Kuu­sa­lu val­la li­saee­lar­ve

119
Kuusalu vallamaja.

Val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas 26. ap­ril­lil is­tun­gil 9 poolt, 3 vas­tu ja 3 era­poo­le­tu hää­le­ga Kuu­sa­lu val­la 2023. aas­ta esi­me­se li­saee­lar­ve. Põ­hi­te­ge­vu­se tu­lu­sid suu­ren­da­ti li­saee­lar­ve­ga rii­gilt eral­da­tud toe­tus­te võr­ra – kok­ku 375 684 eu­rot. Põ­hi­te­ge­vu­se ku­lu­sid suu­ren­da­ti 546 837 eu­ro võr­ra. In­ves­tee­rin­gu­teks kin­ni­ta­ti sel­lest 345 900 eu­rot. Opositsiooni ettepanekul lisati investeeringuteks 30 000, tegevuskuludeks 12 000 eurot.

Ta­nel Tom­son va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald esi­tas pa­ran­du­set­te­pa­ne­ku eral­da­da 30 000 eu­rot uue män­gu­väl­ja­ku soe­ta­mi­seks Kuu­sa­lu kesk­koo­li ja spor­di­kes­ku­se juu­res asu­vas­se män­ni­kus­se, sest ole­ma­so­lev mäng­väl­jak on amor­ti­see­ru­nud ja tu­leb asen­da­da tur­va­li­se­ga.

Sel­le sum­ma soo­vi­tas ta võt­ta li­saee­lar­ves­t Ko­da­soo kü­la­ma­ja jaoks ka­van­da­tud 60 000 eu­ro ar­velt. Ta sel­gi­tas kir­ja­li­kus et­te­pa­ne­kus, et val­lal puu­dub Ko­da­soo kü­la­ma­ja ma­jan­da­mi­seks ja ka­su­tu­se­le võt­mi­seks sel­ge plaan ja eel­da­tav ka­su­ta­ja­te hulk on olu­li­selt väik­sem võr­rel­des mäng­väl­ja­ku ka­su­ta­ja­te ar­vu­ga. Ta li­sas, et al­ter­na­tii­vi­na võib män­gu­väl­ja­ku ku­lu kat­ta val­la ee­lar­ves­se lae­ku­va tu­lu­mak­su enam­lae­ku­mi­se ar­velt.

Val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt ütles is­tun­gil, et val­la­va­lit­sus aru­tas et­te­pa­ne­kut ja on sei­su­ko­hal, et män­gu­väl­ja­ku jaoks võiks sum­ma pla­nee­ri­da tu­lu­mak­su enam­lae­ku­mi­se ar­velt.

And­res Hein­ver va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald esi­tas pa­ran­du­set­te­pa­ne­kud ra­ha eral­da­mi­seks Kuu­sa­lu Lau­rent­siu­se ko­gu­du­se­le, kok­ku 32 000 eu­rot. Ka te­ma pak­kus kat­teal­li­kaks Ko­da­soo kü­la­ma­ja re­mon­diks pla­nee­ri­tud sum­mat.

Kuu­sa­lu ki­ri­ku küt­te­sead­me­te mak­su­mu­se hü­vi­ta­mi­seks te­gi ta et­te­pa­ne­ku eral­da­da ko­gu­du­se­le 12 000 eu­rot, mis on vo­li­ko­gu ot­su­se­ga ju­ba va­rem an­tud, kuid põh­jen­da­ma­tu­te eri­meel­sus­te tõt­tu ta­gas­ta­ti val­laee­lar­ves­se. Veel soo­vis ta ko­gu­du­se­le eral­da­da 5000 eu­rot Kuu­sa­lu ki­ri­ku ja pas­to­raa­di küt­te­pe­rioo­dil ku­lu­nud gaa­siar­ve­te ta­su­mi­se toe­tu­seks, sest gaa­si­hin­na tõu­su tõt­tu suu­re­ne­sid ku­lud ruu­mi­de küt­mi­seks, ning 15 000 eu­rot Kuu­sa­lu kal­mis­tu hal­jas­tu­se ja puu­de võ­ra­de hool­du­seks, sest ala­ra­has­tu­se tõt­tu on park võs­sa kas­va­nud, tal­vi­sed tor­mid va­nu puid murd­nud ning vä­ra­va juu­rest tu­leks ava­da vaa­de va­ba­dus­sõ­ja au­sam­ba­le.

Val­la­va­nem üt­les, et val­la­va­lit­sus aru­tas neid et­te­pa­ne­kuid, gaa­si­küt­te­ga seo­tud ku­lu­tu­sed võiks val­laee­lar­vest kat­ta tu­lu­mak­su üle­lae­ku­mi­se ar­velt. And­res Hein­ver nõus­tus, et kõi­gi kol­me et­te­pa­ne­ku pu­hul võiks ra­ha lei­da tu­lu­mak­su li­sa­lae­ku­mi­sest.

Pa­ran­du­set­te­pa­ne­kud hää­le­ta­ti is­tun­gil üks­haa­val lä­bi. Ta­nel Tom­so­ni et­te­pa­ne­ku poolt olid kõik ko­ha­lol­nud 16 vo­li­nik­ku, kui ra­ha koo­li uue män­gu­väl­ja­ku jaoks lei­tak­se tu­lu­mak­su enam­lae­ku­mi­sest. Li­saee­lar­ves­se võe­ti ühe­hääl­selt ka ko­gu­du­se küt­te­sead­me mak­su­mu­se hü­vi­ta­mi­ne tu­lu­mak­su li­sa­ra­hast. Kal­mis­tu ja gaa­siar­ve­te sum­ma­de li­sa­mist ee­lar­ves­se vo­li­ko­gu ena­mik ehk koa­lit­sioon ei toe­ta­nud.

Ko­da­soo kü­la­ma­ja re­mon­diks an­ti li­saee­lar­ve­ga 60 000 eu­rot, val­la tee­de- ja tä­na­va­te in­ves­tee­rin­gu­teks 30 000, Kõn­nu kü­la­ma­jas asu­va raa­ma­tu­ko­gu re­mon­diks 10 600 eu­rot, Kuu­sa­lu las­teaia fas­saa­di re­mon­diks ja rüh­ma­ruu­mi­de val­gus­ti­te uuen­da­mi­seks 32 000 eu­rot, Kiiu las­teaia õuea­la ja ma­ja kor­ras­ta­mi­seks 35 000, Vi­ha­soo las­teaed-alg­koo­li ruu­mi­de re­mon­diks 13 000, Kol­ga koo­li ruu­mi­de ja loo­dusk­las­si re­mon­diks 22 100 eu­rot, Kuu­sa­lu koo­li küt­te­süs­tee­mi­de re­no­vee­ri­mi­seks 30 000, Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­se­le uue täis­mõõt­me­tes tei­vas­hüp­pe­pai­ga jaoks 30 000, val­la kor­te­ri­te re­mon­diks 35 000 eu­rot. Kiiu mõisa fassaadi ja trepi jaoks 22 000 eurot.

Eelmine artikkelSelgusid ujumisvõistluse Kuusalu Kevad kiireimad ujujad
Järgmine artikkelVoli­ko­gu soo­vib Keh­ra te­ha­se juu­res õhuk­va­li­tee­di ja mü­ra mõõt­mi­si