Pea­mi­nis­ter KA­JA KAL­LAS käis Valk­la Sü­de­ma­ko­dus ja Keh­ra rah­va­ma­jas

254
Peaminister KAJA KALLAS ja Valkla Südamekodu juhataja ELGE HÄRMA

Pea­mi­nis­ter Ka­ja Kal­las kü­las­tas tei­si­päe­val, 7. veeb­rua­ril Re­for­mie­ra­kon­na Kuu­sa­lu piir­kond­li­ku or­ga­ni­sat­sioo­ni esi­me­he Maar­ja Mets­ta­ki eest­ve­da­mi­sel Valk­la Sü­da­me­ko­du. Nii pea­mi­nis­ter Ka­ja Kal­las kui ka Maar­ja Mets­tak kan­di­dee­ri­vad Har­ju- ja Rap­la­maa ring­kon­nas rii­gi­ko­gus­se.

Koh­tu­mi­sel osa­le­sid Re­for­mie­ra­kon­na ko­ha­li­kest liik­me­test veel Kuu­sa­lu val­la noor­te­vo­li­ko­gu juht San­ne Säär ning Kat­re Ka­ru, Mai­ri­ka Ra­ja­vä­li, San­der Aas­na ja Igor Sch­ve­de. Kü­la­li­sed koh­tu­sid Sü­da­me­ko­du ju­ha­ta­ja El­ge Här­ma, teis­te töö­ta­ja­te ja seal­se­te ea­ka­te ela­ni­ke­ga.

Pea­mi­nis­ter rää­kis tund ae­ga kest­nud koh­tu­mi­sel kõi­ge kuu­me­mast tee­mast – Nur­si­pa­lu har­ju­tus­väl­ja­ku laien­da­mi­sest. Sü­da­me­ko­du töö­ta­jad ja klien­did uu­ri­sid hool­dus­re­for­mi koh­ta, pea­mi­nis­ter sel­gi­tas se­da ja li­sas, et osa­de ra­ken­du­s-ak­ti­de­ga veel töö käib. Kõ­ne all olid ka pen­sio­ni­de tõus, mee­dia­tee­ma, rii­gi kait­se­või­me.

Ju­ha­ta­ja El­ge Här­ma tut­vus­tas Sü­da­me­ko­du tu­le­vi­kup­laa­ne. Ka­su­tu­ses on üks kor­pus, kus klien­di­koh­ti on 70. Ehi­tus­tööd käivad A-kor­pu­ses, mis loo­de­tak­se ava­da mai­kuus, siis saab Sü­da­me­ko­dus­se juur­de 78 koh­ta ning fua­jees plaa­ni­tak­se ava­da koh­vik. Pro­jek­tee­ri­mi­sel on kol­man­da kor­pu­se üm­be­r-e­hi­tus, sin­na plaa­ni­tak­se klien­ti­de toad kol­me­le kor­ru­se­le.

Pea­mi­nist­ri­le kin­gi­ti Sü­da­me­ko­du mem­me­de val­mis­ta­tud si­ni­must­val­ge sü­da­me­ku­ju­li­ne rin­na­nõel ja käe­võ­ru. Võõ­rus­ta­ja­te sõ­nul lä­he­ne­va­test va­li­mis­test ot­se­selt jut­tu ei ol­nud.

Pä­rast pea­mi­nist­ri lah­ku­mist rää­kis El­ge Här­ma teistele külalistele Sü­da­me­ko­du mu­re­dest ja koos­tööst ko­ha­li­ke­ga: „Suur mu­re on, et Kuu­sa­lu val­la ini­me­sed saa­vad Sü­da­me­ko­dus tööl käia, kui neil on au­to. Ühist­rans­por­di sõi­dua­jad ei kla­pi meie tööae­ga­de­ga. Ole­me hu­vi­ta­tud koos­tööst ko­ha­li­ke ini­mes­te­ga, kut­su­me va­ba­taht­lik­ke kül­la ea­ka­te­ga vest­le­ma, nei­le et­te lu­ge­ma. Tun­ne­me puu­dust esi­ne­ja­test, kui täis­kas­va­nu­te või las­te kol­lek­tii­vid ot­si­vad esi­ne­mis­või­ma­lust, saab tul­la Sü­da­me­ko­dus­se esi­ne­ma.“

Keh­ra rah­va­ma­jas oli va­li­mi­sü­ri­tus
Keh­ra rah­va­ma­jas oli Ka­ja Kal­la­sel 7. veeb­rua­ril va­li­mis­kam­paa­nia raa­mes tun­nia­ja­ne koh­tu­mi­ne ko­ha­li­ke ela­ni­ke­ga. Koh­tu­mi­se kor­ral­da­nud Re­for­mie­ra­kon­na piir­kond­li­ku ju­hi Peep Ka­se sõ­nul osa­le­sid 30 ini­mest.

„Ka­ja Kal­las rää­kis vä­ga pal­ju jul­geo­le­kust. Ta lau­sus, et on tun­da, Kesk-Eu­roo­pas on ha­ka­tud sõ­jast vä­si­ma ning aval­da­ma ar­va­must, et tu­leks ot­si­da või­ma­lu­si ra­hu saa­vu­ta­mi­seks. Ka­ja Kal­la­se sõ­nul lä­heb vä­ga pal­ju au­ru sel­gi­ta­mi­seks, et sel­les osas po­le või­ma­lik lei­da kuld­set kesk­teed, ai­nus või­ma­lus on, et iga maa on va­ba,“ rää­kis Peep Kask.

Pea­mi­nis­ter vas­tas koh­tu­mi­sel osa­le­nud ini­mes­te kü­si­mus­te­le. Kü­si­ti ka, miks et­te­võt­teid nii vä­he toe­ta­tak­se ning kas Nur­si­pa­lus ko­du­dest ko­li­ma sun­ni­tud ini­mes­te­le võiks nen­de kin­nis­tud hü­vi­ta­da tu­ru­hin­nast kal­li­malt.

Eelmine artikkelJõus­tus maa­koh­tu ot­sus Aeg­vii­du Pääs­te­selt­sist ra­ha omas­ta­mi­se koh­ta
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la taid­le­ja­te tal­ve­peo tee­ma oli „Ees­ti mui­nas­jutt“