Kuusalu valla ÜVK uus arendamise kava 2016-2027

1150

Valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) arendamise kava tuleb kord 4 aasta tagant korrigeerida.

Kuusalu vallavolikogu kinnitas 10. veebruari istungil valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2027. Selles on Kuusalu valla alevike ja külade olemasolevate ning kavandatavate ühisveevärkide ja reovee kogumisalade kaardid, põhiskeemid, arenduste ajakavad, hinnangulised maksumused. Arengukava koostas vallavalitsuse tellimusel AS Infragate Eesti, maksma läks 4920 eurot.
Keskkonnakomisjoni esimees, arengukava koostamises Infragate Eesti konsultandina osalenud Raul Valgiste selgitab, et eelmine arengukava kinnitati 2013. aastal, 2014. aastal muutus veeseadus ning uues arengukavas on tehtud muudatused vastavalt sellele. Arengukavas on kaasajastatud Kuusalu, Kiiu ja Kolga alevike veevärgid, mis  rekonstrueeriti ELi Ühtekuuluvusfondi toetusrahaga.
Veel on arengukavas kirjeldatud laiendatavat Pudisoo küla veevärki. OÜ Kuusalu Soojus esitas 17. veebruaril KIKi rahataotluse, Pudisoo veesüsteemi väljaehitamiseks taotleb ettevõte 240 000 eurot, kogumaksumus on hinnanguliselt 280 000 eurot, omafinantseering 40 000 eurot. Veel küsib Kuusalu Soojus KIKist toetust Kuusalu, Viinistu, Salmistu, Pärispea külas joogivee kvaliteedi parandamiseks, kokku 85 000 eurot, kogumaksumus on 100 000 eurot, omaosalus 15 000 eurot. KIKi nõukogu langetab otsuse kolme kuu jooksul.
Kiireloomulisematest töödest on arengukavasse kirjutatud joogivee kvaliteedi parandamine Pärispea, Viinistu, Joaveski, Hara, Virve, Kuusalu,  Salmistu, Tammistu, Turbuneeme külas, reoveepuhastite rekonstrueerimine Kolgakülas, Uuris, kanalisatsioonisüsteemide uuendamine Kolgakülas, Suurpeal, Uuris, Valklas, Vihasoos, Viinistul. Aastate 2016-2019 investeeringuprogrammis on veel puurkaev-pumplate rekonstrueerimine Jumindal, Kasispeal, Kodasoos, Leesil, Pedaspeal, Pudisoos, Tapurlas, Turbuneemes, Virvel. Lisaks sademeveetorustike rekonstrueerimine Kuusalus ja Kiius ning tuletõrje veehoidla rajamine Kuusalu külla. Kokku kuluks 2 713 200 eurot.
Arengukava pikaajalises programmis (2010-2027) on kavandatud investeeringud veel Kuusalus, Andineemes, Haras, Leesil, Joaveskil, Jumindal, Kasispeal, Kodasoos, Kolgakülas, Pedaspeal, Pärispeal, Salmistul, Suurpeal, Sõitmes, Tapurlas, Turbuneemes, Vahastus, Valklas, Vihasoos ja Virvel. Kokku 9 635 400 eurot.
Arengukava leiab Kuusalu valla kodulehelt. Lisatud on seletuskiri, valla külade ühisveevärkide ja -kanalisatsioonivõrkude skeemid.

Eelmine artikkelSaunja kunstnik AIVAR JUHANSON avas näituse Kuusalu rahvamajas
Järgmine artikkelKehra gümnaasiumi õpetaja REESI KUSLAP pani lapsed räppima