Kuu­sa­lu val­la lau­lu­laps 2020 võitjad valitud

110
Kuusalu vald.

Kuu­sa­lu val­la lau­lu­laps 2020 lau­lu­võist­lu­sel osa­le­sid pü­ha­päe­val, 1. no­vemb­ril Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas 26 so­lis­ti.

Lauluvõistlust hin­das kol­me­liik­me­li­ne žürii: Ma­ris Al­jas­te, Kris­tii­na Re­ba­ne ja Rein T. Re­ba­ne.

3-4aas­tas­te va­nu­seg­ru­pis osa­les ain­sa­na Me­lin­da Eda­la, ke­da ju­hen­dab Tii­vi Eda­la. Žürii tun­nus­tas lau­lu­last tä­nu­kir­ja­ga vap­ra esi­tu­se eest.

5-6aas­tas­te va­nu­seg­ru­pis oli 2 võist­le­jat: Len­ne Laur, kel­le muu­si­kaõ­pe­ta­ja on Kül­li-Kat­ri Es­ken, ja Carl-Mar­ten Mei­gas, te­ma muu­si­kaõ­pe­ta­ja on El­ve Erm Kul­lo Hu­vi­koo­list. Žürii ot­su­se­ga jäid so­lis­tid ja­ga­ma 1. ja 2. koh­ta ning lä­he­vad Kuu­sa­lu val­da esin­da­ma Har­ju­maa lau­lu­võist­lu­se­le.

7-9aas­tas­te va­nu­seg­ru­pis oli 8 osa­le­jat. Esi­ko­ha sai Ger­da Ka­ro­lin Kriis, tei­se ko­ha Mii­na Lu­ha­ki­vi, mõ­le­mad lä­he­vad eda­si maa­kond­li­ku­le võist­lu­se­le. Žürii an­dis väl­ja kaks kol­man­dat koh­ta, mil­le said Mar­liis Ko­se­mets ja Adee­le Braun. Kõi­gi ju­hen­da­ja on Kül­li-Kat­ri Es­ken.

10-12aas­tas­te va­nu­seg­ru­pis oli sa­mu­ti 8osa­le­jaid. Esi­ko­ha võit­nud Hei­di Ki­vi ja tei­se ko­ha saa­nud Miia Tom­son võist­le­vad ka Har­ju­maa lau­lu­lap­se kon­kur­sil. Kol­man­da ko­ha sai Ka­ro­lin Ad­ler. Ka nen­de muu­si­kaõ­pe­ta­ja on Kül­li-Kat­ri Es­ken.

13-15aas­ta­seid so­lis­te oli 4. Esi­ko­ha sai So­fia Ru­ti­ku ja tei­se ko­ha Li­set­te Moks, kes esin­da­vad val­da Har­ju lau­lu­võist­lu­sel. Kol­man­da ko­ha päl­vis Sand­ra-Liis Liit­vee. Neid­ki ju­hen­dab Kül­li-Kat­ri Es­ken

16-18(19)aas­tas­te va­nu­se­gru­pis oli 3 osa­le­jat. Esi­ko­ha sai Os­kar Pais­te ja tei­se ko­ha Kert­tu Saag­pakk, mõ­le­mad pää­se­vad Har­ju­maa lau­lu­lap­se kon­kur­si­le. Nen­de lau­luõ­pe­ta­ja on He­li Ka­ru. Kol­man­da ko­ha sai An­na­bel Al­met, ke­da õpe­tab Kül­li-Kat­ri Es­ken.

Lau­lu­võist­lu­se kor­ral­das Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts MTÜ Kuu­sa­lu val­la tel­li­tud kon­kur­siü­ri­tu­se­na. Es­malt ap­ril­lis toi­mu­ma pi­da­nud kon­kurss lük­kus erio­lu­kor­ra tõt­tu sü­gi­ses­se. Selt­si te­gev­juht Ul­vi Rand üt­les, et osa­le­jaid oli va­ra­se­mast vä­hem, ku­na Kol­ga noo­re­mad lau­lu­lap­sed jäid ju­hen­da­ja hai­ges­tu­mi­se tõt­tu võist­lu­se­le tu­le­ma­ta: „Kuid ke­va­del tu­leb ju­ba uus kon­kurss, loo­da­me nen­de lau­lu siis kuul­da. Ehk­ki vii­ru­se le­vik on taas laie­ne­mas, te­gi­me nüüd­ki ta­va­pä­ra­se lau­lu­võist­lu­se, sest ena­mik so­lis­te puu­tu­vad oma­va­hel kok­ku muu­si­ka­koo­li tun­di­des ja pil­lip­roo­vi­des.“

Lau­lu­võist­lus Har­ju­maa Lau­lu­laps 2020 tu­leb sel ree­del ja lau­päe­val, 6. ja 7. no­vemb­ril Kei­la Kul­tuu­ri­kes­ku­ses.