Kuu­sa­lu val­la ha­ri­dus­töö­ta­ja­te töö­ta­su

83
Kuusalu vald.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas ühe­hääl­selt val­la ha­ri­dus­töö­ta­ja­te töö­ta­sus­ta­mi­se alu­sed. Kõr­ge­mad töö­ta­sud hak­ka­vad keh­ti­ma 1. sep­temb­rist. Val­la juh­tiv ha­ri­duss­pet­sia­list Anu Kirs­man sel­gi­tas is­tun­gil, et se­ni on val­la pal­gal ole­va­tel hu­vi­koo­li õpe­ta­ja­tel, koo­li­de rin­gi­juh­ti­del, ja teistel määruses kirjeldatud haridustöötajatel, kelle töötasu ei olnud juba muudetud 1. jaanuarist pal­ga­tõus olnud 1. ap­ril­lil, kuid seo­ses ko­roo­na­pan­dee­mia­ga jäi sel aas­tal ära. Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si li­sas, et siis ei ol­nud kin­del, kui­das erio­lu­kord mõ­ju­tab val­la ma­jan­dus­lik­ku sei­su ja kas suu­de­tak­se pal­ku tõs­ta. Kuid lae­ku­mi­sed val­laee­lar­ves­se on ol­nud pii­sa­vad, po­le põh­just pal­ga­tõu­su eda­si lü­ka­ta. Kuu­sa­lu val­la las­teaia as­sis­ten­ti­de töö­ta­su alam­määr on 850 eu­rot kuus, õpe­ta­ja­te abi­del 750 eu­rot kuus.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la aas­ta­päe­va­peo ase­mel aja­loo­kon­ve­rents
Järgmine artikkelSpor­di tree­ning­rüh­ma­de toe­ta­mi­se kor­rast Kuu­sa­lu val­las