Kuu­sa­lu val­la sot­siaal­ma­ja oo­tab esi­me­si ela­nik­ke

596
Kuu­sa­lu val­la sot­siaal­ma­ja lä­vel ter­vi­ta­sid tei­ne­teist sõb­rad, ER­KI KRI­MANN ja HEI­KI VEE­TÕUS­ME, kes asub sep­temb­ris sin­na ela­ma.

Sot­siaal­ma­ja ehi­ta­mi­ne mak­sis li­gi 800 000 eu­rot.

Kuu­sa­lu ale­vi­kus, kesk­väl­jak 2 kin­nis­tul ava­ti nel­ja­päe­val, 6. au­gus­til ka­he­kor­ru­se­li­ne sot­siaal­ma­ja, ku­hu asu­vad ela­ma kaks­teist ini­mest, kes saa­vad mit­te­tu­lun­du­sü­hin­gult Kuu­sa­lu Hoo­le­la toe­ta­tud ela­mi­se tee­nust. Toe­ta­tud ela­mi­se tee­nus on mõel­dud ras­ke, sü­ga­va või pü­si­va ku­lu­ga psüü­hi­ka­häi­re­ga ini­mes­te­le, kes va­ja­vad iga­päe­va­seks toi­me­tu­le­kuks tu­ge.
MTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la eri­hoo­le­kan­de­tee­nus­te koor­di­naa­tor, ju­ha­tu­se lii­ge Kaie Us­tav pi­das sot­siaal­ma­ja val­mi­mist olu­li­seks: „Kõi­ge suu­rem rõõm on sel­le üle, et Kuu­sa­lu Hoo­le­la klien­did saa­vad alus­ta­da ise­seis­vat elu, nad on kaa­s-aeg­set kõi­gi mu­ga­vus­te­ga ma­ja vä­ga oo­da­nud. Tä­nan Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sust, et hoo­ne te­ge­mi­se käi­gus tek­ki­nud prob­lee­mid la­hen­da­ti. Ma­ja on ilus.”

Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma Ur­mas Kirt­si sõ­nul ku­lus hoo­ne ehi­ta­mi­se­le li­gi 800 000 eu­rot, sel­lest moo­dus­tas sot­siaal­mi­nis­tee­riu­mi kau­du saa­dud Eu­roo­pa Re­gio­naa­la­ren­gu Fon­di toe­tus 392 000 eu­rot: „Suur in­ves­tee­ring, sel­le sum­ma ka­su­ta­mi­se koh­ta tek­kis val­la­vo­li­ko­gus eri mõt­teid. Lõpp hea, kõik hea. Meil on vä­ga ve­da­nud, et val­lal on ma­jan­dus­lik­ku või­me­kust, mil­le­ga ope­ree­ri­da.”

Töö­le­tu­le­ku aeg lü­he­neb
Sot­siaal­ma­jas on küm­me kor­te­rit, ka­hek­sa ühe- ja kaks kol­me­toa­list. Igas kor­te­ris on köök, WC ja du­ši­nurk. Pe­su­ruum on ühi­ne. Ma­ja köe­tak­se õhk­soo­jus­pum­ba­ga, hoo­ne vas­tab B-ener­giak­las­si nõue­te­le. Ka­tu­se­le on pai­gal­da­tud päi­ke­se­pa­nee­lid.

Kaie Us­ta­vi sõ­nul asu­vad ühek­sa Kuu­sa­lu Hoo­le­la klien­ti, toe­ta­tud ela­mi­se tee­nu­se saa­jat sep­temb­ris sot­siaal­maj­ja ela­ma, mõ­ned kor­te­rid jää­vad esial­gu abi­va­ja­ja­te oo­te­le.

Üks sot­siaal­maj­ja ko­li­jaid on Sal­mis­tu mees Hei­ki Vee­tõus­me, kes pi­das muu­tust en­da elus olu­li­seks: „Sõi­dan ar­gi­päe­vi­ti Sal­mis­tult kas mo­pee­di või jalg­rat­ta­ga Kuu­sal­lu töö­le, va­hel võ­tab see võh­ma väl­ja. Hea, et töö­le­tu­le­ku aeg lü­he­neb. Mul on Kuu­sa­lu Hoo­le­las pal­ju sõp­ru, tu­len siia hea mee­le­ga ela­ma, es­ma­mul­jed ma­jast on head.”

Hei­ki Vee­tõus­me lem­mik­te­ge­vus on jalg­ra­tas­te ja mo­pee­di­de pa­ran­da­mi­ne, sel­le jaoks ka­su­tas ta Sal­mis­tul ga­raaži: „Kü­la­rah­vas tõi oma rat­taid mi­nu pa­ran­da­da. Esial­gu ei tea, kus siin ha­ka­ta sa­ma te­ge­ma.”

Sot­siaal­ma­ja teh­ti alg­selt ka­van­da­tust väik­se­maks, ära jäid ühis­ruum ja ter­rass. Et­te olid näh­tud ka pa­ni­pai­ga­ruu­mid, kus näi­teks saa­nuks hoi­da jalg­rat­taid. Hei­ki Vee­tõus­me aval­das loo­tust, et te­kib või­ma­lus ehi­ta­da krun­di­le kuur või saab ta jalg­rat­taid mõ­nes tei­ses ko­has pa­ran­da­da.

Te­ma soo­viks ela­da esi­me­se kor­ru­se kor­te­ris: „Ise tu­leb süüa te­ha, saan hak­ka­ma. Kui õp­pi­sin Va­na-Vi­ga­las ja As­tan­gu kut­se­re­ha­bi­li­tat­sioo­ni­kes­ku­ses, siis te­gin ka seal ise süüa. Hom­mi­kut alus­tan suu­re kruu­si­täie koh­vi joo­mi­se­ga.”

Hei­ki Vee­tõus­me ema Im­bi Ar­ras tä­nas suu­re töö te­gi­jaid: „Oo­ta­si­me hin­ge kin­ni pi­da­des, kas ma­ja ehi­ta­mi­se mõ­te lä­heb lä­bi. Tä­nu Kuu­sa­lu Hoo­le­la ak­tiiv­se­te­le pe­re­nais­te­le ja val­la­vo­li­ko­gu­le val­mis ilus sot­siaal­ma­ja.”

Kaie Us­tav rää­kis, et osa Kuu­sa­lu Hoo­le­lalt toe­ta­tud ela­mi­se tee­nu­se saa­jaid elab prae­gu va­ne­ma­te juu­res, osa val­la sot­siaal­pin­da­del: „Siin saa­vad meie klien­did prae­gu­sest sot­siaal­pin­nast pa­re­ma ela­mi­se, sa­mas va­ba­ne­vad elu­ruu­mid nei­le, kes sa­mu­ti abi va­ja­vad. Te­ge­vus­ju­hen­da­ja­te te­ge­vus muu­tub kom­pakt­se­maks ja liht­sa­maks. Prae­gu tu­leb meil päe­va jook­sul abi­va­ja­ja­te­le tee­nu­se osu­ta­mi­seks pal­ju möö­da val­da sõi­ta, nüüd sõi­duaeg vä­he­neb. Vä­he­ne­vad ka klien­ti­de elu­tin­gi­mus­te­ga seo­tud prob­lee­mid, na­gu näi­teks põ­ran­da va­he­ta­mi­ne, vä­li­käim­la ehi­ta­mi­ne. Te­ge­vus­ju­hen­da­ja­te üle­san­ne on jäl­gi­da, et sot­siaal­ma­ja ela­ni­ke ar­ved olek­sid maks­tud, toad heas kor­ras, iga­päe­va­sed toi­me­tu­sed teh­tud.”

Vaade Kuusalu sotsiaalmajale. Foto Kuusalu Kroonika

Iga­päe­vae­luks va­ja­lik on sot­siaal­ma­jas ole­mas
Et­te­pa­ne­ku ra­ja­da Kuu­sa­lu val­da toe­ta­tud ela­mi­se tee­nust va­ja­va­te­le psüü­hi­ka­häi­re­te­ga ini­mes­te­le oma ko­du te­gi Kuu­sa­lu Hoo­le­la viis aas­tat ta­ga­si. Sot­siaal­ma­ja ker­kis 2018. aas­tal põ­le­nud ja lam­mu­ta­tud en­di­se elu­ma­ja ase­me­le.

Ehi­ta­ja, Tai­mar Tee­nu­sed OÜ juht Mar­gus Raud­sepp üt­les, et kui­gi ko­roo­na­pu­han­gu ajal tek­kis ehi­tus­ma­ter­ja­li­de tar­ni­mi­sel tõr­keid, jõud­sid nad hoo­ne tel­li­ja­le täh­ta­jaks üle an­da: „Funkt­sio­naal­su­se sei­su­ko­halt on ma­jal vä­ga hea la­hen­dus. Kõik iga­päe­va­seks eluks va­ja­lik on täp­selt lä­bi mõel­dud. Ruu­mid on pii­sa­valt suu­red, ak­nad ava­rad, toad häs­ti val­gus­ta­tud. Es­ma­tar­be­möö­bel oli pro­jek­tis sees, köö­gi­si­sus­tu­se tel­li­si­me Aren­silt. Ma­ja so­bi­tub kesk­väl­ja­ku­le, an­nab piir­kon­na­le li­sa­väär­tust.”

Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si sõ­nul va­lit­ses aas­taid ta­ga­si ko­ha­ti hoiak, et eri­va­ja­dus­te­ga ini­me­sed ei so­bi teis­te kes­ke­le ela­ma, Kuu­sa­lus on sel­li­ne suh­tu­mi­ne hää­bu­nud: „Tea­tak­se, et na­tu­ke teist­moo­di ini­me­sed on sa­ma­su­gu­sed ko­gu­kon­na liik­med na­gu mi­na või kee­gi tei­ne, nad ela­vad meie kõr­val.”

Koos Ur­mas Kirt­si ja Mar­gus Raud­se­pa­ga sot­siaal­ma­ja ava­mi­sel lin­di lä­bi lõi­ga­nud sot­siaal­mi­nis­tee­riu­mi kants­ler Ma­ri­ka Pris­ke pi­das olu­li­seks, et kva­li­teet­seid hoo­neid eri­va­ja­dus­te­ga ini­mes­te­le ava­tak­se ale­vi­ke ja lin­na­de sü­da­mes, poo­di­de ja koo­li­de lä­he­dal.

Kaie Us­ta­vi sõ­nul on Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus eri­va­ja­dus­te­ga ini­mes­te toi­me­tu­le­ku pa­ran­da­mi­seks vii­mas­tel aas­ta­tel pal­ju tei­nud: „Pal­jud klien­did töö­ta­vad Kuu­sa­lu Hoo­le­las, et tee­ni­da iga­päe­va­seks toi­me­tu­le­kuks ra­ha, val­la­va­lit­sus on pak­ku­nud mit­te­tu­lun­du­sü­hin­gu­le hea­kor­ra­töid. Eri­va­ja­dus­te­ga ini­mes­te­le on olu­li­ne kuu­lu­da ko­gu­kon­da, töö an­nab sel­leks või­ma­lu­se.”

Eelmine artikkelLau­rit­sa­päe­va jook­su Kuu­sa­lus või­tis Ro­man Fos­ti
Järgmine artikkelKerg­lii­ku­rid on tul­nud, et jää­da