Kuu­sa­lu ja Lok­sa uju­jad nop­pi­sid esi­kol­mi­ku­koh­ti

142
JOHANNA SÜDA. Autor Marelle Süda

Ind­rek Sei uju­mis­koo­li Kuu­sa­lu osa­kon­na noors­port­la­sed on vii­mas­tel nä­da­la­tel osa­le­nud mit­mel võist­lu­sel.

Kei­la Swimc­lu­bi võist­lus­tel jõud­sid tree­ner Ma­rian­ne Sei­man­ni õpi­la­sed Se­bas­tian Id­nurm (s 2009), Maik Hein­rich Mai­berg (2009), Ma­ri­liis Tiits (2007), Kas­par Klem­mer (2007), Maar­ja Kat­he­ri­ne Link (2006) ja Ar­ti Hein­maa (2006) esi­kol­mi­kus­se. Järg­mi­sel võist­lu­sel Kei­las sai Maar­ja Kat­he­ri­ne Link esi­mest kor­da 800 m va­bau­ju­mi­ses osa­le­des aja­ga 9.53,16 kol­man­da ja 100 m komp­lek­su­ju­mi­ses isik­li­ku re­kor­di­ga 1.11,61 nel­jan­da ko­ha. Möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel toi­mu­nud noor­te­sar­ja ava-e­ta­pil Kei­las lõ­pe­tas Em­ma So­fia Loo­tus (2007) 100 m se­li­li­dis­tant­si 1.14,73ga nel­jan­da ja 100 m kroo­li­dis­tant­si 1.06,02ga seits­men­da ko­ha­ga.

Wi­ru Swi­mi lii­ge Jo­han­na Sü­da (2007) Lok­sa güm­naa­siu­mist sai noor­te­sar­ja avae­ta­pil Tar­tus seits­men­da ko­ha ka­hel alal, 100 m va­ba- (1.07,07) ja 100 m se­li­liu­ju­mi­ses (1.16,69). Ok­toob­ri kes­kel Tü­ril pee­tud võist­lus­tel tee­nis ta kol­man­da ko­ha kol­mel dis­tant­sil, lä­bi­des 50 m va­balt isik­li­ku re­kor­di­ga 29,90, 50 m rin­nu­li 39,56ga ja 100 m komp­lek­si isik­li­ku re­kor­di­ga 1.16,70. Tü­tar­laps har­ju­tab Lok­sal Wi­ru Swi­mi tree­ne­ri Mo­ni­ka Tõn­nin­gu ja Kuu­sa­lus Ma­rian­ne Sei­man­ni käe all.