Spor­di tree­ning­rüh­ma­de toe­ta­mi­se kor­rast Kuu­sa­lu val­las

101
Kuusalu vald.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gil aru­ta­ti spor­di tree­ning­rüh­ma­de toe­ta­mi­se uue kor­ra eel­nõud. Juh­tiv ha­ri­duss­pet­sia­list Anu Kirs­man te­gi is­tun­gil üle­vaa­te suu­ri­ma­test muu­tus­test võr­rel­des se­ni keh­ti­va kor­ra­ga. Edas­pi­di on plaa­nis an­da toe­tust nei­le spor­dik­lu­bi­de­le, kus on vä­he­malt noo­remt­ree­ne­ri kut­se­ga tree­ne­rid. Üleminekuaastal jääksid kehtima endised juhendajatele kehtinud nõuded. Tree­ning­rüh­ma mii­ni­mum­koos­sei­su ar­ves­ta­taks Kuu­sa­lu val­la ela­ni­ke re­gist­ris­se kan­tud las­te ar­vu jär­gi. Lap­se­va­ne­ma­tel pa­lu­tak­se elekt­roo­ni­li­ses kesk­kon­na kin­ni­ta­da sport­la­se osa­le­mist tree­ning­rüh­mas. Toe­tust on edas­pi­di ka­vas maks­ta kind­la­te kri­tee­riu­mi­de alu­sel, vald­kon­na ko­mis­jo­nil po­le või­ma­lust te­ha sel­le koh­ta et­te­pa­ne­kuid. Mar­ti Hääl va­li­mi­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald esi­tas eel­nõu­le pa­ran­du­set­te­pa­ne­kud: mit­te mää­ra­ta toe­tu­se maks­mi­se tin­gi­mu­seks tree­ning­rüh­mas osa­le­ja­te ar­vu rah­vas­ti­ku­re­gist­ri jär­gi, vaid ar­ves­ta­da se­da toe­tu­se sum­ma mää­ra­mi­sel. Ta sel­gi­tas, et ka Lok­sal või Tal­lin­nas või mu­jal ela­vad noors­port­la­sed peak­sid saa­ma või­ma­lu­se soo­vi kor­ral tree­ni­da Kuu­sa­lu val­la spor­dik­lu­bis, kuid toe­tust mak­saks vaid oma val­las ela­va­te­le las­te­le. Ka ei ol­nud ta nõus, et tree­ning­tun­di­de mii­ni­mu­mar­vuks on plaan mää­ra­ta 3 aka­dee­mi­list tun­di, te­ma et­te­pa­nek on, et toe­tust ar­vu­ta­taks te­ge­li­ku tree­ning­koor­mu­se jär­gi – kui noor­te sport­li­kud am­bit­sioo­nid on suu­re­mad ja tree­ni­tak­se roh­kem, tu­leks tree­ne­rit ta­sus­ta­da vas­ta­valt suu­re­ma­le töö­koor­mu­se­le. Eel­nõu esi­me­ne lu­ge­mi­ne kat­kes­ta­ti.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la ha­ri­dus­töö­ta­ja­te töö­ta­su
Järgmine artikkelKuu­sa­lu arst ja me­si­nik ERNST KOP­PEL