Kuu­sa­lu val­la uue jäät­me­ka­va pro­jekt näeb et­te ol­mep­rü­gi al­ter­na­tiiv­set ko­gu­mist

43
MAR­GUS KIRSS.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ava­li­kus­tas es­mas­päe­vast, 10. jaa­nua­rist Kuu­sa­lu val­la jäät­me­ka­va aas­ta­teks 2022-2026 pro­jek­ti. Ava­li­kus­ta­mi­ne kes­tab ku­ni jaa­nua­ri lõ­pu­ni. Sel aja­va­he­mi­kul oo­da­tak­se val­lae­la­ni­kelt pro­jek­ti koh­ta kir­ja­lik­ke et­te­pa­ne­kuid ja ar­va­mu­si. Uue jäät­me­ka­va koos­tas val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel MTÜ Jäät­me­hal­dus­kes­kus ee­sot­sas sel­le ju­ha­ta­ja Tõ­nu Tup­pit­sa­ga.

Jäät­me­ka­va kir­jel­dab kor­ral­da­tud jäät­me­veo ning jäät­me­te lii­gi­ti ko­gu­mi­se aren­da­mist Kuu­sa­lu val­las. Prae­gu osu­tab val­las kor­ral­da­tud jäät­me­veo tee­nust AS Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed, le­ping on sõl­mi­tud 2022. aas­ta lõ­pu­ni.

Kuu­sa­lu val­la kesk­kon­na­spet­sia­list Mar­gus Kirss sel­gi­tas, uut jäät­me­ka­va on tar­vis sel­leks, et fik­see­ri­da eda­si­sed põ­hi­mõt­ted kor­ral­da­tud jäät­me­veo ja jäät­me­te lii­gi­ti ko­gu­mi­se osas ning nei­le tu­gi­ne­des viia lä­bi rii­gi­han­ge uue jäät­me­ve­da­ja leid­mi­seks.

„Oo­ta­me jäät­me­ka­va pro­jek­ti­le ta­ga­si­si­det ja mõt­teid, mil­le põh­jal saa­me te­ha muu­da­tu­si. Pa­lu­me kir­ju­ta­da sa­mu­ti siis, kui pro­jek­ti­ga ol­lak­se ra­hul. Lä­hia­jal aru­tab jäät­me­ka­va pro­jek­ti ka val­la­vo­li­ko­gu kesk­kon­na- ja ehi­tus­ko­mis­jon,“ üt­les kesk­kon­nas­pet­sia­list.

Tu­le­ne­valt sea­du­sest pea­vad kin­nis­tuo­ma­ni­kud hak­ka­ma li­saks ol­me­jäät­me­te­le ko­gu­ma ja ära and­ma bio­jäät­meid. Jäät­me­ka­va suu­rim uuen­dus on plaan ehi­ta­da kü­la­des väl­ja ko­gu­mis­ma­hu­ti­te plat­sid, ku­hu pai­gu­ta­da li­saks pa­ken­di-, pa­be­ri- ja klaa­si­jäät­me­te kon­tei­ne­ri­te­le va­ja­du­sel bio­jäät­me­te kon­tei­ne­rid ning se­gaol­me­jäät­me­te ühis­kon­tei­ne­rid. Mar­gus Kir­si sõ­nul on te­gu kor­ral­da­tud ära­veo al­ter­na­tiiv­se või­ma­lu­se­ga, al­les jääks ka kor­ral­da­tud jäät­me­veo se­ni­ne süs­teem, et kin­nis­tu­tel on oma ol­mep­rü­gi kon­tei­ner, mi­da jäät­me­ve­da­ja tüh­jen­dab re­gu­laar­selt.

Jäät­me­ka­va pro­jek­tis on kor­ral­da­tud jäät­me­veo al­ter­na­tiiv­se va­rian­di koh­ta kir­jas, et ha­jaa­su­tu­ses on prob­leem tal­vis­te teeo­lu­de­ga: „La­hen­du­seks saab järg­mi­sel kor­ral­da­tud jäät­me­veo­pe­rioo­dil pak­ku­da ela­ni­ke­le et­te­maks­tud jäät­me­ko­ti tee­nust (näi­teks pa­ken­di­te, pa­be­ri­jäät­me­te, se­gaol­me­jäät­me­te jaoks), mis või­mal­dab ka lõ­pe­ta­da hooa­ja­li­se va­bas­tu­se. Et­te­maks­tud jäät­me­kot­ti on või­ma­lik üle an­da lii­gi­ti ko­gu­ta­va­te jäät­me­te ko­gu­mis­ko­ha juu­res, naa­ber­kin­nis­tul või jäät­me­jaa­mas. Kesk­mi­selt tu­leb ar­ves­ta­da 10 jäät­me­ko­ti­ga era­mu koh­ta aas­tas.“

Kon­tei­ne­ri­te­ga ko­gu­mis­koh­ti on val­las ka­van­da­tud kok­ku 63, nen­de täp­sed asu­ko­had või­vad veel muu­tu­da.

Jäät­me­ka­va pro­jek­tis on mär­gi­tud, et prae­gu on kor­ral­da­tud jäät­me­veo­ga lii­tu­nud Kuu­sa­lu val­las li­gi 2000 kin­nis­tut, mil­lest 90 ka­su­ta­vad tee­nust ai­nult su­ve­hooa­jal. Sõ­nu­mi­too­ja kü­si­mu­se­le, kas hõl­ma­tud on kõik jäät­me­te­ki­ta­jad, vas­tas Mar­gus Kirss, et sea­dus ko­hus­tab kor­ral­da­tud jäät­me­veo­ga lii­tu­ma ja sõl­mi­ma ve­da­ja­ga le­pin­gu, kuid vii­ma­sel ajal ei ole teh­tud põh­ja­li­ku­mat kont­rol­li, kas kõik on lii­tu­nud. Plaa­nis on kont­rol­li­da en­ne, kui tehak­se han­ge uue jäät­me­ve­da­ja leid­mi­seks.

Se­gaol­me­jäät­me­te ühis­kon­tei­ne­ri­te ja nen­de tüh­jen­da­mi­se eest hak­kaks ta­su­ma jäätmeveo hanke võitja. Sa­mas tõ­des kesk­kon­nas­pet­sia­list, et ei ole teh­tud ar­vu­tu­si, kui pal­ju see võiks val­la­le maks­ma min­na ning kas jäät­me­kot­ti­de ta­su ka­taks ku­lud.

Bio­la­gu­ne­va­te jäät­me­te kon­tei­ne­rid pai­gu­ta­taks ale­vi­kes­se ja kü­la­des­se, ku­hu neid va­ja­tak­se. Prae­gu ko­gu­vad ja an­na­vad bio­jäät­meid ära­veoks Kuu­sa­lu val­las 67 kin­nis­tu val­da­jad, mis on üle 5 prot­sen­di kin­nis­tu­test val­las.

Bio­jäät­me­te ko­gu­mi­se ko­hus­tus laie­neb kõi­gi­le 2023. aas­tast. Mar­gus Kirss mär­kis, kui kin­nis­tu oma­nik an­nab tea­da, et kom­pos­tee­rib bio­jäät­med ja saab se­da tões­ta­da, siis ei pea bio­jäät­me­te kon­tei­ne­rit soe­ta­ma. Ha­ja­kü­la­des ei pruu­gi ko­gu­mis­koh­ta­des­se bio­jäät­me­te kon­tei­ne­reid pan­na, kui kü­las kõik kom­pos­tee­ri­vad.

Kü­si­mu­se­le, kui pal­ju­des oma­va­lit­sus­tes on Ees­tis li­saks ol­mep­rü­gi ta­va­pä­ra­se­le kor­ral­da­tud ära­veo­le ka al­ter­na­tiiv­ne ko­gu­mi­ne ja ve­du, mil­le eest ta­sub ve­da­ja­le oma­va­lit­sus, vas­tas ta, et sarnast süsteemi on kaalutud, aga ellu ei ole kusagil veel viidud.

Kesk­kon­nas­pet­sia­list li­sas, et kü­sis no­vemb­ris kü­la­va­ne­ma­telt ar­va­mu­si ko­gu­misp­lat­si­de asu­koh­ta­de ja se­gaol­me­jäät­me­te al­ter­na­tiiv­se kor­ral­da­tud ära­veo koh­ta, ol­me­jäät­me­te ühis­kon­tei­ne­rist on hu­vi­ta­tud Lee­si kü­la, osa­li­selt Sõit­me kü­la ning Sal­mis­tu. Pal­jud kü­la­va­ne­mad vas­ta­sid, et ei pea se­gaol­me­jäät­me­te ühis­ko­gu­mist va­ja­li­kuks ning jät­ku­ma peaks kor­ral­da­tud jäät­me­veo se­ni­ne süs­teem.

Jäät­me­te ko­gu­mis­koh­ta­de väl­jae­hi­ta­mi­se ku­lu­de koh­ta lau­sus Mar­gus Kirss, et pa­ken­di­te ko­gu­mi­se, ära­veo ja käit­le­mi­se pea­vad ta­ga­ma taas­ka­su­tu­sor­ga­ni­sat­sioo­nid, Ees­tis on neid kolm. Ko­gu­misp­lat­si­de väl­jae­hi­ta­mi­sel loo­de­tak­se te­ha nen­de­ga koos­tööd, ka on ka­vas taot­le­da toe­tu­si kesk­kon­na­fon­di­dest.

Jäät­me­ka­va pro­jek­ti leiab Kuu­sa­lu val­la vee­bi­le­helt ning pa­be­ri­le prin­di­tult on või­ma­lik lu­ge­da Kuu­sa­lu val­la­ma­jas tööae­ga­del. Val­la vee­bi­le­he­le on jäät­me­ka­va ava­li­kus­ta­mi­se kuu­lu­tu­se juur­de li­sa­tud link, kus ava­neb ava­li­ke kon­tei­ne­ri­te esialg­se­te asu­koh­ta­de ni­me­ki­ri ja eda­si klik­ki­des näeb ka nen­de asu­koh­ti kaar­di­ra­ken­du­sel.

Kesk­kon­nas­pet­sia­list rõ­hu­tas, et no­vemb­ris kü­la­va­ne­ma­telt ko­gu­tud et­te­pa­ne­kud võe­tak­se me­net­lus­se koos ava­li­kus­ta­mi­se käi­gus saa­dud ta­ga­si­si­de­ga ning ju­ba teh­tud et­te­pa­ne­kuid ei ole va­ja uues­ti esi­ta­da.

Eelmine artikkelVal­la toe­tus Nõmb­ra Kar­ja­mõi­sa­le
Järgmine artikkelATV-ga ri­ku­ti Keh­ra suu­sa­ra­da