Voli­ko­gu soo­vib Keh­ra te­ha­se juu­res õhuk­va­li­tee­di ja mü­ra mõõt­mi­si

46
Anija vallamaja.

Kesk­kon­naa­met kü­sis Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ar­va­must Ho­ri­zon Tsel­lu­loo­si ja Pa­be­ri ASi kesk­kon­na­komp­leks­loa muut­mi­se taot­lu­se koh­ta. Loa muut­mist taot­le­tak­se seo­ses hei­te­al­li­ka­te li­san­du­mi­se­ga. Ve­si­nik­sul­fii­di (mä­da­mu­na­lõh­na­ga mür­gi­ne gaas – toim) hei­te vä­hen­da­mi­seks on ka­su­tu­se­le võe­tud kaks sk­ra­be­rit, li­san­dus ka ve­si­nik­sul­fii­di eral­dus­süs­teem reo­vee­pu­has­ti eel­se­ti­ti­te­le.

„Üht­la­si tõm­ma­tak­se sel­le­ga joon al­la Ho­ri­zon Tsel­lu­loo­si ja Pa­be­ri ASi lõh­na vä­hen­da­mi­se ka­va­le. Sel­lest tu­le­ne­valt on val­la­va­lit­su­se et­te­pa­nek nõus­tu­da komp­leks­loa muut­mi­se­ga, kuid esi­ta­da sel­leks kaks tin­gi­must,“ üt­les abi­val­la­va­nem Priit Va­ba­mäe.

Kesk­kon­na­komp­leks­loa taot­lu­ses on kir­jas, et täien­da­vaid meet­meid saas­teai­ne­te hei­te ning lõh­naai­ne­te vas­tu ei ole va­ja ning puu­dub ka va­ja­dus te­ha sei­ret hei­teal­li­kast eral­du­va­te saas­teai­ne­te mää­ra­mi­seks. Vo­li­ko­gu sel­le­ga ei nõus­tu­nud, sest taot­lu­ses on öel­dud, et lõh­na­häi­rin­gu­te sei­su­ko­halt te­ha­se te­ge­vus olu­li­selt ei muu­tu. Vo­li­ko­gu sea­dis komp­leks­loa and­mi­se­ga nõus­tu­mi­se üheks tin­gi­mu­seks, et sõl­tu­ma­tu uu­rin­gu­kes­kus, soo­vi­ta­valt Ees­ti Kesk­kon­nauu­rin­gu­te Kes­kus, viiks lä­bi vä­li­sõ­hu kva­li­tee­di vä­he­malt 30päe­va­se sei­re, et hin­na­ta ümb­rus­kon­na te­ge­lik­ku õhuk­va­li­tee­ti. Li­saks tu­leks koos­ta­da uus toi­miv, eel­kõi­ge hal­vas­ti lõh­na­va­te saas­teai­ne­te vä­hen­da­mi­se te­ge­vus­ka­va.

Ot­su­ses mär­gi­tak­se, kui­gi val­la­va­lit­su­se­le ei ole lae­ku­nud lõh­na­häi­rin­gu­te koh­ta amet­lik­ke kae­bu­si, on ela­ni­kud siis­ki kurt­nud, et et­te­võt­te te­ge­vu­se tõt­tu le­vib Keh­ras ja ümb­rus­kon­nas eba­meel­div hais. Ho­ri­zo­ni 2022. aas­ta vii­ma­ses kvar­ta­lis lä­bi­vii­dud mõõt­mi­sa­ruan­ne­te jär­gi ei üle­ta saas­teai­ne­te mõõ­de­tud heit­ko­gu­sed küll loa­ga lu­ba­tud ko­gu­seid, kuid te­gu oli lü­hia­ja­lis­te punkt­mõõt­mis­te­ga, mil­le põh­jal ei saa hin­na­ta ümb­rus­kon­na vä­li­sõ­hu kva­li­tee­ti. Li­saks on ka kesk­kon­naa­me­ti tel­li­mu­sel va­rem teh­tud di­ve­si­nik­sul­fii­di sei­re­ga tu­vas­ta­tud Keh­ra te­ha­se va­he­tus lä­he­du­ses olu­li­si piir­väär­tus­te üle­ta­mi­si.

Priit Va­ba­mäe sel­gi­tas, et vä­li­sõ­hu kva­li­tee­di sei­re peaks and­ma am­men­da­va vas­tu­se, kas te­ha­sest läh­tuv hal­va­lõh­na­li­ne di­ve­si­nik­sul­fiid on nor­mi­de pii­res või mit­te ning kui ei ole, tu­leks sel­le vä­hen­da­mi­se te­ge­vus­ka­va üle vaa­da­ta.

Vo­li­ko­gu tei­ne tin­gi­mus Ho­ri­zo­ni kesk­kon­na­loa muut­mi­se­ga nõus­tu­mi­seks on, et tu­leb lä­bi viia pi­ke­maa­ja­li­se mü­ra­ta­se­me mõõt­mi­ne ja mo­del­lee­ri­mi­ne ning ra­ken­da­da meet­meid mü­ra­ta­se­me ja he­li­sa­ge­du­se mõ­ju vä­hen­da­mi­seks ka ju­hul, kui mü­ra­ta­se vas­tab nor­mi­de­le. Kui­gi val­la­va­lit­su­se­le ei ole te­ha­se mü­ra tõt­tu amet­lik­ke kae­bu­seid esi­ta­tud, on kur­de­tud, et mü­ra on ko­ha­ti vä­ga häi­riv, eri­ti õh­tu­sel ajal. Ku­na tea­dao­le­valt ei ole mü­rauu­rin­guid teh­tud, tu­leks vo­li­ko­gu hin­nan­gul te­ha, et sel­gi­ta­da väl­ja, kas pea­vad pai­ka väi­ted, et et­te­võt­te te­ge­vus mü­ra norm­väär­tu­si ei üle­ta.

Vo­li­ko­gu ot­su­ses on öel­dud, et mü­ra mõõt­mi­si peaks te­ge­ma sõl­tu­ma­tu uu­rin­gu­te kes­kus ning pi­ke­ma aja väl­tel, et mõõ­ta nii et­te­võt­te tööp­rot­ses­si­dest tu­le­ne­vat pi­de­vat mü­ra kui lü­hia­ja­li­si in­ten­siiv­seid mü­ra­häi­rin­guid: „Kui mü­ra norm­ta­se­meid siis­ki ei üle­ta­ta, pa­lu­me kaa­lu­da en­di­selt meet­meid mü­ra ta­se­me­te vä­hen­da­mi­seks, ku­na et­te­võt­test läh­tuv mü­ra on siis­ki häi­riv ning se­da eel­kõi­ge soo­je­mal aja­pe­rioo­dil, kui õh­tu­ti ja öö­si­ti hoi­tak­se ela­mu­tes ak­naid lah­ti.“

Priit Va­ba­mäe üt­les, et ko­ha­lik oma­va­lit­sus esi­tas oma nõud­mi­sed, mis tu­leks Ho­ri­zo­ni kesk­kon­na­loas­se li­sa­da, kuid on kesk­kon­naa­met ot­sus­ta­da, kas neid ar­ves­ta­tak­se või mit­te.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la li­saee­lar­ve
Järgmine artikkelIN­GA LEO­KE-BO­SEN­KO ei naa­se veel Ani­ja vo­li­kok­ku