­ne plaan oli tut­vu­da va­baü­hen­dus­te­ga teh­ta­va koos­töö­ga va­he­tu­te naab­ri­te juu­res – Ani­ja ja Jõe­läht­me val­las. Har­ju­maa Et­te­võt­lus- ja Aren­dus­kes­ku­se va­baü­hen­dus­te kon­sul­tant Kül­li Voll­mer soo­vi­tas kind­las­ti kü­las­ta­da ka Rae val­da ning ole­me tal­le sel­le eest vä­ga tä­nu­li­kud. Rae val­las näh­tu ja kuul­du oli mul­je­t a­val­dav,“ rää­kis Kai­sa Lin­no.

„Nä­gi­me tei­si ja sai­me tut­vus­ta­da en­da te­ge­mi­si. Na­gu sel­lis­tel õp­pe­sõi­tu­del ik­ka, saad tea­da, mi­da võiks ise pa­re­mi­ni te­ha, ning kin­ni­tust sel­le­le, mi­da oled se­ni tei­nud pä­ris häs­ti. Det­semb­ris kor­ral­da­me Kuu­sa­lu val­la va­baü­hen­dus­te jär­je­kord­se ümar­laua, kus tee­me üle­vaa­te õp­pe­rei­sil näh­tust, aru­ta­me stra­tee­giat ja val­la­va­lit­su­se­le pa­ku­ta­va koos­töö­le­pin­gu sõ­nas­tust.“

Rae val­la­ma­jas
Rae val­las on val­la­ju­hid ko­gu­kon­naus­ku, kir­jel­das ta. Võõ­rus­ta­ja­te seas olid val­la­va­nem Ma­dis Sa­rik, abi­val­la­va­nem Bär­bel Sa­lu­mäe, kom­mu­ni­kat­sioo­ni­juht Elis Me­ri­la ning va­baü­hen­dus­te esin­da­jad. Rae val­la­va­nem kuu­lub Kii­de­ma kü­la­selt­si, abi­val­la­va­nem on ol­nud ale­vi­ku­va­nem. Rae val­las on 27 kü­la ja 5 ale­vik­ku, ela­nik­ke um­bes 23 000.

Rae val­las on li­gi 20 aas­tat ak­tiiv­selt te­gut­se­nud MTÜ Rae Val­la Ale­vi­ke- ja Kü­la­va­ne­ma­te Selts. MTÜ liik­med on prae­gu­sed ning ku­na­gi­sed kü­la- ja ale­vi­ku­va­ne­mad. Liik­meid on kok­ku 52. Selts ja­gab Rae val­laee­lar­vest an­ta­vaid ko­gu­kon­na- ja kü­la­ra­ha­sid. Sum­mad kan­tak­se selt­si ar­ve­le ning selt­si ju­ha­tus vaa­tab taot­lu­sed lä­bi, seab pin­ge­rit­ta ja ot­sus­tab eral­da­ta­vad sum­mad. Selts ko­gu­neb kord kuus.

Kai­sa Lin­no: „Val­la­va­nem Madis Sarik üt­les, et see selts on val­la­va­lit­su­se käe­pi­ken­dus ko­gu­kon­nas. Vah­va oli vaa­da­ta ja kuu­la­ta, kui­das Rae val­la ju­hid kir­jel­da­sid sil­ma­de sä­ra­des ühist te­ge­vust ko­gu­kon­da­de­ga. Koo­le ja las­teae­du ka­su­ta­tak­se Rae val­la kü­la­des ja uu­sa­su­mi­tes ko­gu­kon­na­kes­kus­te­na. Koo­li­des po­le tööl mit­te hu­vi­ju­hid, vaid nen­de amet­ni­me­tus on ko­gu­kon­nas­pet­sia­lis­tid.“

Ani­ja val­la­ma­jas
Ani­ja val­la­ma­jas koh­tu­ti val­la­va­nem Rii­vo Noo­re, abi­val­la­va­ne­m Mar­ge Ra­ja ja aren­dus­ju­ht Jan­ne Kal­lak­maa­ga, Ani­ja val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­hi Vei­ko Veier­ti ja SA Ani­ja Mõi­sa Hal­dus te­gev­ju­hi Ül­le Dau­ti­ga.

Ani­ja val­las on 31 kü­la, ak­tiiv­se­malt toi­me­ta­vad 9 kü­la, kus on va­li­tud kü­la­va­nem. Kul­tuu­ri- ja spor­die­lu kor­ral­da­vad sih­ta­su­tu­sed ja val­la al­la­su­tu­sed: SA Ani­ja Val­la Spor­di­maailm ning SA Ani­ja Mõi­sa Hal­dus, Ani­ja Val­la Kul­tuu­ri­kes­kus.

Kai­sa Lin­no: „Vä­ga vah­va, et Ani­ja val­la­ma­jas tu­lid meie­ga koh­tu­ma kõik, kel­le­ga oli­me võt­nud ühen­dust ja pa­lu­nud oma ko­ge­mu­si ja­ga­ma. Rää­ki­si­me Ani­ja val­la­ma­jas sel­lest, kui­das Keh­ras on li­gi poo­led ela­ni­kest ve­ne­keel­sed, see ko­da­nik­kond on vä­he­m ak­tiiv­ne, ot­si­tak­se või­ma­lu­si nen­de kaa­sa­mi­seks. Viis aas­tat ta­ga­si lii­tu­ti Aeg­vii­du val­la­ga. Ani­ja mõi­sa klien­did on suu­res osas Tal­lin­nast, ko­ha­lik­ke käib vä­hem. Val­la­ma­jas aru­ta­tak­se, kui­das rah­vast roh­kem kaa­sa­ta.“

Kai­sa Lin­no sõ­nul jõu­ti ühi­se­le tõ­de­mu­se­le, et ku­na La­he­maa rah­vus­park ja Kõr­ve­maa maas­ti­ku­kait­sea­la asu­vad kõr­vu­ti, kait­sea­lad on mõ­le­mas val­las olu­li­sed mat­ka- ja laie­malt tu­ris­mi­piir­kon­nad, saaks ja tu­leks te­ha koos­tööd tu­ris­mi­vald­kon­nas.

Jõe­läht­me val­la­ma­jas
Jõe­läht­me val­las võt­sid Kuu­sa­lu val­la va­baü­hen­dus­te de­le­gat­sioo­ni vas­tu abi­val­la­va­nem Priit Põld­me ja kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list Lau­ra Ruul, kes osa­le­sid päe­va al­gu­ses ka kok­ku­saa­mi­sel Rae val­la­ma­jas. Jõe­läht­me val­la­ma­jas koh­tu­ti pea­le nen­de veel aren­dus­nõu­nik Piia El­le­ri­ga.

Kai­sa Lin­no: „Jõe­läht­me val­las on um­bes 30 va­baü­hen­dust. Soo­vi­tak­se val­la MTÜ­de ra­has­ta­mis­kor­da täien­da­da ning pi­gem kü­si­ti meilt, kui­das Kuu­sa­lu val­las toe­ta­tak­se MTÜ­sid ja uu­ri­ti meie ümar­laua koh­ta. On häm­mas­tav ja ka­de­dust­ te­ki­tav, kui pal­ju roh­kem an­nab Jõe­läht­me vald ra­ha MTÜ­de­le. Sa­mas on seal ak­tiiv­selt te­gut­se­vaid MTÜ­sid vä­hem kui meil. Kuu­sa­lu val­las on va­baü­hen­du­si li­gi 150. Va­baü­hen­dus­teks ni­me­ta­me sel­li­seid MTÜ­sid, mis te­gut­se­vad laie­malt ko­gu­kon­na heaks, mit­te ai­nult oma liik­me­te hu­vi­des.“

Ka Jõe­läht­me val­la­ esindajatega leiti ühiselt, et kind­las­ti tu­leks ha­ka­ta koos­tööd te­ge­ma tu­ris­mi vald­kon­nas, märkis Kai­sa Lin­no.

Eelmine artikkelRe­for­mie­ra­kon­na Kuu­sa­lu piir­kon­na ju­ha­tus
Järgmine artikkelAegviidu lasteaia renoveerimisprojekti teeb Kompro