Oo­da­tak­se et­te­pa­ne­kuid Ani­ja val­la aren­gu­ka­vas­se

52
Anija vallamaja.

Ani­ja val­la­va­lit­sus tea­tab val­la ko­du­le­hel, et ku­ni 3. au­gus­ti­ni oo­da­tak­se et­te­pa­ne­kuid val­la aren­gu­ka­va 2021-2027 täien­du­seks. Aren­gu­ka­va võe­tak­se alu­seks val­laee­lar­ve koos­ta­mi­se­le, in­ves­tee­rin­gu­te ka­van­da­mi­se­le ja nen­de jaoks toe­tus­te taot­le­mi­se­le, lae­nu­de võt­mi­se­le. Kir­jas on, et kõi­gil ini­mes­tel on või­ma­lus ol­la kaa­sa­tud aren­gu­ka­va uuen­da­mis­se ja te­ha et­te­pa­ne­kuid sel­le täien­da­mi­seks. Val­la­va­nem Rii­vo Noor üt­les, et aren­gu­ka­va jaoks kü­si­tak­se et­te­pa­ne­kuid igal aas­tal ning se­da või­ma­lust on ka­su­ta­nud nii erai­si­kud kui ka kü­la­ko­gu­kon­nad: „Val­la­va­lit­sus vaa­tab et­te­pa­ne­kud lä­bi ja tee­me va­li­ku, mil­li­sed neist on meie hin­nan­gul mõist­li­kud ja teos­ta­ta­vad viie aas­ta pers­pek­tii­vis ning mis ajal ja mis­moo­di teos­ta­ta­vad. Aren­gu­ka­va täien­du­sed esi­ta­me val­la­vo­li­ko­gu­le kin­ni­ta­mi­seks.“

Eelmine artikkelVii­nis­tu juu­be­li­su­vi – kü­la 650, kuns­ti­muu­seum 20
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la uus hoo­le­kan­des­pet­sia­list on KAT­RIN PÄRT­LI