Kuu­sa­lu val­la taid­le­ja­te tal­ve­peo tee­ma oli „Ees­ti mui­nas­jutt“

98
Peo ava­mi­ne. Re­ba­ne (TII­NA VIIR­NA) ai­tas kir­jaos­ka­ma­tut Hun­ti (AI­VAR HINN) ja „lu­ges“ kir­ju­ta­tu ase­mel mui­nas­ju­tu Kuu­sa­lu val­la kol­lek­tii­vi­de ni­me­de­ga.

Kuu­sa­lu val­la ise­te­ge­vus­las­te tra­dit­sioo­ni­li­ne tal­ve­pi­du oli vii­ma­ti 2020. aas­tal. Siis sai loo­si tah­tel järg­mi­se peo kor­ral­da­ja üle­san­de Lee­si näi­te­ring. Ent ka­hel järg­mi­sel aas­tal jäi pi­du Co­vi­di tõt­tu pi­da­ma­ta. Lee­si näi­te­ring kor­ral­das peo möö­du­nud lau­päe­val, 11. veeb­rua­ril. Tee­maks va­li­ti „Ees­ti mui­nas­jutt“. Pea­kor­ral­da­jad Mai­la Velst­röm ja Mee­li Le­his Lee­si näi­te­rin­gist loo­si­sid, mil­list mui­nas­jut­tu pi­di iga taid­lus­kol­lek­tiiv et­teas­te­ga tut­vus­ta­ma.

Peo­le tu­li­jaid võt­sid fua­jees vas­tu Lee­si näi­te­rin­gi näit­le­jad Ees­ti mui­nas­jut­tu­de sa­ge­da­se­ma­te te­ge­las­te rol­lis – Re­ba­ne Tii­na Viir­na ja Hunt Ai­var Hinn, kes on ka Kol­ga rah­va­tant­su­rüh­mas. Nad pak­ku­sid de­sin­fit­see­ri­vat joo­ki ja ti­ku­või­lei­bu. Re­ba­ne ja Hunt vii­sid pi­du ava­des kü­la­li­sed mui­nas­ju­tu­maail­ma. Sel­gus, et Hunt ei osa­nud lu­ge­da ja Re­ba­ne asen­das kir­jas ol­nud teks­ti muinas­ju­tu­ga Kuu­sa­lu val­last, mil­les olid hu­moo­ri­kalt ära ni­me­ta­tud kõik osa­le­nud kol­lek­tii­vid. Taid­le­ja­te et­teas­ted va­hel­du­sid tant­su­set­ti­de­ga, tant­suks män­gis an­sam­bel Compact Lää­ne-Vi­ru­maalt.

Mee­li Le­his lu­ges en­ne igat et­teas­tet kat­ken­di ja rah­val tu­li ar­va­ta, mil­list mui­nas­jut­tu eten­da­ma ha­ka­ti. Poo­led mui­nas­ju­tud tun­ti teks­ti jär­gi ära.

Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koor esi­tas taid­le­ja­te tal­ve­peol sket­ši Ees­ti mui­nas­ju­tust „Loo­ma­de tal­ve­kor­ter“. Fo­tod Raul Val­gis­te/Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka

Ker­ge­muu­si­ka­koor Hea Tu­ju Es­mas­päev te­gi sket­ši mui­nas­ju­tust „Lin­du­de ja loo­ma­de sõ­da“. Kuu­sa­lu mees­koo­ri mui­nas­jutt oli „Mu­ti mu­re“, Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koo­ri teema oli „Loo­ma­de tal­ve­kor­ter“, Kol­ga­kü­la Lai­ne­ri­tel oli „Re­ba­ne ha­ne­kar­jas“, nais­rüh­mal Vii­mi­kud „Kül­ma­taa­di kät­te­maks“, Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­sel „Ah­jua­lu­ne“, Kuu­sa­lu pa­su­na­koo­ril „Ühek­sa ven­da ja üks õde“, Kuu­sa­lu­rah­va Teat­ril „Kul­la­ket­ra­jad“, Tei­se Kü­la Teat­ril „Mõi­sa­här­ra kü­si­mu­sed“, see­nio­ri­de li­ne­tant­su rüh­mal „Pe­re­tü­tar ja vae­ne­laps“, Vi­ha­soo näi­te­rin­gil „Re­he­lis­te kät­te­maks mõi­sa­här­ra­le“, Kol­ga Rah­va Tant­su Rüh­mal „Vä­gev vähk ja ah­ne nai­ne“, nai­san­samb­lil Vii­si­vee­re­ta­jad „Koer, kass ja hiir“, va­nae­ma­de tant­su­rüh­mal Tiiu „Hunt ja re­ba­ne pul­mas“, rah­va­tant­su­rüh­mal Ka­bu­ja­la­ke „Sääsk ja ho­bu­ne“ ning tant­suk­lu­bil Ro­sa Ver­de „Kolm kül­ma“.

Pil­le Smir­no­va Tei­se Kü­la Teat­rist, mil­le esin­da­jad osa­le­sid peol esi­mest kor­da, kom­men­tee­ris, et vä­ga to­re oli sel­list pi­du ko­ge­da: „Häs­ti la­he oli nä­ha nii pal­ju­sid kol­lek­tii­ve koos ühel peol. Mul­le oli see ise­gi ül­la­tus, ar­va­sin, et neid on me val­las vä­hem. Vah­va oli vaa­da­ta, mi­da nad olid oma et­teas­teks väl­ja mõel­nud.“

Eelmine artikkelPea­mi­nis­ter KA­JA KAL­LAS käis Valk­la Sü­de­ma­ko­dus ja Keh­ra rah­va­ma­jas
Järgmine artikkelUR­MO RIS­TI­SAAR lah­kus Kuu­sa­lu val­la ee­lar­ve- ja aren­gu­ko­mis­jo­nist