Kuu­sa­lu val­la tä­nu­kont­sert on lü­ka­tud eda­si

56
Kolgaküla rahvamaja.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ot­sus­tas, et seo­ses Har­ju­maal ko­roo­na­le­vi­ku tõt­tu kar­mis­ta­tud pii­ran­gu­te­ga jääb ära 9. jaa­nua­ril Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas toi­mu­ma pi­da­nud tra­dit­sioo­ni­li­ne tä­nuü­ri­tus val­la aasta tegijate tunnustamiseks. Mil­lal tä­nu­kont­sert toi­mub, veel ei tea. Esi­ne­ma oli lu­ba­nud tul­la an­sam­bel Puu­luup. Kut­se tä­nu­kont­ser­di­le said tun­nus­ta­ta­vad val­la­ko­da­ni­kud. Kont­sert oli plaa­nis kor­ral­da­da ava­li­ku­na, hu­vi­lis­tel pa­lu­ti end tu­li­ja­na eel­ne­valt re­gist­ree­ri­da. Kol­ga­kü­la Selt­si te­gev­juht Kai­sa Lin­no üt­les, et tur­va­li­su­se esialg­seid nõu­deid ehk saa­li 50prot­sen­di­list ma­hu­ta­vust jär­gi­des oleks kont­ser­dil või­nud ol­la 80 ini­mest kait­se­mas­ki­des. Val­la kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list Ere Ui­bo kin­ni­tas, et tä­nuü­ri­tust ära ei jäe­ta, vaid lü­ka­tak­se eda­si.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la spor­di­rüh­ma­de te­ge­vus­toe­tus
Järgmine artikkelKoha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mi sü­gis­voo­ru toe­tu­sed